ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

 
 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 529.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 529.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій

________________________________ ____ _____________ 20 __ р.
(найменування населеного пункту)
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, предметом діяльності
якого є надання
__________________________________________________________________
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________,
(найменування документа)
затвердженого ____________________________________________________
(ким виданий, номер і дата)
(далі - виконавець), з однієї сторони, і _________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
_________________________________________________________________,
або найменування юридичної особи)

що є власником житлового будинку (гуртожитку), власником
(наймачем) квартири (житлового приміщення в гуртожитку), власником
нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) (далі -
споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

Предмет договору

1. Предметом цього договору є забезпечення виконавцем надання
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
(далі - послуги) у житловому будинку (гуртожитку) N_______ по
вул. _______________________ у __________________________________,
(найменування населеного пункту)

а споживачем - забезпечення своєчасної оплати таких послуг за
встановленим тарифом у строк та на умовах, що передбачені цим
договором.

2. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого
(погодженого) рішенням органу місцевого самоврядування тарифу,
його структури, періодичності та строків надання послуг, копія
якого додається до цього договору.

3. Розмір щомісячної плати за надані послуги на дату
укладення цього договору становить _______________________гривень.
(прописом)

4. Наявність пільг з оплати послуг __________________________
(назва законодавчого акта,
що передбачає пільгу)
_________________________________________________________________.
(відсотків прописом)

Оплата спожитих послуг

5. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі
вносяться не пізніше ніж до _____ числа місяця, що настає за
розрахунковим.

У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі
вносяться за __________ місяців у розмірі _______________ гривень.

6. Послуги оплачуються _____________________________________.
(в готівковій або безготівковій формі)

7. Плата вноситься на розрахунковий рахунок _________________
(банківські
__________________________________________________________________
реквізити єдиного розрахункового центру або виконавця)

через ___________________________________________________________.
(найменування банківської установи або виконавця)

8. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня
в установленому законом розмірі, _____ відсотків.

9. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному
обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від
нормативних виконавець проводить перерахунок розміру плати.

Права та обов'язки сторін

10. Споживач має право на:

1) своєчасне отримання послуг належної якості згідно із
законодавством;

2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у
встановлені законодавством строки;

3) зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх
ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості у
визначеному законодавством порядку;

4) відшкодування збитків, заподіяних його майну та (або)
приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок
ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;

5) своєчасне отримання від виконавця інформації про перелік
послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми
споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

6) проведення перевірки кількісних та якісних показників
надання послуг в установленому Кабінетом Міністрів України
порядку;

7) зменшення розміру плати за перевищення строків проведення
ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за
перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних
робіт у розмірі, встановленому законодавством;

8) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що
впливають на розмір плати за послуги.

11. Споживач зобов'язаний:

1) оплачувати послуги в установлений цим договором строк;

2) своєчасно інформувати виконавця про виявлення
несправностей в інженерних мережах, конструктивних елементах
належного йому приміщення;

3) дотримуватися санітарно-гігієнічних і протипожежних
правил;

4) забезпечувати безперешкодний доступ представників
виконавця за наявності у них відповідного посвідчення до мережі,
арматури та розподільних систем з метою:

ліквідації аварій - цілодобово;

встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного
обладнання, проведення профілактичного огляду - згідно з вимогами
нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5) у разі несвоєчасного внесення платежів сплачувати пеню у
розмірі, встановленому законом/договором;

6) проводити за рахунок власних коштів ремонт квартири
(житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у
житловому будинку (гуртожитку);

7) своєчасно вживати заходів до усунення пов'язаних з
отриманням послуг неполадок, що виникли з власної вини;

8) дотримуватися вимог житлового і містобудівного
законодавства щодо проведення ремонту, реконструкції та
переобладнання приміщень або їх частин, не допускати порушення
законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері
житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку квартири (житлового
приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому
будинку (гуртожитку) та технічного обладнання до експлуатації в
осінньо-зимовий період;

10) поінформувати у десятиденний строк виконавця про втрату
права на пільги.

12. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил утримання
житлових будинків та прибудинкових територій, експлуатації
житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках
(гуртожитках), санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та
інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних
послуг;

2) доступу, зокрема несанкціонованого, у квартиру (житлове
приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку
(гуртожитку) споживача для ліквідації аварії відповідно до
встановленого законом порядку, усунення неполадок
санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення
і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;

3) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем
плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому
законом/договором;

4) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з
усунення пов'язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з
вини споживача, або відшкодування вартості зазначених робіт;

5) вносити за погодженням із споживачем у договір зміни, що
впливають на розмір плати за послуги.

13. Виконавець зобов'язаний:

1) забезпечувати своєчасне надання послуг належної якості
згідно із законодавством;

2) подавати споживачеві в установленому законодавством
порядку необхідну інформацію про перелік послуг, структуру тарифу,
загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання
послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному
технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та
ремонт, вживати своєчасних заходів до запобігання аварійним
ситуаціям та їх ліквідації, усунення порушень щодо надання послуг
в установлені законодавством строки;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та
скарги споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати
за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі,
зниження кількісних і якісних показників;

5) сплачувати споживачеві компенсацію за перевищення
встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт
відповідно до методики, затвердженої центральним органом
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

6) своєчасно ознайомлювати споживача з нормативно-правовими
актами у сфері житлово-комунальних послуг;

7) своєчасно проводити за рахунок власних коштів роботи з
усунення пов'язаних з наданням послуг неполадок, що виникли з його
вини;

8) відшкодовувати споживачеві збитки, завдані його майну та
(або) приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю споживача
внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;

9) здійснювати контроль за технічним станом інженерного
обладнання житлових будинків (гуртожитків), квартир, приміщень;

10) своєчасно проводити підготовку житлового будинку
(гуртожитку) та його технічного обладнання до експлуатації в
осінньо-зимовий період.

Відповідальність сторін

14. Споживач несе відповідальність згідно із законом за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері
житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати
пені;

3) порушення визначених цим договором зобов'язань.

15. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:

1) неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до
заподіяння збитків майну та (або) приміщенню споживача, шкоди його
життю чи здоров'ю, шляхом відшкодування збитків;

2) зниження кількісних і якісних показників послуг або
перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт
шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається
відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування
структури тарифу, періодичності та строків надання послуг;


3) перевищення встановлених строків проведення
аварійно-відбудовних робіт шляхом виплати споживачеві компенсації
в установленому законодавством розмірі, ___ відсотка щомісячної
плати за послугу за кожну добу її ненадання;

4) порушення зобов'язань, визначених цим договором.

Порядок розв'язання спорів

16. У разі порушення виконавцем умов цього договору
споживачем та представником виконавця складається акт-претензія із
зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних
показників послуг тощо.

Представник виконавця повинен з'явитися за викликом споживача
для підписання акта-претензії не пізніше ніж протягом двох робочих
днів.

У разі неприбуття представника виконавця у визначений цим
договором строк або необґрунтованої відмови від підписання
акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як
два інших споживачі.

17. Акт-претензія подається виконавцеві, який вирішує
протягом трьох робочих днів питання щодо проведення перерахунку
платежів або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в
задоволенні його претензій.

18. Спори між сторонами розв'язуються шляхом проведення
переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

19. Сторони звільняються від відповідальності за цим
договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних
ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що
унеможливлює надання та оплату послуг відповідно до умов цього
договору.

Строк дії договору

20. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і
діє до ___ ___________ 20 __ року.

У разі коли за місяць до закінчення дії цього договору однією
із сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання договору
або необхідність його перегляду, цей договір вважається щороку
продовженим.

21. Цей договір може бути розірваний достроково у разі:

переходу права власності (користування) на квартиру (житлове
приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку
(гуртожитку) до іншої особи;

невиконання його сторонами умов цього договору.

22. Цей договір складено у двох примірниках, один з яких
зберігається у споживача, другий - у виконавця.

Інші умови

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Адреса і підписи сторін

Виконавець Споживач
_______________________________ _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________ _______________________________
(адреса) (адреса)
_______________________________ _______________________________
(номер телефону) (номер телефону)
_______________________________ _______________________________
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Довідкові відомості

Телефони виконавця:

Диспетчерська, аварійна служба ______________________________

Бухгалтерія ______________________________

Паспортисти ______________________________

Майстри ______________________________

Головний інженер ______________________________

Директор ______________________________

Публiкацiї документа:

Офіційний вісник України вiд 09.06.2009 - 2009 р., № 40, / № 42, 2009, стор. 134
(ДІ) /, стор. 45, стаття 1353
Урядовий кур'єр вiд 24.06.2009 - № 111
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2009 [ друкувати ]


Создан 20 сен 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником