РЕГЛАМЕНТ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ РАДИ.

 
 

РЕГЛАМЕНТ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ РАДИ.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Ради № 4 від 17.06.06 р., із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями № 60 від 04.10.06 р., № 141 від 04.04.07 р., № 304 від 02.07.08 р., № 425 від 01.07.08 р."ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішенням № 4 від 17 червня 2006р.
II сесії V скликання Солом’янської
районної у м. Києві ради
із внесеними змінами та доповненнями
рішенням №60 від 04.10.06р.
рішенням №141 від 04.04.07р.
рішенням №304 від 02.07.08р.
рішенням №425 від 01.07.08р.
Солом’янської районної у м. Києві ради


РЕГЛАМЕНТ
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ у м. КИЄВІ РАДИ

м. Київ - 2006 р.

РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України „Про статус депутатів місцевих рад", Статуту територіальної громади м. Києва, органом місцевого самоврядування в Солом'янському районі м. Києва є Солом'янська районна Рада ( далі - Рада), яка безпосередньо або шляхом делегування відповідних повноважень, здійснює управління рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, що належать до комунальної власності територіальної громади району, формує, затверджує районний бюджет та контролює його виконання, а також здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством, в обсягах і межах, що визначаються Київською міською Радою.
1.2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, розрахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав та обов'язків, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в судах, та несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.
1.3. Рада складається із 60 депутатів, обраних відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
Порядок діяльності Ради, її посадових осіб, визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про столицю України - місто-герой Київ", Статутом територіальної громади м. Києва, іншими законами, а також цим Регламентом.
Регламент Ради встановлює порядок підготовки, скликання і проведення сесії Ради, визначає процедуру діяльності Ради, її органів і депутатів та затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів.
1.6. Забезпечення дотримання Регламенту покладається на голову Ради.
Контроль за дотриманням Регламенту покладається на постійну профільну комісію Ради .
РОЗДІЛ II.
ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.
2.1. Повноваження депутата Ради.
Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії
депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України "Про статус депутатів місцевих Рад", цим Регламентом, та іншими законами України.
Повноваження депутата Ради починаються з моменту
офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою
комісією на сесії Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії Ради нового скликання.
Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
2.1.3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.
Депутат, крім голови Ради, заступника голови, повинен входити до складу однієї з постійних комісій Ради.
На час сесій, засідань постійних комісій Ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи, та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.
Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій Ради, засідань постійної та інших комісій Ради, до складу яких його обрано; всебічно сприяти виконанню рішень Ради; виконувати доручення Ради, її органів, голови Ради, інформувати їх про хід виконання доручень; звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше одного разу на рік.
У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань Ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень та доручень Ради та її органів, за рішенням профільної комісії, Рада може інформувати відповідну політичну партію і громадськість про вказані факти.

2.1.7. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях Ради та засіданнях комісій, до складу яких його обрано.
2.1.8. Рада, її виконавчий орган та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної Ради, до яких звернувся депутат, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.
2.1.9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії Ради, або передані в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні, розглядаються Радою чи за її дорученням постійними комісіями Ради, або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам Ради, райдержадміністрації, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, та про результати розгляду повідомити Раду та безпосередньо депутата, який вніс пропозицію чи висловив зауваження.
2.1.10. Депутат має право ознайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, робити виписки, копіювати ці документи.
2.1.11. Депутат підтримує постійний зв'язок із своїми виборцями, періодично, але не рідше одного разу на півріччя, інформує їх про роботу Ради, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, місцевих екологічних програм, рішень Ради і наказів виборців, бере участь у масових заходах, що проводяться на території Солом'янського району м. Києва, вивчає громадську думку, потреби населення, інформує про них Раду, вживає заходів щодо задоволення законних вимог громадян.
2.1.12. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями.
Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями.
Депутат повідомляє виборців не пізніш як за сім днів про час, місце проведення звіту.

2.2.Депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання
2.2.1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Солом'янського району м. Києва, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Солом'янського району м. Києва, до яких звернувся депутат Ради , зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж через місяць.
Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату Ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
Депутат Ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Солом'янського району м. Києва, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніше ніж яз за п'ять календарних днів.
Якщо депутат Ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Солом'янського району м. Києва, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".
2.2.2. Депутатський запит - це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб Ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території Солом'янського району м. Києва з питань, які належать до відання Ради .

Порядок розгляду депутатського запиту:
депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій чи усній формі;
депутатський запит підлягає включенню до порядку денного
пленарного засідання Ради ;
3) Рада може зобов'язати відповідний орган подати у
встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата Ради ;
орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений Радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату, який вніс запит. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянутий у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це Раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради ;
депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій
депутатський запит.
За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів Ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит Ради. Вони або уповноважені ними особи зобов'язані бути присутніми на цьому засіданні Ради ;
6) за результатами розгляду відповіді на депутатський запит Рада приймає відповідне рішення.
Всі депутатські запити, оголошені на пленарному засіданні Ради, реєструються та зберігаються в апараті Ради з позначкою про дату оголошення та результати їх голосування.
Апарат Ради доводить текст запиту до відповідного органу чи посадової особи, до яких його звернуто та контролює строки виконання запитів.
Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на пленарному засіданні сесії Ради або дана депутату Ради індивідуально. Запитання не включається до порядку денного пленарного засідання сесії Ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами Ради на пленарних засіданнях Ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються Радою або за її дорученням передаються для розгляду та вивчення до постійних комісій Ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатам Ради , які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також Раді.
Рада та її виконавчий орган (Солом'янська районна у м. Києві державна адміністрація) забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів схвалених Радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на пленарних засіданнях Ради .
2.3. Депутатські фракції і групи.
2.3.1.Депутати Ради, обрані за виборчим списком відповідної районної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), на партійній основі формують депутатські фракції Ради.
2.3.2. Порядок вступу до депутатської фракції Ради або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної районної організації від якої він був обраний депутатом місцевої ради. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
Створення фракції оформлюється протоколом. Протокол про створення фракції, списки депутатів, що входять до її складу, підписуються керівником фракції і передаються керівництву Ради.
Голова Ради інформує Раду про створення депутатської фракції та її склад на пленарному засіданні. Інформація заноситься до протоколу пленарного засідання сесії.
2.3.3. Невходження Депутата Ради, обраного за виборчим списком відповідної районної організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Ради, до складу депутатської фракції відповідної районної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його вихід зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання Депутатом ради особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або перехід Депутата в іншу депутатську фракцію Ради є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради в порядку, визначеному Законом України „Про статус депутатів місцевих рад".
2.3.4. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися у депутатські групи.
Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів Ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п'яти депутатів Ради.
Депутати Ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками, незалежно від партійного членства чи політичних поглядів.
2.3.5. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата Ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".
Депутатська група може бути утворена в будь-який час,
протягом строку повноважень Ради даного скликання, за рішенням
зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.
Депутатська група реєструється Радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
2.3.8. Засідання депутатських груп проводяться по мірі
необхідності для вироблення спільної думки, пропозицій, спільних дій, визначення шляхів і способів їх здійснення, обміну інформацією і досвіду надання взаємної допомоги в депутатській роботі, обговорення інших питань.
На засіданнях групи всі питання вирішуються простою більшістю голосів.
Рішення депутатської групи носять характер рекомендацій.
На прохання депутатської групи секретаріат сесії
розповсюджує підготовлені нею матеріали серед депутатів.
Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських
груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх
діяльність.
Депутатські фракції, групи мають право:
- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях Ради;
попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, які обирає, призначає чи затверджує Рада;
- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;
- об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції;
- здійснювати інші права, передбачені законами України.

РОЗДІЛ III.
ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ.

3.1. Система органів та посадових осіб Ради.
До органів та посадових осіб Ради належать: голова Ради, заступник голови Ради, Президія Ради, постійні комісії Ради, тимчасові контрольні комісії Ради, виконавчий орган Ради, виконавчий апарат Ради.
Голова, заступник голови Ради здійснюють повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Регламентом та рішеннями Ради, до обрання голови (заступника голови) Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови (заступника голови) ради відповідно до діючого законодавства України.
3.2. Постійні комісії Ради.
Постійні комісії Ради обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, повноважень, що делеговані Радою виконавчому органу Ради.
Постійні комісії є органами Ради, відповідальними перед нею та їй підзвітними. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії Ради.
3.2.3. Постійні комісії обираються Радою на строк її
повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання
структури комісії вирішуються відповідною комісією.
3.2.4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова
Ради, заступник голови Ради.
Постійні комісії за дорученням Ради або за власною
ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-
економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про
виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та
розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного
будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради, готують
висновки з цих питань, виступають на сесіях Ради з доповідями і
співдоповідями.
Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною Радою, готують висновки з цих питань.
3.2.7. Постійні комісії за дорученням Ради, голови, заступника голови або за власною ініціативою вивчають діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, підзвітних і підконтрольних Раді, а також з питань, віднесених до відання Ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради; здійснюють контроль за виконанням рішень Ради.
Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову комісії.
Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
3.2.10. Засідання постійної комісії скликається в міру
необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як
половина від загального складу комісії.
3.2.11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.
Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
3.2.12. Рекомендації постійних комісій підлягають
обов'язковому розгляду підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісіям повідомляється, у встановлений ними строк.
3.2.13. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень Ради, може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням Ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
Повноваження постійних комісій визначаються чинним законодавством, рішеннями Ради та відповідними положеннями про постійні комісії.
Перелік постійних комісій Ради та Положення про них затверджуються на сесії Ради відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу Ради.

3.3. Тимчасові контрольні комісії Ради.

3.3.1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, які належать до повноважень місцевого самоврядування.
Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.
3.3.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву, завдання, персональний склад та голову комісії, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.
3.3.3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закриті.
Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в роботі спеціалісти , експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома, у зв'язку з її роботою.
3.3.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення, щодо висновків роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.
3.4. Президія Ради.
3.4.1. Президія Ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд сесії Ради. Президія Ради приймає протокольні рішення, які мають дорадчий (рекомендаційний) характер.
До складу Президії Ради входять голова Ради, заступник голови Ради, голови постійних комісій Ради, керівники (заступники) депутатських фракцій.
3.4.2. Рішення Президії Ради приймаються шляхом досягнення взаємної згоди всіх членів Президії, присутніх на засіданні.
3.4.3. Засідання Президії Ради є правомочним при наявності більше половини від кількісного складу Президії.
3.4.4. Організація роботи Президії покладається на Голову Ради.
3.5. Обрання посадових осіб Ради.
Голова, заступник голови Ради обирається Радою з числа її депутатів у межах строку повноважень Ради таємним голосуванням.
Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів від загального складу депутатів Ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Якщо в бюлетень для таємного голосування було внесено більше двох кандидатур на одну й ту саму посаду та жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали відносну більшість голосів при першому голосуванні.
Якщо в бюлетень для таємного голосування було внесено одна чи дві кандидатури, або при проведенні повторного голосування, жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, проводяться повторні вибори.
3.6. Забезпечення діяльності депутатів, постійних комісій та
інших органів Ради.
3.6.1. Діяльність депутатів, постійних комісій Ради та інших органів Ради забезпечується виконавчим органом Ради та виконавчим апаратом Ради.
Виконавчий орган Ради – Солом’янська районна у м. Києві державна адміністрація, підзвітний та підконтрольній Раді, і одночасно виконує функції, покладені на нього Законом України „Про місцеві державні адміністрації" та іншим чинним законодавством України.
Виконавчий орган Ради та виконавчий апарат Ради здійснюють організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, депутатів, сприяє здійсненню Радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
3.6.2. Структура, чисельність, витрати на утримання виконавчого
апарату Ради встановлюються Радою, за поданням її голови.
Виконавчий апарат Ради підпорядкований голові Ради.
Повноваження виконавчого органу Ради визначаються чинним законодавством України, та рішеннями Ради.
РОЗДІЛ IV.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ.
4.1. Порядок підготовки проектів рішень Ради та розпоряджень голови Ради.
4.1.1. Рада, голова Ради для реалізації своїх повноважень можуть видавати відповідно рішення сесії та розпорядження голови Ради.
На період відсутності голови його повноваження щодо видання розпоряджень, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", тимчасово покладаються на заступника.
4.1.2. Питання до порядку денного та проекти рішень на розгляд сесії можуть вноситися головою Ради, його заступником, постійними комісіями Ради, депутатами Ради, виконавчим органом Ради, головою районної державної адміністрації, загальними зборами громадян в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом територіальної громади м. Києва.
Рішення загальних зборів членів територіальної громади району, яке прийняте більш, ніж 100 учасниками зборів, вважається обов'язковим до розгляду на сесії Ради.
Обов'язковому розгляду Радою підлягає місцева ініціатива, внесена за письмовою пропозицією та підписана не менш, ніж 100 членами територіальної громади району з питань, які належать до відання та повноважень районної у м. Києві ради.
Також, обов'язковому розгляду на пленарному засіданні сесії підлягають пропозиції, що вносяться за результатами громадських слухань, порядок організації яких визначається Статутом територіальної громади м. Києва.
4.1.6. Проекти розпоряджень голови, рішень Ради готуються відділами, управліннями та іншими службами виконавчого органу Ради, виконавчим апаратом Ради, в залежності від того, хто ініціює вирішення даного питання. При цьому на зворотному боці останньої сторінки першого примірника друкуються дані про подання і погодження проектів документів із зазначенням посади і прізвища керівника, який подав проект, та керівників, які його погодили, а також дати цього погодження.
Одночасно до виконавчого апарату Ради подається електронна версія проекту рішення, додатків та інформаційних матеріалів.
4.1.7. Обов'язковою умовою щодо проектів рішень Ради та розпоряджень Голови Ради є погодження його тексту з керівниками зацікавлених організацій, юристом виконавчого апарату Ради, головою відповідної постійної комісії Ради та головою комісії Ради що здійснює повноваження Ради в галузі державної регуляторної політики і заступником Голови Ради.
При цьому, якщо дата його погодження, зазначена під час візування, перевищує 30 діб до терміну подання на підпис проекту, вона вважається недійсною. Не беруться до уваги і візи, які не мають дати погодження.
4.1.8. Правове забезпечення відповідності проектів рішень та розпоряджень голови Ради чинному законодавству України здійснюється юристом виконавчого апарату Ради.
Усі проекти рішень та розпоряджень, погоджені з керівниками зацікавлених підприємств та установ, передаються до юриста виконавчого апарату Ради, який протягом трьох робочих днів здійснює їх правову експертизу та погоджує їх.
У разі необхідності детальнішої правової оцінки поданого проекту у зв'язку зі складністю питання термін його розгляду юристом може бути подовжено до семи робочих днів.
4.1.9. Текст проекту рішення та розпорядження голови викладається державною мовою у стислій формі і виключає можливість його подвійного тлумачення. Ці вимоги стосуються і додатків.
4.1.10. Обов'язковою складовою частиною проектів рішень та
розпоряджень є заголовок, який стисло розкриває зміст документа.
Преамбула проекту рішення, розпорядження, крім мотивів та цілей його видання обов'язково повинна містити посилання на відповідний закон або нормативно-правовий акт, що регулює предмет та правовідносини питання, яке вирішується зазначеним проектом.
До проекту рішення додається супровідна записка з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення, а також у випадку внесення проекту рішення, який передбачає матеріальні та інші виплати з місцевого бюджету, фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.
4.1.13. В разі порушення встановленого порядку підготовки та належного оформлення проектів документів або ненадання їх електронної версії, вони повертаються виконавцям на додаткове оформлення.
Голова Ради письмово інформує депутатів та голів постійних комісій Ради про видані ним за період між сесіями
розпорядження (перелік, назва та дата видання) на наступній сесії.
Проекти рішень Ради і розпоряджень Голови Ради, плани діяльності підлягають опублікуванню в газеті «Солом’янка», у випадках передбачених законодавством або рішенням Ради, за поданням Голови Ради або постійної комісії Ради. Рішення може бути розміщене на офіційній веб-сторінці Ради.
4.1.16. Проекти рішень або пропозиції, які пропонуються до розгляду на сесії Ради, подаються голові Ради не пізніш як за десять днів до початку першого пленарного засідання чергової сесії Ради, а у випадку передбаченому п. 4.2.4. цього Регламенту не пізніше як за три дні до відкриття сесії.
Прийняті до розгляду проекти рішень або пропозиції надсилаються у відповідні постійні комісії для підготовки висновку. В необхідних випадках для підготовки висновків сесією Ради можуть утворюватися тимчасові робочі комісії (групи).
4.1.17. Опрацьовані проекти рішень Ради, відповідно до вимог чинного законодавства, цього Регламенту, завізовані головою відповідної постійної комісії Ради, юристом та заступником голови Ради, разом з проектом порядку денного пленарного засідання Ради, не пізніше ніж за три дні до відкриття сесії передаються головам депутатських фракцій, груп та головам постійних комісій Ради для ознайомлення.
4.1.18. Депутат Ради, голови постійних комісій, голови депутатських фракцій та груп мають право виносити питання безпосередньо на сесії в розділі "Різне". При цьому відповідальність за підготовку проекту рішення покладається на ініціатора пропозиції.

4.2. Порядок скликання сесії.

4.2.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з засідань Президії, засідань постійних та тимчасових комісій Ради, та пленарних засідань Ради.
Пленарні засідання Ради призначаються, як правило, на середу з 10.00 до 15.00 години.
4.2.2. Чергові сесії Ради скликаються головою Ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
Голова Ради видає розпорядження про скликання сесії Ради.
Інформація про скликання сесії доводиться до відома депутатів та мешканців району із зазначенням часу та місця проведення пленарного засідання не пізніш як за десять днів до сесії , а у виняткових випадках не пізніше як за 1 день до сесії.
4.2.3. Сесія скликається заступником голови Ради у випадках:
неможливості скликання або немотивованої відмови голови Ради скликати сесію Ради у строки, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом;
не скликання головою Ради сесії у строки, передбачені пунктом 4.2.4 цього Регламенту.
4.2.4. Позачергові сесії скликаються головою Ради за вимогою не менш як третини депутатів від загального складу Ради, або постійної комісії Ради.
Вимога про скликання позачергової сесії Ради, надсилається голові Ради у письмовому вигляді із зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію та коротким обґрунтуванням необхідності її скликання.
Голова Ради скликає позачергову сесію за один - три дні до відкриття позачергової сесії. Необхідні матеріали з питань позачергової сесії готуються та вручаються ініціаторами сесії депутатам за день до відкриття сесії.
В разі невиконання вимог про скликання позачергової сесії головою Ради або його заступником, поданих від суб'єктів перелічених у абз. 1 цього пункту, на протязі більше двох тижнів, організаційна робота зі скликання та підготовки роботи сесії покладається на ініціаторів її скликання.
4.3. Порядок ведення пленарних засідань сесії.
4.3.1. Персональну реєстрацію депутатів здійснює виконавчий апарат ради.
4.3.2. Головуючий відкриває пленарне засідання сесії, повідомляє про кількість присутніх депутатів та підтверджує його правомочність.
4.3.3. Пленарне засідання сесії Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради, якщо інше не визначено чинним законодавством України.
Головуючому надається право вимагати пояснень від депутата про причини суттєвого запізнення та відсутності його на попередніх пленарних засіданнях сесії.
До президії сесії входять: голова Ради, заступник голови Ради, а в окремих випадках за пропозицією головуючого, та депутатів Ради до президії сесії Ради запрошуються інші особи.
4.3.5. Головуючим на сесії є голова Ради, а в разі його відсутності - заступник голови Ради. У випадку відсутності голови Ради або його заступника на сесії, сесія Ради обирає зі свого складу головуючого.
У випадках, передбачених чинним законодавством та пунктом 4.2.4. цього Регламенту сесію відкриває за дорученням ініціаторів скликання сесії один з депутатів, що входить до їх складу, а веде, за рішенням Ради, один з депутатів Ради.
4.3.6. На час проведення пленарного засідання сесії Ради без застосування системи «Рада» обирається технічно-допоміжний орган - секретаріат сесії.
Секретаріат сесії обирається відкритим голосуванням в кількості трьох осіб, з числа депутатів Ради, що належать до різних депутатських фракцій.
Секретаріат сесії організовує стенографування та протоколювання засідань Ради на сесії, реєструє запитання, довідки, повідомлення, заяви, в порядку надходження та інші матеріали депутатів, що надійшли, а також підбиває підсумки при проведенні відкритого голосування і несе відповідальність за правильність встановлення результатів відкритого голосування.
Секретаріат надає депутатам роз'яснення щодо роботи сесії Ради.
4.3.7. Головуючий на сесії Ради: відкриває, веде та закриває засідання, надає слово для доповідей і виступів, організовує дебати, ставить на голосування проекти рішень Ради, оголошує результати відкритого голосування, зачитує запити, запитання, довідки, заяви та пропозиції, які надійшли до президії або секретаріату сесії, організовує додержання порядку в залі засідань, стежить за додержанням встановленої тривалості виступів та дотримання депутатами етичних норм, підписує протокол засідання.
Доручення головуючого, які він оголошує під час проведення засідання сесії ради, що спрямовані до працівників апарату районної ради або її виконавчого органу - районної держадміністрації фіксуються в загальному порядку шляхом стенографування. Виконання доручень голови, напрацьованих під час сесії ради, контролюється апаратом ради.
Головуючий на сесії сприяє зближенню позиції сторін у питаннях, які розглядаються, досягненню взаємопогоджених рішень, організовує проведення консультацій з фахівцями та головами депутатських фракцій і груп з метою подолання розбіжностей і розв'язання питань, які виникають в ході роботи сесії.
4.3.8. Заступник голови Ради (депутат, обраний до президії сесії) допомагає головуючому та відповідає за своєчасне, належне оформлення протоколу та здійснює інші функції щодо підготовки та ведення сесії.
4.3.9. Робота сесії та діловодство Ради ведуться державною мовою.
Сесія Ради на початку засідання обговорює та приймає порядок денний і порядок роботи сесії. Пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання вносяться на розгляд сесії головою Ради, або особою, що головує на сесії, згідно з чинним законодавством та цим Регламентом.
Пропозиції та зауваження до порядку денного та порядку роботи сесії передаються депутатами головуючому на засіданні у письмовому вигляді, або викладаються ними у виступах на засідання сесії.
Питання про включення поданих пропозицій до порядку денного та порядку роботи сесії вирішується шляхом відкритого голосування по кожній пропозиції простою більшістю голосів від кількості депутатів Ради присутніх на сесії.
4.3.11. Оголошення депутатських запитів, поданих депутатом або групою депутатів у письмовому вигляді до виконавчого апарату Ради не пізніше ніж за день до пленарного засідання, а також відповідей на депутатські запити проводить головуючий на пленарному засіданні при розгляді порядку денного засідання ради.
Для оголошення депутатських запитів, заяв, які вносяться депутатами або групою депутатів на пленарному засіданні в усній чи письмовій формі відводиться час після розгляду всіх питань порядку денного у «Різному».
У разі необхідності, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів, може бути проведено обговорення депутатського запиту на пленарному засіданні Ради.
4.3.12. Пленарні засідання сесії Ради є відкритими та ведуться гласно. Головуючий на сесії інформує депутатів Ради про склад і кількість осіб, запрошених на засідання сесії, яким відводяться спеціальні (окремі від депутатів Ради) місця в залі засідань.
Порядок висвітлення роботи сесій Ради визначається вимогами законів, окремим рішенням Ради, а у виняткових випадках - головою (заступником голови) Ради з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Після обговорення і прийняття рішень по всіх питаннях винесених на розгляд сесії, Рада приймає рішення про порядок їх офіційного оприлюднення в газеті "Солом’янка", та/або на офіційній веб-сторінці Ради в мережі Інтернет.
4.3.13. Депутати Рад вищих рівнів, голови, заступники голів Київської міської та районних у місті Києві державних адміністрацій, голова територіальної виборчої комісії району, прокурор району, голова місцевого суду можуть брати участь у засіданнях сесії Ради з правом дорадчого голосу з дотриманням норм Регламенту.
4.3.14. Пропозиції щодо запрошених на пленарне засідання вносяться депутатами Ради, фракціями та головами постійних комісій Ради, посадовими особами Ради, її виконавчого органу.
За пропозиціями, що надійшли, виконавчим апаратом Ради складається список запрошених на пленарне засідання Ради, який після попереднього обговорення на засіданні президії Ради затверджується головою Ради, у разі його відсутності заступником голови Ради
На засіданні сесії райради можуть бути присутні акредитовані, відповідно до вимог Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" представники ЗМІ.
4.3.15. Особи, що не є депутатами Ради та присутні на засіданнях Ради, за згодою депутатів, мають право виступити, але не мають право втручатись у роботу сесії, зобов'язані утримуватись від проявів схвалення чи несхвалення, неухильно дотримуватись порядку ведення сесії Ради. В разі порушення зазначеними особами вимог Регламенту, вони, за рішенням двох третин депутатів Ради, повинні залишити приміщення, де відбувається засідання.
Пріоритет для виступів на сесії надається депутатам Ради.
За рішенням Ради або за ініціативою однієї третини депутатів від загальної кількості складу Ради, одне із пленарних засідань, або його частина може бути присвячене заслуховуванню звітів постійних комісій, керівників виконавчого органу Ради, та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує.
У разі необхідності Рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
Час для доповідей на засіданнях сесії надається, як правило, до тридцяти хвилин, для співдоповідей та виступів депутатів та інших осіб - до десяти хвилин. Виступаючим у дебатах, а також для виступів при постатейному обговоренні проектів рішень - до п'яти хвилин, для виступів щодо кандидатур, порядку ведення засідання, мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, запитань, пропозицій, повідомлень, довідок - до трьох хвилин. За згодою більшості депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії, головуючий на засіданні може продовжити час для виступу, але не більше ніж на термін, відведений для основного виступу.
Заяви, повідомлення, звернення та довідки заслуховуються, як правило, наприкінці засідання.
Якщо доповідач перевищить відведений для його виступу час, або виступає не з того питання, яке обговорюється, головуючий після попередження позбавляє його слова та переходить до розгляду іншого питання порядку денного або розгляду питання по суті.
4.3.20. Головуючий надає слово депутатам, які бажають виступити, за умови запису депутата в чергу за допомогою системи «Рада». Список депутатів, що записались для виступу, висвічується на інформаційному табло системи «Рада».
Депутат або інша особа виступає на засіданнях сесії після надання йому слова головуючим на засіданні, згідно з послідовністю.
У разі проведення пленарного засідання без застосування системи «Рада» заяви про надання слова для виступу надсилаються до головуючого.
4.3.21. Голова Ради, його заступник або головуючий мають право взяти слово для обговорення в будь-який час.
Головам постійних депутатських комісій, тимчасових контрольних комісій, створених Радою (коли розглядається питання, доручене для опрацювання цій комісії), або іншим депутатам, уповноважених відповідною комісією, може додатково надаватися слово для роз'яснення висновків, до яких прийшла комісія, з питань, що розглядаються Радою.
4.3.22. Виступаючий на сесії не повинен виступати не з обговорюваного питання, використовувати у своїй промові грубі та некоректні вислови, закликати до незаконних та насильницьких дій, порушувати норми депутатської етики та Регламенту.
Головуючий, у разі невиконання цих правил виступаючим, попереджає про недопустимість таких висловлювань і закликів, а при повторенні - позбавляє особу, яка виступає, слова.
Якщо доповідач перевищить відведений для його виступу час, або виступає не з того питання, яке обговорюється, головуючий після попередження позбавляє його слова.
Депутатам та іншим особам, які присутні на пленарному засіданні, забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення нормальної роботи сесії.
На пленарному засіданні депутат не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних дій та іншим чином порушувати Регламент.
4.3.23. Під час обговорення будь-якого питання депутат може внести мотивовану пропозицію про оголошення перерви в дебатах, яку головуючий ставить на голосування.
4.3.24. Депутат Ради може в будь-який час внести мотивовану пропозицію про припинення дебатів з питання, що обговорюється.
Після припинення дебатів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово. Крім того, за вимогою депутатських фракцій та депутатських груп надається слово їхнім представникам з мотивів голосування.
4.3.25. Тексти виступів депутатів, які записались для виступу та не виступили в зв'язку з припиненням дебатів, на їх прохання повинні бути включені до стенограми сесії, якщо вони подаються по завершенні засідання.
4.3.26. На вимогу голови постійної комісії, депутатських фракцій та груп, для консультацій або узгодження пропозицій головуючий може оголосити перерву.
4.3.27. Засідання сесії Ради протоколюється та стенографується.
Під час проведення сесії системою «Рада» ведеться аудіо запис пленарного засідання.
Стенограма засідання сесії райради є внутрішнім службовим документом Ради, і використовується в процесі складання протоколу засідання сесії ради та внутрішньої роботи ради.
Технічна робота з ведення протоколу та стенограми забезпечується Виконавчим апаратом Ради. Контроль за веденням протоколу та стенограми засідання сесії Ради здійснює секретаріат сесії Ради.
У протоколі засідання сесії Ради зазначаються питання, внесені на обговорення; питання, винесені на голосування; повні результати голосування, в тому числі поіменних голосувань (як додатки до протоколу) та прийняття рішення. Також до протоколу засідань сесії Ради вносяться прізвища та імена відсутніх депутатів Ради, із зазначенням причини, з якої вони відсутні.
Протокол засідання сесії Ради підписує особа, яка була головуючим на засіданні, після його оформлення.
Виконавчий апарат Ради забезпечує зберігання протоколів та стенограм сесії в паперовому вигляді.
4.3.28. Депутатські запити, які були оголошені на пленарному засіданні Ради реєструються та зберігаються у виконавчому апараті Ради, з позначкою про дату оголошення та результатами їх розгляду.

4.4. Порядок голосування та прийняття рішень на пленарних
засіданнях сесії Ради.
4.4.1. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні після
обговорення, якщо за нього проголосували більше половини від
загального складу депутатів Ради (31 голос), крім випадків
передбачених чинним законодавством України.
4.4.2. В порядку обговорення проекту рішення, Рада може визнати проект рішення таким, що потребує змін і доповнень, та направити його на доопрацювання постійним комісіям.
За рішенням сесії проект рішення може бути винесено на обговорення громадськості та/або передано на експертизу спеціалістам.
Доопрацьований проект рішення виноситься на новий розгляд сесії Ради.
4.4.3. На голосування ставиться окремо: а) прийняття за основу проекту рішення; б) внесення поправок; в) весь проект в цілому.
Сесія Ради може вирішити питання про голосування проекту в цілому.
4.4.4. За згодою депутатів деякі питання, пропозиції та поправки можуть голосуватися частинами з наступним голосуванням в цілому.
Якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки відхиляються, то пропозиція чи поправка вважається відхиленою в цілому.
4.4.5. У разі, коли дві або більше пропозицій стосуються одного й того ж питання, Рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.
4.4.6. Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст та, якщо немає зауважень до їх змісту, пропонує переходити до голосування кожної поправки чи пропозиції.
Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що розглядається, а потім відразу пропонує голосувати по ньому, по закінченні голосування головуючий оголошує результати голосування та прийняте рішення.
В разі, коли жодна з поправок не буде прийнята Радою, рішення, прийняте за основу , вважається прийнятим в цілому.
4.4.7. Рішення на cecii приймаються шляхом голосування. Голосування на пленарному засіданні проводиться за допомогою системи "РАДА" в таких режимах:
- поіменне голосування, коли системою проводиться фіксація результате голосування кожного депутата;
- таємне голосування (картки вставлені в пульти боком для таємного голосування), коли система підраховуе тільки загальний результат голосування i немає змоги ідентифікувати голос кожного депутата.
Результати голосування висвічуються на інформаційному табло системи „Рада" та оголошуються головуючим на пленарному засіданні.
Голосування на пленарних засіданнях здійснюється депутатами особисто i проводиться лише в період появи на табло спеціальної заставки з лічильником часу та звукового супроводу. Результати голосування висвічуються на табло пофракційно. Окремим рядком висвічуються голосування позафракційних депутатів, а також загальний результат голосування.
У разі порушення вимог особистого голосування депутатами при прийнятті рішення головуючий може за пропозицією уповноваженого представника депутатської фракції поставити на повторне голосування відповідне рішення або внести пропозицію виключити зазначене питання з порядку денного пленарного засідання за підтримки більшості присутніх на засіданні депутатів.
В такому випадку кількість присутніх в сесійній залі депутатів встановлюється виконавчим апаратом ради.
4.4.8. Голосування на пленарних засіданнях без застосування системи "РАДА" проводиться:
- відкрите - шляхом підняття депутатами картки для голосування;
- поіменне - у порядку встановленому п.п.4.4.9., 4.4.10 Регламенту;
- таємне - у порядку встановленому п.4.4.11 Регламенту.
У разі проведения відкритого голосування, для визначення результатів голосування, секретаріат ceciї Ради перед кожним голосуванням визначає кількість депутатів, що фактично присутні в сесійній залі.
Голосування щодо визначення режиму голосування відбувається шляхом відкритого голосування.
4.4.9. На вимогу не менш як третини обраних депутатів може
проводитись поіменне голосування.
Поіменне голосування проводиться спеціальними картками, на яких зазначені прізвища депутатів, політична партія (блок), від якої депутат був обраний, і написи "за", "проти" або "утримався", підпис та дата. По одному голосуванню депутат має праву віддати лише одну картку.
4.4.10. Висновки поіменного голосування встановлюються членами спеціально створеної лічильної комісії, до складу якої обов'язково входять не менше як по одному представнику від кожної депутатської фракції, групи.
Висновки лічильної комісії вносяться до протоколу, підписуються всіма її членами, головуючим, та включаються окремим документом до матеріалів сесії.
4.4.11. Таємне голосування проводиться на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради та при обранні й призначенні посадових осіб Ради.
Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору для голосування були розміщені столи для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході - кабіна та прозора скринька для таємного голосування. При цьому до сектору для голосування одночасно може ввійти така кількість депутатів, яка відповідає кількості наявних столів для реєстрації. Наступний депутат може одержати бюлетень для таємного голосування і ввійти до кабіни для таємного голосування тільки після того, як вона звільниться. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.
Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення народного депутата, напроти прізвища кандидата, за якого депутат голосує, або напроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта рішення. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку, що знаходиться біля кабіни для таємного голосування.
Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.
Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу Ради.
Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо інше не встановлено законом або якщо більшістю голосів депутатів від загального складу Ради не прийнято іншого рішення.
Висновки таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні члени комісії. В разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу.
За доповіддю лічильної комісії сесія відкритим голосуванням приймає постанову про затвердження результатів голосування.
При виявленні лічильною комісією порушення в порядку голосування, які вплинули на підсумки голосування, його результати не оголошуються.
Про виявлене порушення, лічильна комісія доповідає сесії, яка приймає рішення щодо розслідування порушення.
По висновкам розслідування сесія Ради приймає рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів.
Якщо при визначенні результатів голосування виявляються порушення в порядку проведення голосування, за рішенням сесії голосування проводиться вдруге.
4.5. Оформлення рішень Ради та протоколів пленарних
засідань.

4.5.1. Після прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Ради, дане рішення опрацьовується у п'ятиденний строк, відповідно до зауважень та змін, які прийняті були на пленарному засіданні Ради та зафіксовані у стенограмі, і подається до виконавчого апарату Ради для підпису його головою Ради.
На зворотному боці останньої сторінки рішення візуються заступником голови, керуючим справами, головою відповідної постійної комісії та юристом Ради.
Заступник голови візує додатки до рішень Ради.
Після оформлення прийнятого на сесії Ради рішення та підписання його головою Ради, керуючий справами Ради надсилає дане рішення до виконавчого органу Ради для розсилки.
Запити депутатів Ради вносяться до протоколу засідань сесії. Відповіді на них залучаються як додатки до протоколу сесії, на якій вони були оголошені.
Виконавчий апарат Ради забезпечує зберігання протоколів та стенограм сесії в паперовому та електронному вигляді.
Кожен аркуш стенограми підписується особою, яка відповідає за її оформлення, а сама стенограма підписується заступником голови Ради.
РОЗДІЛ V.
ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ.
5.1. Рада у межах своїх повноважень забезпечує комплексний економічний і соціальний розвиток на своїй території, здійснює контроль за додержанням законодавства розташованими на відповідній території підприємствами, установами і організаціями, координує і контролює їх діяльність відповідно до чинного законодавства.
Рада в зазначених у цьому пункті питаннях заслуховує доповіді керівників підприємств, установ і організацій, приймає по них рішення, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів.
5.2. Виконавчий орган Ради не рідше одного разу на рік звітує перед Радою.
Текст звіту, як правило, не пізніше як за 10 днів до його розгляду на сесії Ради розсилається депутатам.
Звіт Солом'янської районної державної в м. Києві адміністрації до розгляду його на сесії Ради передається у постійні комісії Ради.
5.3. Від імені виконавчого органу Ради із звітом на сесії Ради виступає голова адміністрації, або його заступник, якщо слухається звіт адміністрації в цілому, або один із заступників голови адміністрації, керівників її структурних підрозділів, якщо розглядається звіт адміністрації з окремих питань діяльності. Після заслуховування звіту та співдоповідей постійних комісій Ради можуть відкриватися дебати.
За підсумками обговорення Рада приймає рішення.
5.4. Рада може в будь-який час заслухати звіт голови Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації, його заступників або керівника її управління (відділу).
По результатах звіту Рада приймає рішення.
Контрольні повноваження Ради здійснюються головою Ради, заступником голови Ради, постійними комісіями Ради відповідно до напрямків діяльності.
Обов'язковому контролю за виконанням підлягають: закони України, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення Київради та розпорядження голови Київради, рішення Ради та розпорядження голови Ради, вихідні документи з основних питань діяльності Ради, протоколи нарад та доручення голови Ради.
Контролю підлягають всі документи, в яких зазначено терміни виконання.
5.7. Відповідальність за виконання документа несуть особи, вказані у розпорядчому документі та резолюції керівника.

РОЗДІЛ VI.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ, ПРИЙНЯТТЯ,
ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ
РІШЕНЬ РАДИ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ ГОЛОВИ РАДИ, ЯКІ
НОСЯТЬ РЕГУЛЯТОРНИЙ ХАРАКТЕР.
6.1. Порядок підготовки, розгляду і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентуються Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та цим Регламентом.
При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності Рада виходить з того, що згідно із Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб'єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, в порядку та у спосіб,встановлених Конституцією України та законами України.
Кожен проект регуляторного акта в сфері господарської діяльності, внесений на розгляд Ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема принципам державної регуляторної політики (ст. 4) і вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу (ст. 8). Відповідальна постійна комісія Ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.
Надання відповідальною постійною комісією негативного експертного висновку не позбавляє ініціатора проекту регуляторного акта від необхідності винесення проекту на розгляд пленарного засідання сесії Ради разом з доданим до нього негативним експертним висновком.
6.4. У разі внесення на розгляд сесії Ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, які внесли проект.
За можливим поданням депутата Ради, постійної комісії Ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення у порядку, передбаченому пунктом 6.3 цього Регламенту, підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного депутатом чи відповідною комісією. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не проводиться.
6.5. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії Ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія в тижневий термін з дня надходження аналізу готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам, зазначеним в цьому Регламенті.
Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом терміну, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених цим Регламентом.
6.6. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення постійній комісії Ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у Раді (профільній постійній комісії), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є провідною постійною комісією.
При представленні на пленарному засіданні Ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам, викладеним у абзаці 1 пункту 6.3 цього Регламенту.
6.7. План діяльності Ради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюється у виданні Ради - газеті "Солом'янка" або на офіційній веб-сторінці Ради розробником цих проектів з метою одержання зауважень і пропозицій до внесення проектів на розгляд пленарного засідання сесії Ради.
За рішенням Ради оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не публікувалися до внесення їх на розгляд Ради, а також можуть повторно публікуватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії Ради.
На розгляд сесії Ради проект регуляторного акта вноситься профільною постійною комісією або депутатом Ради.
Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений Радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин у прийнятому рішенні, Голова Ради вживає заходів до усунення цих порушень.
6.10. Регуляторний акт, прийнятий Радою, офіційно оприлюднюється у виданні Ради - газеті "Солом'янка" та на офіційній веб-сторінці Ради не пізніше як у десятиденний термін після прийняття рішення.
6.11. Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Радою, забезпечується її виконавчим органом.
Звіт про відстеження результативності регуляторних актів Рада оприлюднює у своєму виданні - газеті "Солом'янка" та на офіційній веб-сторінці Ради не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.
6.12. Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт подається до профільної постійної комісії Ради виконавчим органом Ради.
Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія Ради або розробник проекту цього регуляторного акта.
Рада заслуховує щорічний звіт Голови Ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим органом Ради.


Создан 26 сен 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником