Наказ Держжитлокомунгоспу N 59 від 04.08.97.

 
 

Наказ Держжитлокомунгоспу N 59 від 04.08.97.

Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду.http://www.uazakon.com/big/text1124/pg1.htm
http://www.uazakon.com/big/text1124/pg2.htm
http://www.uazakon.com/big/text1124/pg3.htm
http://www.uazakon.com/big/text1124/pg4.htm

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ
ГОСПОДАРСТВУ

N 59 від 04.08.97
м.Київ

vd970804 vn59
Затверджено
наказом Державного комітету
України по житлово-комунальному
господарству
від 4 серпня 1997 р. N 59

Типові норми часу та норми обслуговування для
робітників і виробничого персоналу, зайнятих
утриманням житлового фонду

Загальна частина
1. Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і
виробничого персоналу призначені для розрахунку норм часу і
чисельності та раціонального завантаження працівників, які зайняті
технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду,
виконанням робіт по санітарному утриманню домоволодінь.
2. В основу розробки вищезгаданих норм увійшли:
дані фотохронометражних спостережень, технічні розрахунки;
вивчення організаційно-технічних умов виконання робіт та
організації праці працівників:
"Нормы обслуживания для рабочих и производственного
персонала, занятых технической эксплуатацией и текущим ремонтом
жилищного фонда", які затверджені наказом Міністерства
житлово-комунального господарства УРСР від 25.10.85 р. N 316.
3. Назва професій і перелік робіт у цьому збірнику вказані
згідно з Державним класифікатором професій ДК 003-95
( v0257217-95, va257217-95, vb257217-95 ) і Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), випуск
01 "Професій працівників, які є загальними для всіх галузей
народного господарства", випуск 64 "Будівництво" і випуск 87
"Житлово-комунальне господарство".
При внесенні змін і доповнень в ДК 003-95 назва професій
(укрупнення професій, зміна їх назв, поява нових тощо), які
вказані у збірнику, повинні відповідно змінюватись.
4. Норми часу щодо санітарного утримання домоволодінь і
прибирання сходових кліток (далі - норми часу) в житлових будинках
встановлені у людино-годинах на одиницю обсягу роботи, вказаних у
таблицях збірника.
5. Норми обслуговування для робітників, зайнятих технічною
експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду (далі - норми
обслуговування), розраховані на одного робітника в прийнятих
одиницях виміру при 8-годинній робочій зміні і 40-годинному
робочому тижні.
6. Норми часу і норми обслуговування встановлені з
урахуванням необхідних витрат часу на підготовчо-заключну роботу,
відпочинок та особисті потреби, на переходи для забезпечення
нормальної експлуатації житлового фонду в закріпленій зоні
обслуговування.
7. Для впровадження в організації (підприємстві) більш
прогресивних організаційно-технічних умов, ніж це передбачено
даними нормами, треба розробити та ввести в установленому порядку
місцеві норми, які відповідають більш високій продуктивності
праці.
8. Норми часу щодо санітарного утримання домоволодінь і
прибирання місць загального користування в житлових будинках
встановлені з урахуванням таких умов:
8.1 Норми часу та ручне прибирання територій домоволодінь
встановлені диференційовано для територій з удосконаленими
покриттями (заасфальтовані, брусчаті), неудосконаленими (щебневі,
булижні) і територій без покриття в залежності від класу цих
територій.
Території класифіковано по інтенсивності пішохідного руху:
I клас - до 50 люд.-год.
II клас - від 50 до 100 люд.-год.
III клас - вище 100 люд.-год.
Інтенсивність пішохідного руху визначається на смузі тротуару
шириною 0,75 м по піковому навантаженню вранці та ввечері разом з
урахуванням руху пішоходів в обидва боки.
8.2. Норми часу на обслуговування сміттєпроводів встановлені
диференційовано в залежності від розташування сміттєприймальних
камер, типів сміттєзбиральних ємкостей і засобів їх прибирання.
Норми розроблені на роботи найбільш поширених типів сміттєпроводів
(холодні, ізольовані та ті, які обслуговують одну вертикальну
групу квартир і мають завантажувальні клапани з отворами розміром
від 150 х 200 до 200 х 200 мм), а також на сміттєприймальники
(переносні металеві місткістю 40 - 100 л; контейнери місткістю 300
- 800 л; бункери місткістю 400 - 600 л).
8.3. Норми часу встановлені з урахуванням одноразового
прибирання протягом зміни. Повторюваність прибиральник робіт
наведено в додатках А і Б. В залежності від місцевих
природно-кліматичних умов повторюваність може бути змінена і
встановлена органами місцевого самоврядування або місцевими
органами виконавчої влади.
9. Норми обслуговування встановлені диференційовано за видами
робіт і групами будівель з урахуванням терміну їх експлуатації.
9.1. Залежно від матеріалу стін та перекриття прийнято чотири
групи будівель:
I - кам'яні, особливо капітальні; фундаменти кам'яні, стіни
кам'яні (цегляні) і крупноблочні;
II - кам'яні, звичайні; фундаменти кам'яні, стіни кам'яні
(цегляні, крупноблочні, крупнопанельні), перекриття -
залізобетонні або змішані (дерев'яні або залізобетонні), а також
кам'яні склепіння по металевих балках;
III - кам'яні, полегшені; фундаменти - кам'яні і бетонні,
стіни - полегшеної кладки з цегли, шлакоблоків та черепашнику;
перекриття - дерев'яні, залізобетонні або кам'яні склепіння по
металевих балках;
IV - дерев'яні, рублені, брусчаті, змішані, з сирцю;
фундаменти - стрічкові бутові; стіни - рублені, брусчаті і змішані
(цегляні та дерев'яні), з сирцю; перекриття - дерев'яні.
9.2. Розподіл витрат робочого часу на профілактичні огляди,
планові поточні ремонти, непередбачені огляди і поточні ремонти
подані в додатку В.
Максимальні строки усунення несправностей при виконанні
непередбаченого поточного ремонту окремих частин будівель та
обладнання подані у додатку Г.
9.3. Нормами враховано виконання аварійних робіт, які
виконуються за рахунок витрат часу на непередбачені огляди і
поточні ремонти. Ці роботи можуть виконуватися спеціалізованою
службою, витрати на утримання якої визначаються окремими
розрахунками.
9.4. Дані, що характеризують стан житлового фонду, який
обслуговується, необхідні для розрахунку потреби в робочій силі
(кількість квартир, площа покрівель, площа нежитлових приміщень,
вентиляційні канали, інженерне обладнання та інше) приймаються за
технічними паспортами. Дані, які відсутні у технічному паспорті,
можна одержати в результаті спеціальних обмірів і розрахунків за
участю бюро технічної інвентаризації, оформлених актом.
9.5. Житлово-експлуатаційні організації (підприємства) мають
право розробляти та затверджувати місцеві норми на окремі види
робіт, які відсутні у цьому збірнику або у міжгалузевих та інших
галузевих нормативних матеріалах, а також при створенні в
організації (підприємстві) прогресивніших організаційно-технічних
умов порівняно з врахованими при розробленні діючих норм на ці
роботи.
10. Ці норми часу і норми обслуговування є основою для
планування чисельності робітників і виробничого персоналу
житлово-експлуатаційних організацій (підприємств), закріплення за
ними конкретних об'єктів (дільниць) обслуговування.
10.1. На основі норм часу, які приведені у цьому збірнику,
розрахунок явочної чисельності (Чя) двірників і прибиральників з
кожної професії розраховується за формулою:
Ч я = Т нк: t ф, де
Т нк - норма часу на весь комплекс робіт даної професії;
t ф - змінний, місячний або річний фонд робочого часу.
Норма часу на комплекс робіт розраховується за формулою:
Т нк = ЕТ ні х N і, де
Т ні - норма часу на окремі види робіт;
N і - обсяги, які виконуються по кожному виду робіт.
10.2. Нормами обслуговування для робітників, зайнятих
технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду,
передбачена їх явочна чисельність у зміну з урахуванням найбільш
повного і раціонального використання робочого часу при
забезпеченні робітників необхідними матеріалами, інструментом,
пристосуванням стосовно характеру роботи, що виконується, та
нормальними умовами праці.
Нормативна явочна чисельність працівників певної професії
визначається за формулою:
n
Чя = E(Nі : Ноі), де
і = 1
N і - обсяг по кожному виду робіт у прийнятих одиницях виміру
(кв. м, кількість квартир, одиниць ремонтної складності та ін.)
Н оі - норма обслуговування на одного працівника по кожному
виду робіт у прийнятих одиницях виміру.
Загальна чисельність працівників житлово-експлуатаційних
організацій (підприємств) визначається підсумовуванням результатів
перерахунку по кожній професії з додаванням до підсумку 5 %
додаткової кількості працівників та виробничого персоналу на
професії видів робіт, які не охоплені цими нормами.
У випадку виконання частини робіт з поточного ремонту
житлового фонду підрядним способом, нормативна чисельність
ремонтних працівників повинна бути змінена на величину трудових
витрат того обсягу робіт, який виконується підрядником.
Приклад розрахунку явочної чисельності
ремонтно-експлуатаційних працівників, які обслуговують житловий
фонд, наведені у додатку Д.
10.3. Списочна чисельність працівників визначається за
формулою:
Ч сп = Ч я х К н, де
Ч я - нормативна явочна чисельність працівників,
К н - коефіцієнт, який враховує заплановані невиходи
працівників відповідних професій (відпустки, хвороби тощо).
К = 1 + (% запланованих невиходів: 100)
Організація праці
Розділ I
Організація праці двірників і прибиральників
1. Виробничі завдання робочим щодо санітарного утримання
домоволодінь містять виконання таких видів робіт:
1.1. Обслуговування територій домоволодінь:
прибирання і поливання закріплених територій і зелених
насаджень у літній час;
прибирання територій у зимовий час;
очищення і санітарна обробка контейнерів і переносних
сміттєзбірників та урн;
очищення приямків від сміття, а в зимовий час від льоду і
снігу;
очищення відмосток і підходів до трансформаторних підстанцій
від снігу;
посипання піском пішохідних доріжок під час ожеледиці;
догляд за домовим устаткуванням.
1.2. Обслуговування під'їздів і сходових площадок:
вологе підмітання сходових площадок і маршів, місць перед
завантажувальними камерами сміттєпроводів, приміщень загального
користування (коридори, кухні, туалети) в будинках коридорного
типу;
вологе протирання підвіконь, віконних решіток, сходів на
горище, радіаторів опалення, поштових скриньок, електричних
щитків, плафонів;
миття сходів (парадних і запасних), площадок, вестибюлів,
вікон, дверей, місць загального призначення;
обмітання пилу, павутиння, бруду із стін, стель, сітчатих
огорож ліфтів;
прибирання площадок, очищення приямків з металевою решіткою
перед входом у під'їзд.
1.3. Обслуговування сміттєпроводів:
видалення сміття, миття і дезинфекція сміттєприймальних
пристроїв;
профілактичний огляд та усунення засмічень.
1.4. Зберігання будинкового обладнання і майна в належному
стані на закріпленій території: воріт, парканів, огорож, парадних
дверей, сходів, карнизів і звисів, водостічних труб,
сміттєзбірників і урн, слухових вікон, електроарматури у під'їздах
та прибудинковій території.
1.5. Нагляд за наявністю і станом огорож для забезпечення
техніки безпеки при скиданні снігу і сміття з дахів, збивання
льоду і бурульок з карнизів і звисів на фасаді.
2. Прибирання території житлово-експлуатаційних організацій,
об'єднань власників житлових будинків виконується двірниками.
Кількість двірників, які обслуговують домоволодіння, залежить
від розмірів площі, яка прибирається, кордони якої затверджуються
органами місцевого самоврядування або місцевими органами
виконавчої влади.
Прибирання території домоволодіння виконується в таких
кордонах:
внутрішньоквартальні та дворові території - повністю;
тротуари - по всій дільниці домоволодіння;
проїжджа частина вулиць з неудосконаленими покриттями, де
відсутні спеціальні служби з прибирання автомобільних доріг при
русі транспорту менше 50 одиниць за годину.
Органи місцевого самоврядування або місцеві органи виконавчої
влади можуть встановлювати інший порядок визначення кордонів
території, яка прибирається, виходячи з місцевих умов.
3. Залежно від місцевих умов застосовуються такі форми
організації праці двірників та прибиральниць:
індивідуальна, коли за кожним працівником закріплюється
територія (об'єкти прибирання);
бригадна, коли за бригадою закріплюється певна територія
домоволодінь з розбивкою на дільниці та закріпленням їх за кожним
працівником.
Для двірників, які виконують роботи з прибирання сходових
маршів, місць загального користування, службових та
культурно-побутових приміщень та ін., 1 кв. м площі, яка
прибирається, дорівнює 2 кв. м площі, яку прибирає двірник на
прибудинковій території.
Розділ II
Організація праці робітників, зайнятих технічною
експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду
1. На житлово-експлуатаційні організації (підприємства), які
здійснюють технічне обслуговування житлового фонду, покладаються
обов'язки щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів цього
фонду. Система планово-попереджувальних ремонтів (ППР) жилих та
громадських будівель - це сукупність організаційних і технічних
заходів по нагляду, догляду та ремонту, які проводяться періодично
по заздалегідь складеному плану з метою попередження передчасного
знесення, запобігання аварій, а також для підтримки будівель та їх
інженерного обладнання у постійній експлуатаційній готовності.
2. Основним завданням ППР є тривале вберігання житлового
фонду у нормальному, експлуатаційному стані і створення необхідних
житлово-побутових і культурних умов для населення. При цьому треба
забезпечити подовження терміну служби будівель між періодами
ремонтів, а також зниження вартості, трудомісткості та підвищення
якості ремонтних робіт.
Житлові будинки в процесі експлуатації знаходяться під
систематичним наглядом інженерно-технічних робітників, які
відповідають за їх технічний стан. Крім систематичного нагляду за
експлуатацією будівель техніками-доглядачами (майстрами) та іншими
уповноваженими особами всі житлові та громадські будівлі
підлягають періодичним оглядам.
3. Існує три види оглядів:
Загальний - оглядається весь будинок, включаючи всі його
будівельні конструкції та елементи зовнішнього благоустрою
(будинкові знаки, прапоротримачі, полігонометричні знаки, пам'ятні
дошки, господарські, дитячі ігрові і спортивні майданчики та ін.).
Частковий - оглядаються лише окремі частини або устрій
будинку (наприклад, дах, перекриття, центральне опалення,
водопровід і каналізація, сміттєпроводи, ліфти та ін.).
Позачерговий - проводиться після злив, ураганних вітрів та
сильних снігопадів, повені та інших явищ стихійного характеру, які
наносять пошкодження окремим частинам будинку.
Періодичність і строки проведення оглядів і ремонтів будинків
і споруд домоволодінь встановлюються планом заходів щодо виконання
ППР, які затверджуються керівником житлово-експлуатаційної
організації.
Рекомендований розподіл витрат праці на профілактичні огляди,
планові поточні ремонти, непередбачені огляди та поточні ремонти
наведені у додатку В.
4. Роботи щодо утримання і поточного ремонту житлового фонду
виконуються постійним штатом робочих та виробничого персоналу,
нормативна чисельність яких розраховується згідно з цими типовими
нормами або спеціалізованими організаціями (підприємствами) на
договірній основі.
5. В залежності від характеру, обсягу, складності робіт і
чисельності робочих застосовується бригадно-ланкова або
індивідуальна форми організації праці.
6. Організація праці щодо технічної експлуатації та поточного
ремонту житлового фонду передбачає максимальне скорочення
невиробничих втрат робочого часу.
7. Робочі повинні бути забезпечені засобами, передбаченими
для охорони праці і техніки безпеки. Інструмент та пристосування,
які застосовуються, повинні відповідати вимогам і умовам технічної
експлуатації.
Нормативна частина
Розділ I
Ручне прибирання територій домоволодінь
Склад і технологія робіт, які виконує двірник
1. Прибирання тротуарів та дворових територій виконується
вручну або тротуароприбиральними, підмітально-прибиральними
машинами. Місця, недоступні для машин, прибираються вручну до
початку роботи цих машин.
Прибирання туалетів і дворових територій розділяється на
літнє і зимове.
2. Літнє прибирання включає: підмітання, миття та поливання
придомових територій.
Прибирання виконується, як правило, у пізні вечірні або ранні
ранкові часи, коли кількість пішоходів незначна. Час прибирання
встановлюється органами місцевого самоврядування або органами
виконавчої влади.
3. Зимове прибирання включає: підмітання і зсування снігу,
посипання наледі піском, прибирання снігу і сніжно-льодових
утворень.
Неущільнений, свіжий сніг, товщиною до 2-х см підмітається
мітлою, а вище 2-х см зсувається за допомогою движка.
Якщо прибирання виконується вручну, сніг з удосконалених
покрить прибирається повністю - "під скребок", з невдосконалених
покрить та з територій без покриття сніг прибирається не повністю
"під движок", при цьому залишається шар снігу.
При механізованому прибиранні машинами сніг висотою до 2-х см
прибирається щіткою, при більшій висоті снігу - плугом та щіткою.
Зібраний сніг зсовується з тротуарів на проїжджу частину, а
на подвір'ях - до місць складування. Зсунутий сніг укладається у
купи і вали, які розміщуються паралельно тротуару. Для
забезпечення нормального руху міського транспорту та ефективної
роботи снігозбиральних машин вал снігу укладається з таким
рахунком, щоб у основі він був не ширше 1,5 м.
Сніг, зібраний з територій домоволодінь, перекидається на
газони вручну або за допомогою роторних снігоочищувачів і
вивозиться автотранспортом.
Навантаження снігу на автотранспорт виконується за допомогою
снігонавантажувача або вручну.
При ожеледиці виконується посипання територій піском за
допомогою машин (з піскорозбризкуючим пристроєм) або вручну. Для
посипання застосовується крупнозернистий та середньозернистий
річний пісок, який не має каміння і глинистих порід. Пісок перед
цим просіюється через сито з отвором діаметром 5 мм.
4. Робота по обслуговуванню сміттєпроводів включає:
профілактичний огляд, витягування сміття з сміттєприймальних
камер, прибирання завантажувальних клапанів і бункерів, миття
сміттєзбиральних ємкостей та дезінфекція сміттєпроводів і
сміттєзбиральних ємкостей.
Профілактичний огляд сміттєпроводів виконується періодично 1
раз у місяць (12 раз на рік), а виявлені за час огляду ушкодження
усуваються негайно.
Вилучення сміття з сміттєприймальних камер виконується у
строки, встановлені санітарними вимогами.
Сміттєзбірники транспортуються з камер у двір і
встановлюються до їх вивозу на вільні місця осторонь від руху
пішоходів, а також дитячих майданчиків і вікон. Після кожного
вилучення сміття підлога камер підмітається. Стіни і підлога
камер, завантажувальні клапани сміттєпроводів, а також
сміттєзбірники періодично очищаються від бруду і миються.
Засмічення стволів сміттєпроводів усувається негайно, при появі
паразитів і гризунів у сміттєпроводі виконуються дезінфекційні
роботи дезвідділеннями за участю двірників.
5. Для виконання робіт двірник забезпечується необхідним
інвентарем (додаток N Е). Для збереження реманенту і матеріалів
двірнику надається відповідне приміщення (сарай, комора, ящик та
ін.).
6. Під час роботи двірник повинен бути у спецодязі.
Приблизний перелік безкоштовного спецодягу, який видається
двірнику, наведений у додатку Ж.
Параграф 1. Підмітання снігу, який щойно випав
Склад роботи. Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною
шару 2 см. Згрібання снігу до купи або валів.
Професія - двірник.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------------------
| N | Види | Класи територій | Номер |
|п/п | територій |-----------------------------------------|нормативу |
| | | I | II | III | |
| | | норми часу | норми часу | норми часу | |
| | |на 100 кв. м |на 100 кв. м |на 100 кв. м | |
| | | (годин) | (годин) | (годин) | |
|-----+----------------+-------------+-------------+-------------+-----------|
| 1 |З удосконаленим | 0,174 | 0,214 | 0,254 | 1/1-3 |
| |покриттям | | | | |
|-----+----------------+-------------+-------------+-------------+-----------|
| 2 |З | 0,222 | 0,266 | 0,309 | 2/1-3 |
| |неудосконаленим | | | | |
| |покриттям | | | | |
|-----+----------------+-------------+-------------+-------------+-----------|
| 3 |Без покриття | 0,270 | 0,317 | 0,365 | 3/1-3 |
------------------------------------------------------------------------------
Параграф 2. Посипання територій
Склад роботи. Посипання територій піском.
Професія - двірник.
Таблиця 2
---------------------------------------------------------------
| N | Класи територій | Норми часу на | Номер |
| п/п | | 100 кв. м | нормативу |
| | | (годин) | |
|--------+-------------------+------------------+-------------|
| 1 | I | 0,204 | 4 |
|--------+-------------------+------------------+-------------|
| 2 | II | 0,240 | 5 |
|--------+-------------------+------------------+-------------|
| 3 | III | 0,275 | 6 |
---------------------------------------------------------------
Параграф 3. Зсування снігу, який щойно випав
Склад роботи. Зсування снігу, який щойно випав, товщиною шару
понад 2 см движком до валу або купи.
Професія - двірник.
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------------------
| N | Види | Класи територій | Номер |
|п/п | територій |-----------------------------------------|нормативу |
| | | I | II | III | |
| | | норми часу | норми часу | норми часу | |
| | |на 100 кв. м |на 100 кв. м |на 100 кв. м | |
| | | (годин) | (годин) | (годин) | |
|-----+----------------+-------------+-------------+-------------+-----------|
| 1 |З удосконаленим | 0,987 | 1,149 | 1,311 | 7/1-3 |
| |покриттям | | | | |
|-----+----------------+-------------+-------------+-------------+-----------|
| 2 |З | 1,179 | 1,374 | 1,569 | 8/1-3 |
| |неудосконаленим | | | | |
| |покриттям | | | | |
|-----+----------------+-------------+-------------+-------------+-----------|
| 3 |Без покриття | 1,456 | 1,699 | 1,942 | 9/1-3 |
------------------------------------------------------------------------------
Параграф 4. Очищення території удосконаленим покриттям
від ущільненого снігу
Склад роботи. Очищення територій від ущільненого снігу
скрібачком. Згрібання снігу до валу або купи.
Професія - двірник.
Таблиця 4
-----------------------------------------------------------------
| N | Класи територій | Норми часу на | Номер |
| п/п | |10 кв. м (годин) | нормативу |
|--------+--------------------+------------------+--------------|
| 1 | I | 0,289 | 10 |
|--------+--------------------+------------------+--------------|
| 2 | II | 0,355 | 11 |
|--------+--------------------+------------------+--------------|
| 3 | III | 0,419 | 12 |
-----------------------------------------------------------------
Параграф 5. Очищення території від полою
Склад роботи. Складання полою товщиною шару до 2-х см.
Згрібання сколу у вали або купи.
Професія - двірник
Таблиця 5
-----------------------------------------------------------------
| N | Класи територій | Норми часу на 10 | Номер |
| п/п | | кв. м (годин) | нормативу |
|--------+--------------------+------------------+--------------|
| 1 | I | 0,687 | 13 |
|--------+--------------------+------------------+--------------|
| 2 | II | 0,759 | 14 |
|--------+--------------------+------------------+--------------|
| 3 | III | 0,832 | 15 |
-----------------------------------------------------------------
Параграф 6. Перекидання снігу і сколу
Склад роботи. Перекидання снігу і сколу на газони та вільні
дільниці територій з послідовним рівномірним розкиданням.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 куб. м - 3,722 годин.
Номер нормативу - 16.
Параграф 7. Навантаження снігу і сколу
Склад роботи. Навантаження снігу і сколу лопатою на
транспорт.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 куб. м - 2,20 годин.
Номер нормативу - 17.
Параграф 8. Очищення ділянок території при виконанні
зимових механізованих прибиральних робіт
Склад роботи. Очищення вручну ділянок, які неможливо прибрати
машиною. Зсування снігу і сколу на смугу механізованого
прибирання.
Професія - двірник.
Таблиця 6
-----------------------------------------------------------------
| N | Класи територій | Норми часу на | Номер |
| п/п | |100 кв. м (годин) | нормативу |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 1 | I | 0,113 | 18 |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 2 | II | 0,152 | 19 |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 3 | III | 0,191 | 20 |
-----------------------------------------------------------------
Параграф 9. Складання снігу у вали або купи після
механізованого прибирання
Склад роботи. Складання снігу у вали або купи.
Професія - двірник.
Норма часу на 16 куб. м - 2,40 годин.
Номер нормативу - 21.
Параграф 10. Підмітання території
Склад роботи. Підмітання території, прибирання та
транспортування сміття в установлене місце.
Професія - двірник.
Таблиця 7
------------------------------------------------------------------------
| N | Види | Класи територій | Номер |
|п/п | територій |-----------------------------------|нормативу |
| | | I | II | III | |
| | |норми часу |норми часу |норми часу | |
| | |на 100 кв. |на 100 кв. |на 100 кв. | |
| | | м | м | м | |
| | | (годин) | (годин) | (годин) | |
|-----+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 |З удосконаленим | 0,129 | 0,162 | 0,194 | 22/1-3 |
| |покриттям | | | | |
|-----+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2 |З | 0,178 | 0,212 | 0,243 | 23/1-3 |
| |неудосконаленим | | | | |
| |покриттям | | | | |
|-----+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 3 |Без покриття | 0,211 | 0,243 | 0,275 | 24/1-3 |
------------------------------------------------------------------------
Параграф 11. Прибирання газонів
Склад роботи. Прибирання сміття з газонів, транспортування
сміття в установлене місце.
Професія - двірник.
Таблиця 8
------------------------------------------------------------------
| Норми часу на 100 кв. м | Номер нормативу |
|---------------------------------+------------------------------|
| 0,129 | 25 |
------------------------------------------------------------------
Параграф 12. Миття території з удосконаленими та
неудосконаленими покриттями
Склад роботи. Миття території шлангом.
Професія - двірник.
Таблиця 9
-----------------------------------------------------------------
| N | Класи територій | Норми часу на | Номер |
| п/п | |100 кв. м (годин) | нормативу |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 1 | I | 0,150 | 26 |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 2 | II | 0,200 | 27 |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 3. | III | 0,250 | 28 |
-----------------------------------------------------------------
Параграф 13. Поливання території з покриттям та без
покриття із шланга
Склад роботи. Поливання території із шланга.
Професія - двірник.
Таблиця 10
-----------------------------------------------------------------
| N | Класи територій | Норми часу на 100 | Номер |
| п/п | | кв. м (годин) | нормативу |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 1 | I | 0,066 | 29 |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 2 | II | 0,148 | 30 |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 3 | III | 0,250 | 31 |
-----------------------------------------------------------------
Параграф 14. Очищення ділянки територій при літніх
механізованих прибиральних роботах
Склад роботи. Підмітання ділянок, які неможливо прибрати
машиною. Змітання сміття на смугу механізованого прибирання.
Професія - двірник.
Таблиця 11
-----------------------------------------------------------------
| N | Класи територій | Норми часу на 100 | Номер |
| п/п | | кв. м (годин) | нормативу |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 1 | I | 0,083 | 32 |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 2 | II | 0,113 | 33 |
|--------+-------------------+-------------------+--------------|
| 3 | III | 0,150 | 34 |
-----------------------------------------------------------------
Параграф 15. Очищення урн від сміття
Склад роботи. Очищення урн від сміття. Транспортування сміття
в установлене місце.
Професія - двірник.
Таблиця 12
------------------------------------------------------------------------
| N | Типи урн | Норми часу на | Номер |
| п/п | | 100 кв. м |нормативу |
| | | (годин) | |
|-------+---------------------------+------------------+-------------|
| 1 |Чавунні литі (діаметр | 0,774 | 35 |
| |200 - 300 мм, висота | | |
| |650) | | |
|-------+----------------------------+------------------+------------|
| 2 |Залізобетонні з | 0,371 | 36 |
| |металевими вкладишами | | |
| |(розмір основи 320 х 320 | | |
| |мм, висота 510) | | |
|-------+----------------------------+------------------+------------|
| 3 |Кулясті (діаметр кулі | 0,638 | 37 |
| |260 мм, висота підставки | | |
| |- 670) | | |
-------------------------------------------------------------------------
Параграф 16. Промивання номерних ліхтарів
Склад роботи Промивання номерних ліхтарів миючими засобами.
Сухе витирання.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 ліхтарів - 0,957 год.
Номер нормативу - 38.
Параграф 17. Промивання урн
Склад роботи. Транспортування урн у встановлене для
промивання місце. Промивання урн водою з застосуванням миючих
засобів. Транспортування чистих урн на місце.
Професія - двірник.
Таблиця 13
--------------------------------------------------------------------------
| N | Спосіб | Типи урн | Номер |
|п/п | миття |--------------------------------------------|нормативу |
| | | Чавунні |Залізобетонні | Кулясті | |
| | | литі | з металевими | | |
| | | | вкладишами | | |
| | |--------------+--------------+--------------| |
| | |норми часу на |норми часу на |норми часу на | |
| | | 10 урн | 10 урн | 10 урн | |
| | | (годин) | (годин) | (годин) | |
|-----+---------+--------------+--------------+--------------+-----------|
| 1 |Вручну | 1,125 | 0,750 | 1,372 | 39/1-3 |
|-----+---------+--------------+--------------+--------------+-----------|
| 2 |Шлангом | 0,625 | 0,472 | 0,742 | 40/1-3 |
--------------------------------------------------------------------------
Параграф 18. Протирання покажчиків
Склад роботи. Вологе протирання покажчиків.
Професія - двірник.
Норми часу - 0,358 год.
Номер нормативу - 41.
Параграф 19. Вивішування та зняття прапорів
Склад роботи. Вивішування і зняття прапорів.
Професія - двірник.
Норма часу на вивішування або зняття 10 прапорів - 0,937 год.
Номер нормативу - 42.
Параграф 20. Прибирання дворового туалету на 2 - 3
очка
Склад роботи. Підмітання туалету та миття його із шлангу або
відра, дезінфекція, прибирання вигрібної ями, транспортування
сміття в установлене місце.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 туалетів - 1,128 год.
Номер нормативу - 43.
Параграф 21. Чищення каналізаційного колодязя
Склад роботи. Зняття кришки, провітрювання колодязя, очищення
грат та стін від сміття, закриття кришки.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 колодязів - 1,128 год.
Номер нормативу - 44.
Параграф 22. Перевезення сміттєзбірника на відстань до
50 метрів
Склад роботи. Завантаження сміттєзбірника з візка.
Норма часу на 10 сміттєзбірників - 0,843 год.
Номер нормативу - 45,
Параграф 23. Прибирання горищ, підвалів, бойлерних
Склад роботи. Підмітання горищ, підвалів, бойлерних,
прибирання та транспортування сміття в установлене місце.
Професія - двірник.
Норма часу на 100 кв. м - 0,19 год.
Номер нормативу - 46.
Параграф 24. Профілактичний огляд сміттєзбірника
Склад роботи. Огляд усіх елементів сміттєзбірника, усунення
дрібних несправностей.
Професія - двірник.
Норма часу на 100 пог. м. сміттєзбірника - 4,267 год.
Номер нормативу - 47.
Параграф 25. Вилучення сміття із сміттєприймальних
камер
Склад роботи. Закриття шибера або клапана сміттєпроводу,
заповнення місткостей сміттям (у випадку збору сміття у бункері,
переміщення місткостей до місця схову, до вивозу). Встановлення
порожніх місткостей у камери. Підмітання та прибирання сміття, яке
залишилось у камері.
Професія - двірник.
Таблиця 14
-------------------------------------------------------------------------------------
| N | Типи | Місце знаходження камер | Номер |
|п/п |сміттєзбірників | |нормативу |
| | |-----------------------------------------------| |
| | | На I | На II | У підвалі | |
| | | поверсі | поверсі | | |
| | |---------------+---------------+---------------| |
| | | норми часу на | норми часу на | норми часу на | |
| | |1 куб. м/год. |1 куб. м/год. |1 куб. м/год. | |
|-----+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 1 |Переносний | 1,253 | 1,628 | 1,919 | 48/1-3 |
| |збірник | | | | |
|-----+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 2 |Бункер | 0,821 | 1,109 | 1,432 | 49/1-3 |
|-----+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 3 |Контейнер | 0,598 | 0,710 | 0,945 | 50/1-3 |
-------------------------------------------------------------------------------------
Параграф 26. Прибирання бункерів
Склад роботи. Закриття шибера або клапана сміттєпроводу.
Очищення бункера від бруду за допомогою щіток, зволожених миючим
розчином та промивання водою.
Професія - двірник.
Таблиця 15
---------------------------------------------------------------
| N | Спосіб промивання | Норми часу на | Номер |
| п/п | | 10 бункерів | нормативу |
| | | (год.) | |
|-------+--------------------+------------------+-------------|
| 1 |За допомогою | 1,962 | 51 |
| |шланга | | |
|-------+--------------------+------------------+-------------|
| 2 |Без шланга | 4,095 | 52 |
---------------------------------------------------------------
Параграф 27. Прибирання завантажувальних клапанів
сміттєпроводу
Склад роботи. Очищення клапанів від бруду за допомогою щіток
та миючих засобів. Промивання водою та витирання насухо.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 клапанів - 0,938 год.
Номер нормативу - 53.
Параграф 28. Прибирання сміттєприймальних камер
Склад роботи. Миття стін та підлоги камер водою.
Професія - двірник.
Таблиця 16
----------------------------------------------------------------
| N | Спосіб миття | Норми часу на | Номер |
| п/п | | 10 кв. м/год. | нормативу |
|--------+-------------------+------------------+--------------|
| 1 |За допомогою| 0,350 | 54 |
| |шланга | | |
|--------+-------------------+------------------+--------------|
| 2 |Без шланга | 0,852 | 55 |
----------------------------------------------------------------
Параграф 29. Миття змінних сміттєзбірників
Склад роботи. Транспортування сміттєзбірників до місця миття.
Миття сміттєзбірників та транспортування їх в установлене місце.
Професія - двірник.
Таблиця 17
-------------------------------------------------------------------
| N | Спосіб | Типи сміттєзбірників | Номер |
|п/п | миття | |нормативу |
| | |---------------------------------| |
| | | Контейнерні | Переносні | |
| | | |сміттєзбірники | |
| | |----------------+----------------| |
| | | норми часу на | норми часу на | |
| | | 10 | 10 | |
| | |сміттєзбірників |сміттєзбірників | |
| | | (годин) | (годин) | |
|-----+-------------+----------------+----------------+-----------|
| 1 |За допомогою | 0,644 | 0,438 | 56/1,2 |
| |шланга | | | |
|-----+-------------+----------------+----------------+-----------|
| 2 |Без шланга | 1,380 | 0,887 | 57/1,2 |
-------------------------------------------------------------------
Параграф 30. Дезінфекція усіх елементів стволів
сміттєпроводу
Склад роботи. Очищення усіх елементів стволів сміттєпроводу
від бруду та обробка їх дезінфікуючим розчином.
Професія - двірник.
Таблиця 18
----------------------------------------------------------------
| N | Спосіб виконання | Норми часу на | Номер |
| п/п | робіт | 10 м |нормативу |
| | | сміттєпроводу (год.) | |
|-------+------------------+-----------------------+-----------|
| 1 |Вручну | 0,343 | 58 |
|-------+------------------+-----------------------+-----------|
| 2 |За допомогою | 0,180 | 59 |
| |йоржів з ручними | | |
| |лебідками | | |
----------------------------------------------------------------
Параграф 31. Дезінфекція сміттєзбірників
Склад роботи. Очищення сміттєзбірників від бруду та обробка
їх дезінфікуючим розчином.
Професія - двірник.
Таблиця 19
----------------------------------------------------------------
| N | Типи | Норми часу на | Номер |
| п/п | сміттєзбірників |10 сміттєзбірників | нормативу |
| | | (год.) | |
|-------+--------------------+-------------------+-------------|
| 1 |Бункери | 1,683 | 60 |
|-------+--------------------+-------------------+-------------|
| 2 |Контейнери | 0,968 | 61 |
|-------+--------------------+-------------------+-------------|
| 3 |Переносні | 0,582 | 62 |
| |сміттєзбірники | | |
----------------------------------------------------------------
Параграф 32. Прибирання листя в осінній період
Склад роботи. Прибирання території від опалого листя та
віднесення його на відстань до 10 м та підмітання майданчика.
Професія - двірник.
Таблиця 20
----------------------------------------------------------------
| N | Спосіб виконання | Норми часу на | Номер |
| п/п | робіт | 1 куб. м (год.) | нормативу |
| п/п | робіт | 1 куб. м (год.) | нормативу |
|--------+------------------+------------------+---------------|
| 1 |Вручну | 3,8 | 63 |
----------------------------------------------------------------
Орієнтовне визначення явочної чисельності двірників
здійснюється за такими нормативами.
Орієнтовні нормативи обсягів завантаження двірників.
На 1 двірника
Таблиця 21
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Об'єкт | Нормативи, кв. м. |
| п/п | робіт | обслуговування | наведеної площі* |
|-------+-----------------+------------------+-------------------|
| 1 |Прибирання |в Києві і в |для жилих будинків |
| |вулиць, |містах обласного | до 5-ти поверхів |
| |провулків, |підпорядкування | 3800 - 5000 |
| |садиб | | |
|-------+-----------------+------------------+-------------------|
| | | |для жилих будинків |
| | | | з сміттєпроводом |
|-------+-----------------+------------------+-------------------|
| | |в інших містах | 3600 - 4600 |
|-------+-----------------+------------------+-------------------|
| | | | 4000 - 5000 |
------------------------------------------------------------------
_______________
* В нормах обслуговування враховуються умови робіт за п. 8
Загальної частини.
Параграф 33. Таблиця еквівалентної площі для
розрахунків завантаження двірників
Таблиця 22
-----------------------------------------------------------------
| N | Об'єкт обслуговування | Еквівалент, |
| п/п | | кв. м |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| 1 |Площа, яка належить прибиранню, | |
| |кв. м: | |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| |вулиць, 100 | 100 |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| |дворів (асфальт), 100 | 60 |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| |газонів вулиць, 100 | 60 |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| |газонів дворів, 100 | 30 |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| |підвалів, горищ, 100 | 50 |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| 2 |Зелені насадження (одне | 10 |
| |дерево)* | |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| 3 |Очищення каналізаційного | 40 |
| |колодязя (1 колодязь) | |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| 4 |Прибирання дворового туалету на | 40 |
| |2 - 3 очка | |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| 5 |Очищення і прибирання одного | |
| |сміттєпроводу в будинках: | |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| |- до 12 поверхів | 60 |
|---------+---------------------------------+-------------------|
| |- 12 - 20 поверхів | 75 |
-----------------------------------------------------------------
_______________
* При розрахунку завантаження двірників до уваги беруть
дерева, що потребують догляду (поливання, підв'язування,
обкопування) у віці до 10 років.
При розрахунку чисельності двірників за нормами часу наведено
у додатку З.
Розділ II
Прибирання сходових площадок і маршів у житлових
будинках
Параграф 1. Вологе підмітання площадок і маршів
Склад роботи. Підмітання попередньо зволожених сходових
площадок і маршів.
Професія - прибиральник.
Таблиця 23
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Види устаткування на сходових | Номер |
|п/п | прибирання* | площадках |нормативу |
| | |-------------------------------------------| |
| | | облад- | сміттє- | ліфт | ліфт і | |
| | | нання | провід | | сміттє- | |
| | | немає | | | провід | |
| | |----------+----------+----------+----------| |
| | | норми | норми | норми | норми | |
| | | часу на | часу на | часу на | часу на | |
| | |100 кв. м |100 кв. м |100 кв. м |100 кв. м | |
| | | (годин) | (годин) | (годин) | (годин) | |
|-----+------------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 1 |Сходові площадки | 0,737 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1/1-4 |
| |і марші 3-х | | | | | |
| |поверхів | | | | | |
|-----+------------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 2 |Сходові площадки | 0,553 | 0,847 | 0,442 | 0,847 | 2/1-4 |
| |і марші вище 3-го | | | | | |
| |поверху | | | | | |
|-----+------------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 3 |Місця перед | - | 1,658 | - | 1,658 | 3/1-4 |
| |завантажувальними | | | | | |
| |камерами | | | | | |
| |сміттєпроводів | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Середня площа разового прибирання місць перед
завантажувальними камерами сміттєпроводу дорівнює 0,65 кв. м.
Параграф 2. Миття сходових площадок і маршів
Склад робіт. Миття сходових площадок і маршів з періодичною
зміною води або миючого розчину.
Професія - прибиральник.
Таблиця 24
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Види утримання | Номер |
|п/п | прибирання |-------------------------------------------|нормативу |
| | | облад- | сміттє- | ліфт | ліфт і | |
| | | нання | провід | | сміттє- | |
| | | немає | | | провід | |
| | |----------+----------+----------+----------| |
| | | норми | норми | норми | норми | |
| | | часу на | часу на | часу на | часу на | |
| | |100 кв. м |100 кв. м |100 кв. м |100 кв. м | |
| | | (годин) | (годин) | (годин) | (годин) | |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 1 |Сходові | 2,21 | 1,842 | 1,289 | 1,842 | |
| |площадки і | | | | | |
| |марші перших | | | | | |
| |3-х | | | | | |
| |поверхів | | | | | |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 2 |Сходові | 1,749 | 1,658 | 1,105 | 1,105 | |
| |площадки і | | | | | |
| |марші вище | | | | | |
| |3-го | | | | | |
| |поверху | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Параграф 3. Вологе протирання
Склад роботи. Вологе протирання об'єктів прибирання з
періодичною заміною води або миючого розчину.
Професія - прибиральник.
Таблиця 25
-----------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти прибирання | Норми часу на | Номер |
| п/п | | 100 кв. м | нормативу |
| | | (годин) | |
|-------+----------------------+------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+----------------------+------------------+-------------|
| 1 |Стіни | 1,473 | 7 |
|-------+----------------------+------------------+-------------|
| 2 |Двері | 2,25 | 8 |
|-------+----------------------+------------------+-------------|
| 3 |Підвіконня | 2,00 | 9 |
|-------+----------------------+------------------+-------------|
| 4 |Віконні огороження | 2,026 | 10 |
|-------+----------------------+------------------+-------------|
| 5 |Поручні | 1,658 | 11 |
|-------+----------------------+------------------+-------------|
| 6 |Сходи на горище | 1,289 | 12 |
|-------+----------------------+------------------+-------------|
| 7 |Опалювальні прилади | 2,763 | 13 |
| |(радіатори) | | |
|-------+----------------------+------------------+-------------|
| 8 |Поштові скриньки | 1,105 | 14 |
|-------+----------------------+------------------+-------------|
| 9 |Шафи для | 1,105 | 15 |
| |електрощитків та | | |
| |слабострумних | | |
| |пристроїв | | |
-----------------------------------------------------------------
Параграф 4. Вологе протирання плафонів
Склад роботи. Вологе протирання плафонів з періодичною
заміною води або миючого розчину.
Професія - прибиральник.
Норма часу на 10 шт. - 0,074.
Номер нормативу - 16.
Параграф 5. Норми часу на інші роботи
Професія - прибиральник.
Таблиця 26
-------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Склад робіт | Одиниця | Норма | Номер |
|п/п | робіт | | виміру | часу |нормативу |
| | | | |(годин) | |
|-----+--------------+------------------------+---------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------------+------------------------+---------+---------+-----------|
| 1 |Миття вікон |Відкриття рами. Вимити |10 кв. м | 0,516 | 17 |
| | |рами, переплетіння, | площі | | |
| | |відкоси. Нанести на | вікна з | | |
| | |скло миючий розчин, | одного | | |
| | |протерти скло сухою | боку | | |
| | |ганчіркою або іншою | | | |
| | |тканиною | | | |
|-----+--------------+------------------------+---------+---------+-----------|
| 2 |Обмітання |За допомогою волосяної | 100 кв. | 0,921 | |
| |пилу зі |ганчірки зробити сухе | м | | |
| |стелі |обмітання пилу зі | | | |
| | |стель | | | |
|-----+--------------+------------------------+---------+---------+-----------|
| 3 |Очищення |Очищення решітки від | 10 шт. | 0,958 | |
| |приямків з |бруду. Підняти решітку. | | | |
| |металевою |Очистити приямок від | | | |
| |решіткою біля |бруду. Зібрати бруд і | | | |
| |входу на |сміття у встановлене | | | |
| |сходи |місце. Вимити решітку і | | | |
| | |приямок. | | | |
| | |Поставити решітку на | | | |
| | |місце | | | |
|-----+--------------+------------------------+---------+---------+-----------|
| 4 |Прибирання |Підмести майданчик | 100 кв. | 1,289 | |
| |майданчика |перед входом у під'їзд. | м | | |
| |перед входом | | | | |
| |у під'їзд: | | | | |
| |підмітання і | | | | |
| |миття |------------------------+---------+---------| |
| |майданчика |Вимити майданчик перед | 100 кв. | 3,315 | |
| | |входом у під'їзд, | м | | |
| | |періодично міняючи воду | | | |
| | |або миючий розчин | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Середня площа разового прибирання майданчика перед
входом у під'їзд дорівнює 1,5 кв. м.
Параграф 6. Орієнтовний розрахунок явочної чисельності
прибиральників здійснюється за такими нормами
обслуговування
Таблиця 27
На одного прибиральника
-----------------------------------------------------------------
| N | Назва приміщень, | Площа, кв. м, |
| п/п | які прибираються | яку треба прибирати |
|--------+------------------------------+-----------------------|
| 1. |Сходи, площадки і під'їзди | 840 |
|--------+------------------------------+-----------------------|
| 2. |Кухні, коридори, туалети в | 950 |
| |будинках коридорного типу | |
|--------+------------------------------+-----------------------|
| 3. |Приміщення клубів, контор, | 440 |
| |дитячих кімнат та ін. | |
-----------------------------------------------------------------
Примітки.
1. Якщо прибиранню підлягають дерев'яні сходи, норму на 1
прибиральника застосувати з коефіцієнтом 0,9.
2. Площа, яка підлягає прибиранню, є горизонтальна поверхня
сходів, площадок і маршів.
Параграф 7. Приклад розрахунку чисельності робочих для
прибирання сходових площадок і маршів в житлових
будинках за нормами часу наведено у додатку І.
Розділ III
Норми обслуговування для робітників і виробничого
персоналу, зайнятих технічною експлуатацією та
поточним ремонтом житлового фонду
Параграф 1. Норми обслуговування на покрівельні роботи
Склад роботи
Чергові технічні огляди покрівель під керівництвом інженера
(ст. майстра) або техніка-доглядача (майстра) - 2 рази на рік
(навесні та восени), а по м'яким покрівлям ще у літній період не
менш 1 разу на 2 місяці. Позачергові огляди дахів - після злив,
великих снігопадів, сильних вітрів та інше. Очищення дахів від
сміття і бруду - 2 рази на рік навесні та восени. Збиття, в міру
необхідності, бурульок, очищення покрівель від полою і снігу.
Забезпечення вентиляції горищ, встановлення жалюзійних решіток.
Прорізання в обриштуванні даху отворів з виготовленням
патрубків, флюгера та ін. Фарбування всіх поверхонь металевих
покрівель - 1 раз у 5 років, фарбування металевих кріплень даху
антикорозійними, захисними фарбами і сумішами; підфарбування
окремих місць даху - щорічно; промазування швів м'якої покрівлі,
покривання дахів толлю, живицею і посипання піском. Встановлення
флюгера на витяжних димарях. Ремонт, перенавішування та утримання
в належному стані водостічних труб, лотків, воронок, колін,
жолобів, обрамлення, карнизів, парапетної решітки.
Виготовлення та навішування окремих елементів водостічних
труб, воронок, колін, позначок, заміна настінного жолоба, звисів
на виступаючих частинах фасаду. Ремонт і заміна навісів над
входами у підвальні приміщення; оббиття дверей листовою
покрівельною сталлю по повсті, змоченій у глині. Встановлення
обрамлювальних куточків на цегляних стінках арки воріт.
Розбирання старої сталевої покрівлі з відбиранням та
виправленням сталі, ще придатної для роботи (у межах обсягу робіт
з поточного ремонту), підняття фланців та гребнів з промазкою
суриковою замазкою або бітумною мастикою. Нагляд за збереженням
покрівлі при роботах на даху (ремонт і очищення воронок,
внутрішніх водостоків, встановлення антен та ін.). Встановлення
латок з листової покрівельної сталі та м'яких матеріалів. Заміна
пошкоджених плиток в азбестоцементних та черепичних покрівлях.
Ремонт металевої покрівлі вибірково (з заміною до 25 % покрівель
від загальної площі покриття, але не більше ніж 200 кв. м в одному
місці) з додаванням нової покрівельної сталі та використанням
старої після її обрізання, виправлення, очищення та промазки
оліфою.
Суцільне покриття старих сталевих покрівель толем в один шар
з укріпленням брусками, осмолкою з попереднім зачином стоячих
фальців.
Ремонт м'якої покрівлі на мастиці у два шари місцями до 10
кв. м. Укріплення і заміна ковпаків на димових та вентиляційних
трубах, покриття на парапетних стінах і стовпах, а також інші
роботи щодо утримання дахів і покрівель у належному стані.
Таблиця 28
На одного покрівельника
--------------------------------------------------------------------
| N | Матеріал | Одиниця | Площа покрівель будинків у |
|п/п | покрівель | виміру | квадратних метрах |
| | | |-----------------------------|
| | | | до 200 | від 200 | вище |
| | | | | до 500 | 500 |
|-----+------------------+-----------+---------+---------+---------|
| 1. |Чорна покрівельна | кв. м | 10200 | 10500 | 10800 |
| |сталь |покрівель | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+---------+---------|
| 2. |Оцинкована | - " - | 10700 | 11300 | 12100 |
| |покрівельна | | | | |
| |сталь | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+---------+---------|
| 3. |Рубероїд, толь та | - " - | 8500 | 9400 | 9700 |
| |інші покрівельні | | | | |
| |матеріали | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+---------+---------|
| 4. |Азбоцементні | - " - | 14100 | 15100 | 16800 |
| |хвилясті листи | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+---------+---------|
| 5. |Інші (черепиця, | - " - | 11300 | 12700 | 12900 |
| |шифер, ентерніт, | | | | |
| |чавунна плитка та | | | | |
| |ін.) | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+---------+---------|
| | | | а | б | в |
--------------------------------------------------------------------
Параграф 2. Норми обслуговування на теслярські роботи
Склад роботи
Періодично (2 рази на рік) технічні огляди дерев'яних
конструкцій будівель та огляди після стихійних лих та аварій.
Укріплення та ремонт крокв, підкрокв'яних брусів та обрешітки.
Посилення і ремонт міжповерхових та горищаних дерев'яних
перекрить. Ремонт і заміна місцями дощатої підлоги. Ремонт і
укріплення дерев'яних стін та перегородок. Зміна частин вінців в
рублених стінах. Ремонт сухої штукатурки стін і стелі. Конопатка і
ремонт віконних і дерев'яних коробок та підвіконних дощок.
Збирання та розбирання опалубки для забивання щілин між панелями
площадок. Антисептичний і протипожежний захист дерев'яних
конструкцій. Ремонт і укріплення дерев'яних поручнів та ін.
Таблиця 29
На 1 тесляра
------------------------------------------------------------------
| N | Термін | Норми обслуговування (кв. м загальної |
| п/п |експлуатації | площі) |
| | будівель |-------------------------------------------|
| | | група будівель |
| | |-------------------------------------------|
| | | перша | друга | третя |четверта |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 1. |До 10 років | 54500 | 61200 | 32400 | 40600 |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 2. |Вище 10 | 41700 | 51600 | 23400 | 27700 |
| |років | | | | |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| | | а | б | в | г |
------------------------------------------------------------------
Параграф 3. Норми обслуговування на столярні роботи
Склад роботи
Періодичні огляди заповнень віконних і дверних отворів (2
рази на рік) та огляди після стихійних лих і аварій. Ремонт і
заміна заповнень віконних і дверних отворів, які не працюють в
окремих квартирах, на сходових площадках до 5 % їх кількості.
Ремонт і заміна підвіконних дошок, окремих віконних створів
переплетінь і коробок до 5 % від загальної кількості двірних та
віконних заповнень у будинку. Укріплення або заміна
відливів-слізників із зовнішнього боку рам і фрамуг. Ремонт або
заміна кватирок у літніх і зимових рамах. Ремонт та утеплення
вхідних дверей з прибудовою, нашиванням планок або установленням
рейок у фільонки, а також перенавішуванням з улаштуванням нових і
забиванням старих чвертей у коробках. Заміна і ремонт віконних та
дверних наличників. Ремонт слухових вікон. Ремонт і заміна дверей
і люків на горищі, ущільнення їх, встановлення і ремонт запорів і
т. ін.
Заміна замазки, що розтріскалась, і розбитих стекол у
віконних рамах на сходових клітках і світлових ліхтарях на дахах,
а також у всіх громадських приміщеннях будинків.
Знімання зимових глухих рам (крім жилих приміщень). Заміна
несправних двірних та віконних приладів, а також їх установлення в
разі відсутності та інші роботи.
Таблиця 30
На 1 столяра
------------------------------------------------------------------
| N | Термін | Норма обслуговування |
| п/п |експлуатації | (кв. м загальної площі) |
| | будинку |-------------------------------------------|
| | | група будинків |
| | |-------------------------------------------|
| | | перша | друга | третя |четверта |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 1. |До 10 років | 68510 | 74710 | 49755 | 49755 |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 2. |Вище 10 | 50840 | 62930 | 33945 | 33945 |
| |років | | | | |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| | | а | б | в | г |
------------------------------------------------------------------
Параграф 4. Норми обслуговування та штукатурні роботи
Склад роботи
Періодичні огляди внутрішніх і зовнішніх оштукатурених
поверхонь (2 рази на рік і огляди після стихійних лих і аварій).
Ремонт штукатурки стін і стель окремими місцями у зв'язку з
протіканням та іншими явищами аварійного порядку, закладання
розколин у штукатурці. Закладання розколин в перегородках з
гіпсових плит та ін.
Ремонт сухої штукатурки. Частковий ремонт штукатурки віконних
і дверних укосів. Ремонт гідроізоляції стін і підлог у підвалах.
Ремонт штукатурки фасадів, балконів, еркерів, димових і
вентиляційних стояків. Укріплення відсталих порізок в карнизах.
Ремонт штукатурки стін, стель, віконних і дверних відкосів.
Закладання вибоїн в цементних підлогах. Укріплення розчином
цеглин, облицювальних плиток та ліпних архітектурних деталей.
Таблиця 31
На 1 штукатура
------------------------------------------------------------------
| N | Термін | Норма обслуговування |
| п/п |експлуатації | (кв. м загальної площі) |
| | будинку |-------------------------------------------|
| | | група будівель |
| | |-------------------------------------------|
| | | перша | друга | третя |четверта |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 1. |До 10 років | 85700 | 98400 | 78900 | 78900 |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 2. |Вище 10 | 72000 | 93300 | 67700 | 67700 |
| |років | | | | |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| | | а | б | в | г |
------------------------------------------------------------------
Параграф 5. Норми обслуговування на малярні роботи
Склад роботи
Періодичні огляди пофарбованих поверхонь стін, фасадів,
підвалів житлових будинків після стихійних лих аварій (2 рази на
рік). Клейове та вапняне фарбування фасадів, стін, стель. Заміна
шпалер після ремонту штукатурки. Масляне фарбування радіаторів,
труб опалення, каналізації і водопроводу, решіток, огорож
балконів, сходів і поручнів сходових маршів та ін.
Фарбування зовнішніх огорож (воріт, хвірток, стовпів), а
також обладнання дитячих ігрових і спортивних майданчиків, садових
лавочок, надвірних службових будівель, газових труб,
сміттєзбірників та ін.
Таблиця 32
На 1 маляра
------------------------------------------------------------------
| N | Термін | Норма обслуговування |
| п/п |експлуатації | (кв. м загальної площі) |
| | будинку |-------------------------------------------|
| | | група будівель |
| | |-------------------------------------------|
| | | перша | друга | третя |четверта |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 1. |До 10 років | 57000 | 65600 | 52400 | 52400 |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 2. |Вище 10 | 47900 | 62000 | 44900 | 44900 |
| |років | | | | |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| | | а | б | в | г |
------------------------------------------------------------------
Параграф 6. Норми обслуговування на роботи щодо
ремонту кам'яних, бетонних та залізобетонних
конструкцій
Склад роботи
Періодичні огляди кам'яних, бетонних і залізобетонних
конструкцій (2 рази на рік) та огляди після стихійних лих і аварій
цоколю, стін, фасадів, підвальних приміщень житлових будинків.
Закладання розколин у фундаментах та цегляних стінах (не пізніше 1
- 2 днів після стихійного лиха).
Ремонт цегляних стін, стовпів, цоколю і фундаментів.
Закладання розколин у фундаментах і цегляних стінах. Закладання
цеглою отворів борозен, отворів та гнізд. Ремонт бетонних і
залізобетонних фундаментів, стін, сходів і площадок. Закладання та
герметизація швів і стиків панелей і блоків.
Нагляд за станом герметизації конструкцій інженерних вводів в
житлові будинки і усунення виявлених несправностей.
Антикорозійний захист місць знаходження металевих закладних
деталей в крупнопанельних будинках. Ставлення на розчин окремого
каміння, яке випало або відстало від старого розчину, в
фундаментних стінах з внутрішнього боку підвальних приміщень.
Ремонт облицювання фундаментних стін з боку підвальних приміщень,
заміна облицювання.
Закладання та розчищення неповних стиків в збірних і
монолітних фундаментних стінах з боку підвалів у випадку
проникнення крізь них грунтової або поверхневої води.
Відновлення окремими місцями відмостки тротуарів, що просіли,
біля будівлі. Пробивання і закладання отворів у цегляних стінах і
фундаментах у зв'язку з ремонтом трубопроводів.
Утеплення кутків будинку, які промерзають. Закладання вибоїн
у бетонних маршах сходів, на майданчиках і пандусах. Заміна
окремих кам'яних або бетонних сходів та ін.
Таблиця 33
На 1 муляра
--------------------------------------------------------------------------
| N | Термін | Норми обслуговування (кв. м загальної |
| п/п | експлуатації | площі) |
| | будинку |---------------------------------------------|
| | | група будинків |
| | |---------------------------------------------|
| | | перша | друга |
|-------+------------------+----------------------+----------------------|
| 1. |До 10 років | 48800 | 54900 |
|-------+------------------+----------------------+----------------------|
| 2. |Вище 10 років | 32500 | 36600 |
|-------+------------------+----------------------+----------------------|
| | | а | б |
--------------------------------------------------------------------------
Параграф 7. Норми обслуговування на пічні роботи
Склад роботи
Проведення чергових технічних оглядів печей, димоходів і
вентиляційних каналів - 2 рази на рік (восени та навесні).
Димоходи від газових приладів та вентиляційний канали
підлягають періодичним перевіркам і прочищенню в такий термін:
Таблиця 34
----------------------------------------------------------------
| N | Види димоходів і вентканали | Періодичність |
| п/п | | прочищення |
|-------+-----------------------------------+------------------|
| 1. |Цегляні від проточних газових | 1 раз у квартал |
| |водонагрівачів і ресторанних плит | |
|-------+-----------------------------------+------------------|
| 2. |Гончарні із спеціальних блоків | 1 раз на рік |
| |жаростійкого бетону | |
|-------+-----------------------------------+------------------|
| 3. |Димоходи від поточних | 1 раз на рік |
| |водонагрівачів, які обладнані | |
| |автоматикою з тяги | |
|-------+-----------------------------------+------------------|
| 4. |Димоходи від опалювачів і | 1 раз на рік |
| |опалювально-варочних печей, | |
| |ємкосних водонагрівачів, | |
| |опалювальних квартирних котлів | |
|-------+-----------------------------------+------------------|
| 5. |Вентиляційні канали | 1 раз на рік |
----------------------------------------------------------------
Для печей, які працюють на твердому паливі, очищення від сажі
димоходів і димових труб, а також огляд їх з метою своєчасного
виявлення і закладання шпарин роблять перед початком опалювального
сезону і через кожні три місяці протягом всього опалювального
сезону. Для печей, домашніх вогнищ безперервної дії термін
очищення димоходів установлюється 1 раз в два місяці. Випалювати
сажу забороняється.
Ремонт і перекладання печей, домашніх вогнищ, димових труб
оздоблення поверхонь ділянок кладки, що ремонтуються. Розбирання
та відновлення розібраної кладки з додаванням нової цегли.
Розбирання і відновлення лицьового боку печі, димообертів і
топливників, які прогоріли.
Заміна підготовлюваних листів. Заміна і укріплення пічних
приладів. Прочищення димоходів і боровів з пробиванням і
закладанням отворів. Усунення завалів у печах і домашніх вогнищах.
Виправлення оголовків димових труб. Перекладання димових труб.
Виправлення горизонтальної обробки труб. Ремонт патрубків у
кімнатних печах. Заміна пічних приладів. Улаштування каналів у
цегляних стінках. Встановлення вентиляційних решіток у стінах при
готових отворах. Прочищення труб з покрівельної сталі від сажі.
Прочищення вертикальних вентиляційних каналів від засмічень.
Усунення завалів у димоходах. Улаштування "карманів" в димоходах
від газових колонок. Улаштування відливів навкруги димових труб т.
ін.
Таблиця 35
На одного пічника
----------------------------------------------------------------
| N |Найменування елементів будинку | Одиниця | Норма |
| п/п | | виміру | |
|-------+--------------------------------+------------+--------|
| 1. |Опалювальні печі і домашні | шт. | 1100 |
| |вогнища (включаючи димові | | |
| |канали) | | |
|-------+--------------------------------+------------+--------|
| 2. |Вентиляційні канали і канали | шт. | 5000 |
| |для відведення продуктів | | |
| |згоряння газу в нагрівальних | | |
| |приладах і газифікованих печах | | |
----------------------------------------------------------------
Примітка. При очищенні печей і димоходів від сажі
спеціалізованими організаціями ці норми не застосовуються.
Параграф 8. Норми обслуговування на санітарно-технічні
роботи щодо експлуатації та ремонту
внутрішньобудинкових мереж та обладнання
Склад роботи
Періодичні огляди систем водопроводу, каналізації,
центрального опалення та гарячого водопостачання - 2 рази на рік
при черговому загальному огляді будинку, а санітарно-технічного
обладнання у квартирах - 1 раз у квартал.
а) Загальні роботи
Усунення течі у трубопроводах, приладах та арматурі.
Розбирання, ремонт та збирання окремих внутрішніх ділянок
трубопроводів з заміною фасонних частин і труб, включаючи земельні
роботи.
Ремонт, протирання і заміна запірної та регулювальної
арматури засувок, кранів, змішувачів, зворотних клапанів тощо.
Укріплення трубопроводів, арматури і санітарно-технічних приладів.
Обладнання і ремонт теплоізоляції трубопроводів, укріплення
розширювальних і водонапірних баків.
Дрібний ремонт і очищення від бруду ручних і відцентрових
насосів. Заміна сальникової набивки у різноманітних приладах,
змазування тертьових поверхонь. Аварійне відкачування води з
підвалів. Виготовлення, встановлення та ремонт сталевих огорож
верстатів і механізмів, пробивання отворів у стінах і перекриттях
для прокладання трубопроводів та інше.
Виконання різноманітних робіт, пов'язаних з експлуатацією
житлового фонду.
б) Водопровід, каналізація та гаряче водопостачання
Заміна ванн, умивальників, унітазів та змивних бачків. Ремонт
та регулювання змивних бачків з прочищенням окремих деталей.
Укріплення унітазів, умивальників та ущільнення у місцях
приєднання до них розтрубу. Заміна гумових манжет і унітазів.
Заміна сифонів, виготовлення та встановлення кришок у ревізій.
Усунення засмічень в будинкових каналізаційних трубах та
санітарно-технічних приладах. Дрібний ремонт водопідкачок,
очищення та промивання водонапірних баків. Прокладання і
розбирання тимчасових трубопроводів, утримання в належному стані
поливальних пристроїв.
Відігрів замерзлого водопроводу. Настроювання, огляд та
ремонт систем гарячого водопостачання, включаючи бойлерні
установки. Ремонт і утеплення водорозбірних колонок та інше.
в) Центральне опалення
Випробування та регулювання систем центрального опалення в
стояках та окремих нагрівальних приладах. Промивання систем
центрального опалення. Встановлення додаткових приладів опалення,
перебирання секцій радіаторів з заміною і додаванням нових.
Обслуговування обладнання теплових пунктів (елеваторних вузлів
тощо).
г) Водопідкачування
Систематичний нагляд за справним станом та дією водопідкачок.
Пуск та зупинка електродвигунів водопідкачок у встановлені строки,
а також переключення установок на дублюючі агрегати. Регулярне
змазування підшипників насосів. Заміна масла та набивання
сальників насосів. Перетягування та перешивання ременів, дрібний
ремонт всієї установки. Утримання водонапірних баків у чистоті.
Утримання у належному стані регулювальної апаратури і контролюючих
пристроїв.
Таблиця 36
На 1 слюсаря-сантехніка
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Сантехнічне | Одиниця | Норми при етажності будинку |
|п/п |обладнання житлового | виміру | |
| | будинку | |----------------------------------|
| | | | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 і |
| | | | | | вище |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+---------------------------------------------------------------------|
| | Водопровід і каналізація |
|-----+---------------------------------------------------------------------|
| 1. |Квартири, які не |1 квартира | 330 | 380 | 440 |
| |обладнані ваннами | | | | |
| |(унітаз, раковина) | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+--------|
| 2. |Квартири, які |1 квартира | 265 | 285 | 310 |
| |обладнані ваннами | | | | |
| |(унітаз, раковина, | | | | |
| |умивальник і ванна) | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+--------|
| | | | а | б | в |
|-----+---------------------------------------------------------------------|
| | Центральне опалення і гаряче водопостачання від будинкової котельні |
| | (з примусовою циркуляцією) |
|-----+---------------------------------------------------------------------|
| 3. |Центральне опалення | 1 кв. м | 23200 | 27900 | 29400 |
| | | загальної | | | |
| | | площі | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+--------|
| 4. |Гаряче | - " - | 37200 | 43400 | 48000 |
| |водопостачання | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+--------|
| | | | а | б | в |
|-----+---------------------------------------------------------------------|
| | Від ТЕЦ, районної або квартальної котельні, а також від будинкової |
| | котельні (з природною циркуляцією) |
|-----+---------------------------------------------------------------------|
| 5. |Центральне опалення | 1 кв. м | 27900 | 31000 | 35600 |
| | | загальної | | | |
| | | площі | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+--------|
| 6. |Гаряче | - " - | 54300 | 58900 | 65100 |
| |водопостачання | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+--------|
| 7. |Водопідкачування | шт. | | 16 | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+--------|
| | | | а | б | в |
-----------------------------------------------------------------------------
Примітки.
1. При одночасному обслуговуванні систем центрального
опалення і гарячого водопостачання одним сантехніком до норм
пунктів 3 і 5 табл. 36 застосовується коефіцієнт 0,7.
2. При одночасному обслуговуванні автоматичних пристроїв
(автоматичні повітровідвідники, регулятори тиску та ін.) одним
сантехніком до норм обслуговування пунктів 1, 2, 3 табл. 36
застосовується коефіцієнт 1,2.
Параграф 9. Норми обслуговування на роботи щодо
експлуатації і ремонту електромереж та
електрообладнання
Склад роботи
Проведення чергових технічних оглядів ліній електромереж,
силових установок, пускових та вимірювальних приладів,
автоматичних вимикачів електроосвітлення, заземлень, групових
розподілювальних та запобіжних пунктів, перехідних коробок і
установчої арматури - 2 рази на рік при загальному огляді будинку.
Ремонт зовнішньої та внутрішньої електропроводки (окрім
квартирної). Ліквідація аварій з пошуками місць пошкоджень у
мережах електроосвітлення. Обладнання електропроводки для
освітлення підвалів, горищ та інших місць загального користування.
Дрібний ремонт силових електроустановок, перевірка і ремонт
ізоляції, обмотки та інше.
Дрібний ремонт і заміна групових розподілювальних та
запобіжних щитків та перехідних коробок з частковою заміною.
Встановлення та заміна вимикачів, патронів, запобіжників,
штепсельних розеток та розеток на стелі. Заміна перегорілих
електроламп у місцях загального користування (сходові марші,
коридори та ін.). Встановлення та підключення до електромережі
будинкового номерного ліхтаря. Дрібний ремонт пускової апаратури.
Таблиця 37
На 1 електромонтера
-----------------------------------------------------------------
| N | Електротехнічне | Одиниця | Норма |
| п/п | обладнання житлових | виміру | |
| | приміщень | | |
|--------+--------------------------+---------------+-----------|
| 1. |Прихована проводка | 1 квартира | 1450 |
|--------+--------------------------+---------------+-----------|
| 2. |Відкрита проводка | 1 квартира | 950 |
|--------+--------------------------+---------------+-----------|
| 3. |Силові електроустановки | шт. | 40 |
| |(електродвигуни) | | |
-----------------------------------------------------------------
Параграф 10. Норми обслуговування на транспортні
роботи
Склад роботи
Керування машинами, які перевозять людей, інструмент,
малогабаритні вантажі Обслуговування і профілактичний ремонт
моторолерів, навантажувачів згідно з правилами та інструкції з їх
експлуатації. За допомогою автомашини перевезення людей та
інструменту, малогабаритних будівельних матеріалів
Таблиця 38
На 1 водія транспортних машин
----------------------------------------------------------------
| N | Назва роботи | Одиниця | Норма |
| п/п | | виміру | |
|-------+------------------------------+--------------+--------|
| 1. |Перевезення людей, | кв. м | 93000 |
| |інструменту, навантаження, | загальної | |
| |розвантаження, переміщення і | площі | |
| |укладання вантажу у щабель | | |
----------------------------------------------------------------
Параграф 11. Норми обслуговування на садівницькі
роботи
Склад роботи
Організація та проведення робіт з посадки зелених насаджень і
догляду за ними протягом року разом з двірниками та широким
залученням населення за місцем проживання. Розбивання снігу в
кінці зими. Очищення газонів від листя та сміття. Внесення
органічних та мінеральних добрив. Поливання газонів із шланга.
Прополювання газонів, збирання бур'янів. Косіння газонів
газонокосилкою. Прибирання скошеної трави. Збирання випадкового
сміття. Навантаження листя, трави і сміття на автомашину.
Виконання робіт весняного періоду (березень - травень); зняття
утеплень з багатолітніх насаджень і дерев; підв'язка,
підстригання, обрізання і прочищення живих огорож чагарників і
дерев; ремонт доріжок і майданчиків. Прочісування газонів граблями
і підсівання газонних трав; насадження дерев і чагарників;
удобрювання грунту під деревами, чагарниками і на газонах;
насадження весняних квітів.
Виконання робіт літнього періоду (липень - серпень);
поливання квіткових клумб, газонів, молодих дерев і чагарників;
прополювання квіткових клумб, газонів, молодих дерев і чагарників;
поверхневе внесення мінеральних добрив в газони, квіти, дерева і
чагарники; насадження літніх квітів.
Виконання робіт осіннього періоду (вересень - жовтень);
садіння дерев, чагарників і ліан; косіння газонів з прибиранням
трави, листя і зав'ялих квітів, закладання компостних куп; садіння
в грунт багаторічників; підстригання, обрізання і прочищення
дерев, чагарників живих огорож; поточний ремонт доріжок, огорож,
лавочок та іншого садового реманенту, утеплення перегноєм або
листям багаторічників та кореневої системи насаджень поточного
року; поверхневе удобрення газонів гноєм.
Виконання у зимовий час робіт щодо збереження і розширення
зелених насаджень, а також інших робіт.
Таблиця 39
На 1 садівника
----------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Одиниця | Норма |
| п/п | | виміру | |
|--------+-----------------------+----------------+------------|
| 1. |Дерева і чагарники | 1 корінь | 15450 |
----------------------------------------------------------------
Примітка. При обслуговуванні садиб з чисельністю коріння до
50 одиниць до норми застосовується коефіцієнт 0,7.
Параграф 12. Норми обслуговування на
електрогазозварювальні роботи
Склад роботи
Ручне електродугове, газоелектричне і газове зварювання
простих деталей, вузлів і трубопроводів з вуглецевих сталей.
Кисневе і газоелектричне прямолінійне і криволінійне різання в
нижньому положенні металів простих і середньої складності деталей
і трубопроводів з вуглецевих сталей по розмітці вручну. Кисневе
різання сталевого легковагомого і тяжковагомого металобрухту.
Перехоплення деталей, трубопроводів, виробів і конструкцій в
нижньому вертикальному і горизонтальному положеннях. Направлення
простих деталей. Заварювання раковин, шпарин в деталях, вузлах,
трубопроводах.
Таблиця 40
На 1 електрогазозварника
-----------------------------------------------------------------
| N | Назва роботи | Одиниця | Норма |
| п/п | | виміру | |
|-------+--------------------------------+-------------+--------|
| 1. |Своєчасне усунення | кв. м |124000 |
| |несправностей в системах | загальної | |
| |холодного і гарячого | площі | |
| |водопостачання центрального | | |
| |опалення та в елементах | | |
| |будівельних конструкцій | | |
-----------------------------------------------------------------
Параграф 13. Приблизні норми обслуговування для
бригадирів
Таблиця 41
На 1 бригадира
----------------------------------------------------------------
| | Назва роботи | Кількість робочих |
| | | у бригаді |
|-------+------------------------------+-----------------------|
| 1. |Профілактичні огляди | 6 |
|-------+------------------------------+-----------------------|
| 2. |Планові поточні ремонти: | |
|-------+------------------------------+-----------------------|
| |а) загальнобудівельні роботи | 10 |
|-------+------------------------------+-----------------------|
| |б) сантехнічні і | 6 |
| |електротехнічні роботи | |
|-------+------------------------------+-----------------------|
| 3. |Непередбачені ремонти і | 5 |
| |аварії | |
----------------------------------------------------------------
Примітка. Бригадир входить у кількість робочих у бригаді.
Параграф 14. Норми обслуговування для майстра ЖЕК,
ЖЕО, ДУ
Склад роботи
Визначення обсягів та вихідної (первинної) документації при
проведенні всіх робіт по утриманню будівель і благоустрою
території домоволодінь підрядним способом:
- визначення обсягу робіт і складання дефектної відомості на
ремонт квартир по заявкам населення;
- контроль за якістю, обсягами і терміном виконання всіх
робіт поточного ремонту;
- знати технічний стан і забезпечувати експлуатацію
закріплених за ним будинків, споруд і територій згідно з вимогами
правил і норм технічної експлуатації житлового фонду;
- перевіряти і підтверджувати обсяги робіт, виконаних на його
дільниці з поточного і капітального ремонту;
- приймати громадян в обумовлені дні і часи, розглядати
заяви, листи і скарги з питань, які входять в коло його
діяльності, терміново доповідати начальнику ЖЕК (ЖЕО, ДУ) щодо
питань, які не входять до його компетенції;
- не рідше одного разу на рік оглядати всі квартири на
дільниці. При цьому основним методом діяльності майстра повинен
бути особистий контакт з проживаючими, який спрямовано на
своєчасне усунення несправностей житла. Майстер повинен терміново
приймати рішення щодо усунення виявлених несправностей і
задоволення обгрунтованих потреб проживаючих;
- правильно розставляти бригади, ланки і окремих виконавців
робіт, забезпечувати їх необхідними інструментами, матеріалами і
пристосуваннями;
- до початку роботи видавати наряд-завдання і роз'яснювати
робочим умови виробництва робіт і оплати праці, правильно
застосовувати діючі норми та розцінки;
- раціонально використовувати робочих і молодший
обслуговуючий персонал по професії та кваліфікації, забезпечувати
виконання ними встановлених норм виробітку, не допускаючи втрат
часу, простоїв та зайвої кількості робітників на дільниці;
- додержувати установлену нормативними документами
послідовність і технологію виробництва робіт, не допускати
застосування несправних механізмів, інструментів, пристосувань;
- вивчати і широко впроваджувати передові методи праці,
застосовувати механізовані інструменти і пристосування;
- забезпечувати високу виробничу і трудову дисципліну серед
підлеглих, контролювати своєчасний прихід на роботу та вихід з
роботи працюючих на дільниці;
- забезпечувати додержання правил техніки безпеки робочими і
обслуговуючим персоналом дільниці, а також орендаторами нежилих
приміщень;
- забезпечувати належний санітарний стан будинків і
зовнішнього благоустрою;
- забезпечувати протипожежну безпеку будинків і споруд;
- здійснювати контроль за утриманням будинків, які належать
громадянам на правах приватної власності.
Робочим-погодинникам видаються нормативні завдання.
Таблиця 42
На 1 майстра
------------------------------------------------------------------
| N | Назва роботи | Одиниця | Норма |
| п/п | | виміру | |
|-------+------------------------------+-------------+-----------|
| 1. |Профілактичні і непередбачені | кв. м | 38700 - |
| |огляди; керівництво | загальної | 46500 |
| |персоналом, який проводить | площі | |
| |огляди і обслуговування | | |
| |територій ЖКГ, ЖЕО, ДУ | | |
|-------+------------------------------+-------------+-----------|
| 2. |Планові поточні ремонти | чол. | 25 |
|-------+------------------------------+-------------+-----------|
| 3. |Непередбачені ремонти і | чол. | 15 |
| |аварії | | |
------------------------------------------------------------------
Примітки.
1. Мінімальна норма (38700) застосовується для ЖЕК, ЖЕУ, ЖЕО,
ДУ переважно з малоповерховою забудовою.
2. Посада техніка (техніка-доглядача) скасовується при
введені посади майстра.
Додаток А
Перелік і періодичність робіт, які виконує двірник
Таблиця 43
----------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування робіт | Періодичність |
|п/п | | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| | А. Утримання в чистоті територій | |
| | домоволодінь | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 1. |Миття струменем із шланга асфальтового |Щоденно за графіком у |
| |покриття тротуарів, дворів, які |весняно-літній період |
| |входять в площу прибирання двірника, а | |
| |також майданчиків під баками для збору | |
| |побутового сміття | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 2. |Очищення поверхонь зливо-стічних |Також |
| |лотків і кришок колодязів від піску і | |
| |сміття після миття асфальтового | |
| |покриття | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 3. |Поливання за допомогою шланга |Щоденно, якщо суха погода, |
| |тротуарів і дворів |у весняно-літній період до |
| | |ранкового прибирання |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 4. |Ранкове прибирання територій |Щоденно за графіком |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 5. |Поточне підмітання територій |Протягом дня за графіком |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 6. |Поливання зелених насаджень за |У літній період, якщо суха |
| |допомогою поливального шланга (або |погода два рази на день |
| |лійками) |(вранці і ввечері в години, |
| | |які встановлені |
| | |адміністрацією) |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 7. |Посипання піском тротуарів, дворових |У зимовий період при наяві |
| |перехідних доріжок, зовнішніх сходів і |ожеледиці 4 - 8 раз на |
| |площадок на них |місяць |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 8. |Підготовка піску для посипання |В міру необхідності |
| |(роздрібнювання, сушіння) | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 9. |Утримання в справному і охайному стані |Щоденно |
| |урн, | |
| |очищення їх від сміття | |
| |---------------------------------------+----------------------------|
| |промивання тротуарних урн |Один раз на місяць |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|10. |Прибирання тротуарів у дворах, які |На тротуарах - з початком |
| |входять у площу прибирання двірника, |снігопаду, у дворах - у той |
| |від снігу, який щойно випав, і |же день |
| |згрібання його у вали | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|11. |Згрібання снігу, скинутого з даху, у |В міру необхідності |
| |вали | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|12. |Очищення від ущільненого снігу і полою |Після прибирання основної |
| |асфальтового покриття під скрибок |маси снігу |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|13. |Очищення від снігу і льоду кришок |В зимовий період в міру |
| |водопровідних, каналізаційних, |необхідності |
| |пожежних та інших колодязів, а також | |
| |поверхневих зливостічних лотків | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|14. |Завантаження і розвантаження снігу, |В міру необхідності |
| |вивезення якого здійснюється своїми | |
| |або найманими транспортними засобами, | |
| |включаючи сніг, який скинули з даху | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|15. |Участь у механізованому прибиранні |В міру необхідності |
| |снігу | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|16. |Улаштування, в періоди відлиги, |В зимовий і весняний |
| |борозен в полою для відводу талої |періоди в міру |
| |водії у водовідвідні пристрої |необхідності |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|17. |Відвід з території, яка прибирається, |В міру необхідності |
| |талої та дощової води у відповідні | |
| |комунікації (колодязі, канави і т. | |
| |інше) | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|18. |Встановлення огорож у місцях, які |В міру необхідності |
| |небезпечні для пішоходів, на час | |
| |скидання снігу з дахів, при утворенні | |
| |великих льодових бурульок на звісах | |
| |покрівель та при простукуванні | |
| |відшарованої і нетривкої штукатурки на | |
| |фасадах будинків | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|19. |Очищення каналізаційних колодязів, |В міру необхідності |
| |водостічних решіток, люків для стоку | |
| |води і приямків | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|20. |Підготовка для завантаження баків із |Згідно з установленим |
| |сміттям, миття сміттєзбірних баків |графіком вивезення сміття |
| |після їх спорожнення, прибирання | |
| |території після від'їзду сміттєвозу і | |
| |встановлення спорожнілих баків на | |
| |місця | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|21. |Завантаження побутового сміття на |За графіком |
| |транспортні засоби в домоволодіннях, в | |
| |яких не застосовуються сміттєзбірні | |
| |баки і контейнери | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|22. |Видалення сміття із сміттєприймальних |1 раз на день |
| |камер, переміщення контейнерів до | |
| |місця зберігання для вивезення | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|23. |Профілактичний огляд сміттєпроводів, |1 раз на місяць |
| |усунення засмічень | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|24. |Прибирання бункерів (очищення), |1 раз на добу |
| |прибирання сміттєприймальних камер | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|25. |Дезінфекція всіх елементів стволів |1 раз на місяць |
| |сміттєпроводів і сміттєзбірників | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|26. |Миття (літом) і прибирання (взимку) |Щоденно |
| |територій в місцях скупчення голубів | |
| |та інших птахів | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|27. |Утримання в порядку помийних ям та |Постійно, з щоденним |
| |дворових туалетів, які приєднані до |прибиранням приміщень |
| |місцевої каналізаційної мережі, а |туалетів |
| |також туалетів з вигрібними ямами. | |
| |Миття їх та дезінфекція | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|28. |Промивання номерних ліхтарів, вуличних |1 раз на місяць |
| |і сходових покажчиків | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
|29. |Очищення підвалів і горищ від сміття з |В міру необхідності, але не |
| |видаленням сторонніх предметів |менше 2-х разі в на рік |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| | Б. Різні роботи | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 1. |Вивішування в установлені дні |За вказівкою адміністрації |
| |державних прапорів на фасадах |житлово-експлуатаційної |
| |будинків, а також зняття і зберігання |організації |
| |їх | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 2. |Включення і виключення електродами |Щоденно, з настанням |
| |номерних будинкових ліхтарів, |темряви і на світанку |
| |освітлення дворів, сходових площадок і | |
| |т. ін. | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 3. |Догляд за зеленими насадженнями |В міру необхідності |
| |(обкопування дерев і чагарників, | |
| |косіння трави на газонах, садіння | |
| |нових насаджень) | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 4. |Підготовка прибирального реманенту |В міру необхідності |
| |(заточування скребків, насаджування | |
| |мітел і лопат, миття відер, совків і | |
| |т. ін.) | |
|-----+---------------------------------------+----------------------------|
| 5. |Нагляд за збереженням всього |Постійно |
| |зовнішнього обладнання | |
----------------------------------------------------------------------------
Додаток Б
Перелік і періодичність робіт, які виконує
прибиральник у житлових будинках
Таблиця 44
---------------------------------------------------------------------
| N | Найменування робіт |Періодичність |
|п/п | | |
|-----+---------------------------------------------+---------------|
| 1. |Вологе підмітання вестибюлей, сходових |Щоденно |
| |площадок і маршів перших 3-х поверхів, місць | |
| |перед завантажувальними камерами | |
| |сміттєпроводів і приміщень загального | |
| |призначення (дитячих кімнат, приміщень | |
| |контор і т. ін.) | |
| |Прибирання дворових під'їздів, очищення | |
| |металевих решіток приямку | |
|-----+---------------------------------------------+---------------|
| 2. |Вологе підмітання сходових площадок і маршів |3 рази на |
| |вище 3-го поверху |тиждень |
|-----+---------------------------------------------+---------------|
| 3. |Миття вестибюлей, сходових площадок і |2 рази на |
| |маршів, масляних панелей |місяць |
|-----+---------------------------------------------+---------------|
| 4. |Миття приміщень загального призначення |Щоденно |
|-----+---------------------------------------------+---------------|
| 5. |Миття вікон на сходових площадках і у |2 рази на рік |
| |вестибюлях, дверей | |
|-----+---------------------------------------------+---------------|
| 6. |Обмітання пилу, павутиння і бруду із стін, |2 рази на |
| |стель, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, |місяць |
| |сітчатих огорож ліфтів | |
|-----+---------------------------------------------+---------------|
| 7. |Вологе протирання підвіконь, віконних |1 раз на |
| |решіток, поручнів, поштових скриньок, |місяць |
| |електрощитових, сходів на горище | |
---------------------------------------------------------------------
Додаток В
Рекомендований розподіл витрат праці на профілактичні
огляди, планові поточні ремонти, непередбачені огляди
і поточні ремонти
Таблиця 45
---------------------------------------------------------
| N | Конструктивні | Розподіл витрат праці у % |
|п/п | елементи, домове | |
| | обладнання, |------------------------------|
| | оздоблення |профілак- | планові |неперед- |
| | | тичні | поточні | бачені |
| | | огляди |ремонти |огляди і |
| | | | | поточні |
| | | | |ремонти |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| 1. |Покрівля з чорної | | | |
| |сталі площею: | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |а) до 200 м2 | 7 | 75 | 18 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |б) від 201 до 500 | 8 | 75 | 17 |
| |м2 | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |в) вище 500 м2 | 9 | 75 | 16 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| 2. |Покрівля із | | | |
| |оцинкованої сталі | | | |
| |площею: | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |а) до 200 м2 | 8 | 77 | 15 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |б) від 201 до 500 | 9 | 77 | 14 |
| |м2 | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |в) вище 500 м2 | 10 | 77 | 13 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| 3. |М'яка покрівля | | | |
| |площею: | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |а) до 200 м2 | 6 | 75 | 19 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |б) від 201 до 500 | 7 | 75 | 16 |
| |м2 | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |в) вище 500 м2 | 7 | 75 | 18 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| 4. |Інша покрівля | | | |
| |(черепиця, шифер | | | |
| |та інше) площею: | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |а) до 200 м2 | 10 | 78 | 12 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |б) від 201 до 500 | 11 | 78 | 11 |
| |м2 | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |в) вище 500 м2 | 12 | 78 | 10 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| 5. |Дерев'яні | | | |
| |конструкції у | | | |
| |будинках: | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |а) кам'яних | 11 | 80 | 9 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |б) панельних | 13 | 80 | 7 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |в) дерев'яних | 6 | 80 | 14 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |г) інших | 9 | 80 | 11 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| 6. |Оздоблювальні | | | |
| |роботи в | | | |
| |будинках: | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |а) кам'яних | 14 | 80 | 6 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |б) панельних | 16 | 80 | 4 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |в) дерев'яних | 13 | 80 | 7 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |г) інших | 11 | 80 | 9 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| 7. |Кам'яні | 10 | 78 | 12 |
| |конструкції: | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |- печі і вогнища | 43 | 50 | 7 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |- газоходи | 23 | 70 | 7 |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| 8. |Водопровід, | | | |
| |каналізація та | | | |
| |водопостачання в | | | |
| |будинках: | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |а) 1 - | 46 | 44 | 10 |
| |2-поверхових | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |б) 3 - | 49 | 44 | 7 |
| |4-поверхових | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |в) 5-поверхових і | 51 | 44 | 5 |
| |вище | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| 9. |Центральне | | | |
| |опалення в | | | |
| |будинках: | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |а) 1 - | 14 | 75 | 11 |
| |2-поверхових | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |б) 3 - | 17 | 75 | 8 |
| |4-поверхових | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |в) 5-поверхових і | 19 | 75 | 6 |
| |вище | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
|10. |Електромережі у | | | |
| |будинках: | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |а) з захованим | 61 | 35 | 4 |
| |проводом | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
| |б) з відкритим | 53 | 39 | 8 |
| |проводом | | | |
|-----+------------------+----------+---------+---------|
|11. |Силові установки | 25 | 70 | 5 |
---------------------------------------------------------
Примітка. Розподіл трудових витрат на профілактичні огляди,
планові поточні ремонти, непередбачені огляди і поточні ремонти,
які наведені в таблиці, - граничні.
Додаток Г
Граничні терміни усунення несправностей при виконанні
непередбаченого поточного ремонту окремих частин
житлових будинків та їх обладнання
Таблиця 46
-----------------------------------------------------------------
| Несправності в конструктивних елементах і | Максимальний |
| обладнанні | термін виконання |
| | ремонту за добу |
|-------------------------------------------+-------------------|
| 1 | 2 |
|-------------------------------------------+-------------------|
| Покрівля | |
|-------------------------------------------+-------------------|
|Свищі в окремих місцях покрівлі | 1 |
|-------------------------------------------+-------------------|
|Пошкодження водостічних труб, воронок, | 5 |
|колін, позначок і розладнання їх | |
|кріплення | |
|-------------------------------------------+-------------------|
| Стіни і фасади | |
|-------------------------------------------+-------------------|
|Окремі цеглини, які звисають і гублять | 1 |
|зв'язок із стінами в кладці і особливо в | |
|перемичках, елементи оздоблення фасадів, | |
|штукатурка та ліпні елементи карнізів, які | |
|відшаровуються (огорожу аварійних місць | |
|треба робити негайно) | |
|-------------------------------------------+-------------------|
|Ненаскрізні шпарини і нещільності в | 3 |
|димоходах і газоходах та сполучення їх з | |
|печами | |
|-------------------------------------------+-------------------|
| Віконні і дверні заповнення | |
|-------------------------------------------+-------------------|
|Розбите скло і зірвані ствірки віконних | |
|переплетень і кватирок: | |
|-------------------------------------------+-------------------|
|а) в зимовий час | 1 |
|-------------------------------------------+-------------------|
|б) в літній час | 5 |
|-------------------------------------------+-------------------|
| Печі | |
|-------------------------------------------+-------------------|
|Шпарини і несправності в печах, димоходах | 1 |
|і газоходах, які можуть викликати отруєння | |
|мешканців будинку димовими газами і які | |
|загрожують пожежній безпеці | |
|-------------------------------------------+-------------------|
| Сантехнічне обладнання | |
|-------------------------------------------+-------------------|
|Течі у водопровідних кранах і в кранах | 3 |
|бачків при унітазах | |
|-------------------------------------------+-------------------|
|Несправності аварійного порядку у | негайно |
|трубопроводах та їх сполученнях з | |
|фітінгами, арматурою і приладами | |
|водопроводу, каналізації, гарячого | |
|водопостачання, центрального опалення | |
|-------------------------------------------+-------------------|
|Несправності сміттєпроводу | 1 |
|-------------------------------------------+-------------------|
|Несправності аварійного порядку в | негайно |
|електрообладнанні (коротке замикання, | |
|виключення струму в квартирі і т. ін.) | |
|-------------------------------------------+-------------------|
| Ліфт | |
|-------------------------------------------+-------------------|
|Несправності ліфту | не більше 1 |
-----------------------------------------------------------------
Примітка. Терміни усунення окремих несправностей вказані з
моменту їх виявлення або прийняття заявки мешканців будинку.
Додаток Д
Приклад розрахунку чисельності робітників і
виробничого персоналу для технічної експлуатації і
поточного ремонту житлового фонду
-----------------------------------------------------------------
| А. Вихідні дані для розрахунку | |
|------------------------------------------+--------------------|
|I. Загальна площа житлового фонду і | |
|кількість квартир | |
|------------------------------------------+--------------------|
|1. Загальна площа і кількість квартир, | 104410 м2 - 2164 |
|які обстежуються, | кв. |
|------------------------------------------+--------------------|
|у тому числі: | |
|------------------------------------------+--------------------|
|а) в 1 - 2-поверхових будинках - загальна | - 18182 м2 - 375 |
|площа | кв. |
|------------------------------------------+--------------------|
|б) в 3 - 4-поверхових будинках - загальна | - 25690 м2 - 533 |
|площа | кв. |
|------------------------------------------+--------------------|
|в) в будинках 5-поверхових і вище - | - 60538 м2 - 1246 |
|загальна площа | кв. |
|------------------------------------------+--------------------|
|2. Площа будинків в залежності від їх | |
|груп: | |
|------------------------------------------+--------------------|
|а) в I групі будинків загальна площа | - 60605 м2 |
|------------------------------------------+--------------------|
|б) в II групі будинків загальна площа | - 25623 м2 |
|------------------------------------------+--------------------|
|в) в III групі будинків загальна площа | - 4340 м2 |
|------------------------------------------+--------------------|
|г) в IV групі будинків загальна площа | - 13842 м2 |
|------------------------------------------+--------------------|
|II. Покрівля | |
|------------------------------------------+--------------------|
|1. Покрівля з чорної покрівельної сталі | - 4300 м2 |
|площею однієї покрівлі, до 200 м2 | |
|------------------------------------------+--------------------|
|2. Покрівля з чорної покрівельної сталі | - 6200 м2 |
|площею однієї покрівлі до 500 м2 | |
|------------------------------------------+--------------------|
|3. Покрівля з чорної покрівельної сталі | - 7200 м2 |
|площею однієї покрівлі вище 500 м2 | |
|------------------------------------------+--------------------|
|4. Покрівля із азбестоцементних листів | - 2800 м2 |
|площею однієї покрівлі до 200 м2 | |
|------------------------------------------+--------------------|
|5. Покрівля із азбестоцементних листів | - 3200 м2 |
|площею однієї покрівлі до 500 м2 | |
|------------------------------------------+--------------------|
|6. Покрівля із азбестоцементних листів | - 14800 м2 |
|площею однієї покрівлі вище 500 м2 | |
|------------------------------------------+--------------------|
|7. Суміщені покрівлі площею від 200 до | - 680 м2 |
|500 м2 | |
|------------------------------------------+--------------------|
|8. Також, вище 500 м2 | - 1020 м2 |
|------------------------------------------+--------------------|
|III. Печі і домашні вогнища | - 442 шт. |
|------------------------------------------+--------------------|
|IV. Сантехнічне обладнання | |
|------------------------------------------+--------------------|
|1. Водопровід і каналізація: | |
|------------------------------------------+--------------------|
|а) квартири, обладнанні ваннами в 1 - | - 215 кв. |
|2-поверхових будинках | |
|------------------------------------------+--------------------|
|б) квартири, обладнанні ваннами в 3 - | - 472 кв. |
|4-поверхових будинках | |
|------------------------------------------+--------------------|
|в) квартири, обладнанні ваннами в | - 1256 кв. |
|5-поверхових будинках і вище | |
|------------------------------------------+--------------------|
|г) квартири, які не обладнанні ваннами в | - 160 кв. |
|1 - 2-поверхових будинках | |
|------------------------------------------+--------------------|
|д) також, в 3 - 4-поверхових будинках | - 61 кв. |
-----------------------------------------------------------------
2. Центральне опалення і гаряче водопостачання від
будинкових котелень:
----------------------------------------------------------------
| | центральне | гаряче |
| | опалення | водопостачання |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|а) в 1 - 2-поверхових| 7793 | 6936 |
|будинках загальної площі, м2| | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|б) в 3 - 4-поверхових| 6705 | - |
|будинках загальної площі, м2| | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|в) в будинках 5-поверхових і| 9799 | 9799 |
|вище загальної площі, м2 | | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|3. Центральне опалення і| | |
|гаряче водопостачання: | | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|а) в 1 - 2-поверхових| 4297 | 3139 |
|будинках загальної площі, м2| | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|б) в 3 - 4-поверхових| 18985 | 16074 |
|будинках загальної площі, м2| | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|в) в будинках 5-поверхових і| 50739 | 50739 |
|вище загальної площі, м2 | | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|4. Водопідкачування | | 6 шт. |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|V. Електромережі | | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|1. В приміщеннях з відкритою| | 504 кв. |
|проводкою | | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|2. В приміщеннях з| | 1660 кв. |
|прихованою проводкою | | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|VI. Електродвигуни | | 10 шт. |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|VII. Дерева і чагарники (При| | 13205 |
|обслуговуванні в садибі вище| | коренів |
|50 коренів) | | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|VIII. Прибиральна площа | | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|а) сходи, площадки,| | 5700 м2 |
|під'їзди | | |
|-----------------------------+--------------+-----------------|
|б) дитяча кімната, ЖЕК,| | 380 м2 |
|контори | | |
----------------------------------------------------------------
Додаток Д-1
Розрахунок чисельності ремонтно-експлуатаційних
робочих і виробничого персоналу ЖЕК, ЖЕУ, БУ
Таблиця 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Професії |Підстава | Конструкції, | Одиниці | Обсяг | Норма | Потрібна |
| робітників | | обладнання | виміру | |обслугову- | кількість |
| | | і елементи | | | вання на |робітників |
| | | благоустрою | | | одного | (чол.) |
| | | | | |робітника | |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Покрівель- |таб. 28, |а) покрівлі з чорної | м2 | 4300 | 10200 | 0,42 |
|ники | п. 1а |покрівельної сталі |покрівлі | | | |
| | |площею до 200 м2 | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 1б |те саме до 500 м2 | - " - | 6200 | 10500 | 0,59 |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 1в |те саме понад 500 м2 | - " - | 7200 | 10800 | 0,67 |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 3б |б) покрівлі з м'яких | - " - | 680 | 9400 | 0,07 |
| | |покрівельних | | | | |
| | |матеріалів площею | | | | |
| | |однієї покрівлі від | | | | |
| | |200 - 500 м2 | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 3в |те саме понад 500 м2 | - " - | 1020 | 9700 | 0,11 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Покрівель- | п. 4а |а) азбестоцементна | - " - | 2800 | 14100 | 0,20 |
|ники | |покрівля площею однієї | | | | |
| | |покрівлі до 200 м2 | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| |табл. 1, |те саме до 500 м2 | м2 | 3200 | 15100 | 0,21 |
| | п. 4б | |покрівлі | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 4в |те саме понад 500 м2 | - " - | 14800 | 16800 | 0,88 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 3,15 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Теслярі |табл. 29, |I група будинків | м2 | 60605 | 41700 | 1,45 |
| | п. 2а | |загальної | | | |
| | | | площі | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2б |II група будинків | - " - | 25623 | 51600 | 0,5 |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2в |III група будинків | - " - | 4340 | 23400 | 0,19 |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2г |IV група будинків | - " - | 13842 | 27700 | 0,5 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 2,64 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Столяри | табл.30, |I група будинків | м2 | 60605 | 68500 | 0,88 |
| | п. 1а | |загальної | | | |
| | | | площі | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 1б |II група будинків | - " - | 25623 | 74700 | 0,34 |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2в |III група будинків | - " - | 4340 | 33900 | 0,13 |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2г |IV група будинків | - " - | 13842 | 33900 | 0,41 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 1,76 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Штукатури | табл 31, |I група будинків | м2 | 60605 | 85700 | 0,71 |
| | п. 1а | |загальної | | | |
| | | | площі | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2б |II група будинків | - " - | 25623 | 93300 | 0,27 |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 1в |III група будинків | - " - | 4340 | 78900 | 0,06 |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2г |IV група будинків | - " - | 13842 | 67700 | 0,2 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом. | | | | | 1,24 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Маляри |табл. 32, |I група будинків | м2 | 60605 | 57000 | 1,06 |
| | п. 1а | |загальної | | | |
| | | | площі | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2б |II група будинків | - " - | 25623 | 62000 | 0,41 |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 1в |III група будинків | - " - | 4340 | 52400 | 0,08 |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2г |IV група будинків | - " - | 13842 | 44900 | 0,31 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 1,86 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Муляри |табл. 33, |I група будинків | - " - | 60605 | 54900 | 1,1 |
| | п. 1б | | | | | |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 1,1 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Пічники | табл.34, |Печі на газовому | шт. | 442 | 1100 | 0,4 |
| | п. 1 |паливі | | | | |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 0,4 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Слюсарі-сантехніки | а) водо- |а) водопровід і | | | | |
| | провід |каналізація при | | | | |
| | |наявності ванн | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| |табл. 33, |в 1 - 2-поверхових |квартира | 215 | 265 | 0,81 |
| | п. 2а |будинках | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2б |те саме в 3 - |квартира | 472 | 285 | 1,66 |
| | |4-поверхових будинках | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2в |те саме в будинках 5- |квартира | 1256 | 310 | 4,1 |
| | |і більше поверхів | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | |б) водопровід і | | | | |
| | |каналізація при | | | | |
| | |відсутності ванн | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 1а |в 1 - 2-поверхових |квартира | 160 | 330 | 0,48 |
| | |будинках | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 1б |те саме в 3 - |квартира | 61 | 380 | 0,16 |
| | |4-поверхових будинках | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | |в) центральне опалення | | | | |
| | |від будинкової | | | | |
| | |котельні | | | | |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Слюсарі- |табл. 35, |в 1 - 2-поверхових | м2 | 7793 | 23200 | 0,34 |
|сантехніки | п. 3а |будинках |загальної | | | |
| | | | площі | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 3б |те саме в 3 - | - " - | 6705 | 27900 | 0,24 |
| | |4-поверхових будинках | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 3в |те саме в будинках 5- | - " - | 9799 | 29400 | 0,33 |
| | |і більше поверхів | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | |г) центральне опалення | | | | |
| | |від ТЕЦ | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 5а |в 1 - 2-поверхових | - " - | 4297 | 27900 | 0,15 |
| | |будинках | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 5б |те саме в 3 - | - " - | 18985 | 31000 | 0,61 |
| | |4-поверхових будинках | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 5в |те саме в будинках 5- | - " - | 50739 | 35600 | 1,0 |
| | |і більше поверхів | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | |д) центральне опалення | | | | |
| | |від будинкової | | | | |
| | |котельні | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | таб. 35, |в 1 - 2-поверхових | м2 | 6936 | 37200 | 0,19 |
| | п. 4а |будинках |загальної | | | |
| | | | площі | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 4б |те саме в 3 - | - " - | 6005 | 43400 | 0,14 |
| | |4-поверхових будинках | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 4в |те саме в будинках 5- | - " - | 9799 | 48050 | 0,20 |
| | |і більше поверхів | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 7 |Водопідкачування | шт. | 6 | 16 | 0,38 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 12,32 |
| | Разом: | | | | | 12,32 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Електро- |табл. 36, |а) електромережі в |квартира | 504 | 950 | 0,53 |
|монтери | п. 2 |будинках з відкритою | | | | |
| | |проводкою | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 1 |те саме, в будинках з | - " - | 1660 | 1450 | 1,14 |
| | |прихованою проводкою | | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 3 |б) електродвигуни | шт. | 10 | 40 | 0,25 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 1,92 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Транспортні |табл. 38 |Перевезення грузів, | м2 |104410 | 93000 | 1,12 |
|робітники | |людей та інструменту, |загальної | | | |
| | |навантаження, | площі | | | |
| | |розвантаження, | | | | |
| | |переміщення і | | | | |
| | |укладання вантажу в | | | | |
| | |штабель | | | | |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 1,12 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Прибираль- | табл. |Сходи, площадки, | м2 | 5700 | 840 | 6,8 |
|ники | 27, |під'їзди | приби- | | | |
| | п. 1 | | ральної | | | |
| | | | площі | | | |
| |----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | п. 2 |Червоний куточок, | - " - | 380 | 440 | 0,86 |
| | |контора ЖЕКа, клуб | | | | |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 7,66 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|Садівники |табл. 39 |Дерева і кущі | корінь | 13205 | 15450 | 0,85 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 0,85 |
|--------------------+----------+-----------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 36,02 |
|-------------------------------------------------------+----------+--------+-----------+-----------|
|5 % на інші роботи і спеціальності | | | | 1,08 |
|-------------------------------------------------------+----------+--------+-----------+-----------|
| | Разом: | | | | | 37,82 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приймаємо 38 чоловік
Остаточний розрахунок чисельності
-----------------------------------------------------------------
| Спеціальність робітників | Кількість робітників |
| | (чол.) |
|----------------------------------+----------------------------|
|Покрівельники | 3 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Теслярі | 3 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Столяри | 2 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Штукатури | 1 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Маляри | 2 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Муляри-пічники | 2 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Слюсарі-сантехніки | 12 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Електромонтери | 2 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Транспортні робітники | 1 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Прибиральники | 8 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Садівник | 1 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Робітники інших спеціальностей | 2 |
|----------------------------------+----------------------------|
|Разом: | 39 чоловік |
-----------------------------------------------------------------
Додаток Е
Перелік прибирального інвентарю і засобів прибирання,
які видаються двірнику
Таблиця 48
---------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Кількість на | Термін |
| п/п | інвентарю | прибиральну | служби |
| | | норму | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 1. |Віник | 18 шт. | 1 рік |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 2. |Совок | 1 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 3. |Гак для усунення | 1 шт. | |
| |засмічення | | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 4. |Лопата совкова | 1 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 5. |Відро | 2 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 6. |Мотузка | 25 пог. м | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 7. |Мило | 1 кусок | 1 місяць |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 8. |Сода | 0,5 кг | 1 місяць |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 9. |Хлорне вапно | за потребою | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 10. |Швабра | 4 шт. | 1 рік |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 11. |Шланг гумовий | 2 комплекти | 3 роки |
| |(поливальний) | | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 12. |Граблі металеві | по 15 м | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 13. |Лом | 1 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 14. |Лопата металева | 1 шт. | |
| |(штикова) | | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 15. |Молоток | 1 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 16. |Кішка | 1 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 17. |Кирка | 1 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 18. |Драбина стрем'янка або | 1 шт. | |
| |приставна | | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 19. |Скребок | 2 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 20. |Візок-тачка | 1 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 21. |Сокира | 1 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 22. |Лопата дерев'яна | 1 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 23. |Мітли | 72 шт. | 1 рік |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 24. |Ліхтар "Летюча миша" | 1 шт. | |
| |або електроліхтар | | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 25. |Прапори | за потребою | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 26. |Пила поперечна | 1 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 27. |Носилки | 1 шт. | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 28. |Ганчір'я | 5 кг | 1 рік |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 29. |Електролампи | за потребою | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 30. |Лійка (при відсутності | 1 шт. | |
| |поливального | | |
| |водопроводу) | | |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 31. |Пісок для посипання | 1 - 3 м3 | 1 рік |
|-------+-----------------------+----------------+------------|
| 32. |Гас | 5 л | 1 рік |
---------------------------------------------------------------
Додаток Ж
Приблизний перелік безкоштовного спецодягу, який
видається двірнику
Таблиця 49
-----------------------------------------------------------------
| N | Найменування одягу | Кількість | Термін |
| п/п | | | зносу |
|--------+-------------------------+--------------+-------------|
| 1. |Фартух із щільної | 1 шт. | 6 місяців |
| |тканини (черговий) | | |
|--------+-------------------------+--------------+-------------|
| 2. |Рукавиці комбіновані, | 1 | 1 місяць |
| |пар | | |
|--------+-------------------------+--------------+-------------|
| 3. |Рукавиці гумові, пар | 1 | 6 місяців |
|--------+-------------------------+--------------+-------------|
| 4. |Спецкостюм, комбінезон | 1 шт. | 1 рік |
| |або халат | | |
|--------+-------------------------+--------------+-------------|
| 5. |Чоботи гумові або калоші | 1 | 1 рік |
| |(чергові), пар | | |
|--------+-------------------------+--------------+-------------|
| 6. |Фартух з водонепроникної | 1 шт. | 1 рік |
| |тканини | | |
|--------+-------------------------+--------------+-------------|
| 7. |Жилет оранжевий | 1 шт. | 1 рік |
|--------+-------------------------+--------------+-------------|
| 8. |Тілогрійка | 1 шт. | 2 роки |
-----------------------------------------------------------------
Адміністрація житлово-експлуатаційної організації, при
погодженні з комітетом профспілки, в установленому порядку має
право розширити або зменшити приблизний перелік і кількість
спецодягу залежно від особливостей міста або дільниці, яка
прибирається.
Додаток З
Приклад розрахунку чисельності двірників
Для визначення чисельності двірників необхідно:
- встановити перелік і обсяг ручних прибиральник робіт, які
виконують двірники протягом року;
- визначити повторюваність робіт за рік з урахуванням діючих
на місцях правил і норм технічної експлуатації житлового фонду;
- за встановленими даними на основі норм, які наведені в
Типових нормах, визначити трудомісткість робіт за рік;
- розрахувати чисельність двірників за формулами, які
наведені в загальній частині Типових норм.
Таблиця 50
----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Перелік робіт | Вихідні дані | Норма | Нормогод. | Номер |Позиція |
|п/п | | | часу за | на весь |норма- | |
| | | |Типовими | обсяг | тиву | |
| | |----------------| нормами | робіт | | |
| | | обсяг | пов- | на оди- | з | | |
| | | робіт, | торю- | ницю | урахуван- | | |
| | |які ви- | ва- |виміру в |ням повто- | | |
| | | кону- |ність | годину |рюваності | | |
| | | ються | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| 1. |Підмітання снігу, який | | | | | | |
| |щойно випав, товщиною | | | | | | |
| |шару до 2 см без | | | | | | |
| |попередньої обробки | | | | | | |
| |території хлоридами: | | | | | | |
| |- з удосконаленим | | | | | | |
| |покриттям: | | | | | | |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |II класу |2300 м2 | 120 | 0,254 | 701 | 1 | 2 |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |I класу |1500 м2 | 90 | 0,174 | 235 | 1 | 1 |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |- з неудосконаленим | | | | | | |
| |покриттям: | | | | | | |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |II класу |1100 м2 | 120 | 0,266 | 351 | 2 | 2 |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| 2. |Посипання територій |300 м2 | 20 | 0,275 | 17 | 6 | - |
| |піском | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| 3. |Зсування снігу, який |1500 м2 | 100 | 1,149 | 1723 | 7 | 2 |
| |щойно випав, товщиною | | | | | | |
| |шару більше 2-х см | | | | | | |
| |движком у вали або до | | | | | | |
| |купи | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| 4. |Очищення територій III |500 м2 | 20 | 0,419 | 419 | 12 | |
| |класу під | | | | | | |
| |удосконаленим | | | | | | |
| |покриттям від | | | | | | |
| |ущільненого снігу | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| 5. |Очищення територій III |300 м3 | 20 | 0,832 | 499 | 15 | - |
| |класу від полою і | | | | | | |
| |льоду товщиною шару до | | | | | | |
| |2 см | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| 6. |Перекидання снігу або | 90 м3 | 100 | 3,722 | 3345 | 16 | - |
| |сколу на газони | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| 7. |Навантаження снігу або | 90 м3 | 18 | 2,2 | 356 | 17 | - |
| |сколу на транспорт | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| 8. |Підмітання територій: | | | | | | |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |з удосконаленим |2300 м2 | 285 | 0,194 | 1272 | 22 | 3 |
| |покриттям III класу | | | | | | |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |з удосконаленим |1500 м2 | 120 | 0,162 | 292 | 22 | 2 |
| |покриттям II класу | | | | | | |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |з неудосконаленим |1100 м2 | 120 | 0,212 | 280 | 23 | 2 |
| |покриттям II класу | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| 9. |Миття територій з |2300 м2 | 150 | 0,250 | 863 | 28 | - |
| |удосконаленим | | | | | | |
| |покриттям III класу | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|10. |Поливання територій з |1500 м2 | 90 | 0,066 | 89 | 29 | - |
| |удосконаленим | | | | | | |
| |покриттям I класу | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|11. |Очищення кулястих урн | 350 | 305 | 0,638 | 6811 | 37 | - |
| |від сміття | шт. | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|12. |Промивання номерних |90 шт. | 2 | 0,957 | 17 | 38 | - |
| |ліхтарів | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|13. |Промивання кулястих | 350 | 7 | 1,372 | 336 | 39 | 3 |
| |урн вручну | шт. | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|14. |Протирання покажчиків | 300 | 12 | 0,358 | 129 | 41 | - |
| | | шт. | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|15. |Вивішування і зняття | 180 | 10 | 0,937 | 169 | 42 | - |
| |прапорів | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|16. |Видалення сміття із | | | | | | |
| |сміттєприймальних | | | | | | |
| |камер, які знаходяться | | | | | | |
| |на першому поверсі з | | | | | | |
| |сміттєприймальниками: | | | | | | |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |- переносними | 22 м3 | 305 | 1,253 | 8408 | 48 | 1 |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |- бункерними | 16 м3 | 305 | 0,821 | 4007 | 49 | 1 |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|17. |Прибирання бункерів за | 5 шт. | 12 | 1,962 | 12 | 51 | - |
| |допомогою шлангів | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|18. |Прибирання |10 шт. | 48 | 0,938 | 45 | 53 | - |
| |завантажувальних | | | | | | |
| |клапанів | | | | | | |
| |сміттєпроводів | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|19. |Прибирання | 10 м2 | 12 | 0,350 | 4 | 54 | - |
| |сміттєприймальних | | | | | | |
| |камер за допомогою | | | | | | |
| |шлангів | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|20. |Миття змінних |22 шт. | 48 | 0,644 | 68 | 56 | 1 |
| |сміттєзбірників за | | | | | | |
| |допомогою шланга | | | | | | |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|21. |Дезінфекція стовбура | 315 м | 12 | 0,180 | 68 | 59 | - |
| |сміттєпроводу за | | | | | | |
| |допомогою ручної | | | | | | |
| |лебідки | | | | | | |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |Дезінфекція | | | | | | - |
| |сміттєзбірників: | | | | | | |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |- бункерів | 5 шт. | 12 | 1,683 | 10,0 | 60 | - |
| |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |- контейнерів |22 шт. | 12 | 0,968 | 25,0 | 61 | - |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
| |РАЗОМ: | | | | | | 30551 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Чисельність двірників складає:
Ч = (30551: 2100) х 14,55 = 15 чол.
Де: 2100 - річний фонд робочого часу двірника в годинах.
Додаток І
Приклад розрахунку чисельності робочих для прибирання
сходових площадок і маршів в житлових будинках
Для визначення чисельності робочих для прибирання сходових
площадок і маршів в житлових будинках необхідно:
- визначити перелік і обсяг робіт, які виконуються при
разовому прибиранні сходових площадок і маршів;
- визначити повторювання робіт за рік з періодичністю їх
виконання;
- за встановленими вихідними даними на підставі нормативів
часу, які є в Типових нормах, визначити трудоємкість робіт щодо
прибирання сходових площадок і маршів за рік;
- розрахувати явочну чисельність робочих для прибирання
сходових площадок і маршів.
Таблиця 51
--------------------------------------------------------------------------------------
| N | Перелік робіт | Вихідні дані | Норма | Номер |Позиція |
|п/п | | | години |норма- | |
| | | | на весь | тиву | |
| | |----------------------------|обсяг робіт | | |
| | | обсяг | пов- | Норма | з | | |
| | | робіт, | торю- | часу по |урахуванням | | |
| | | які | вання | Типовим | повторю- | | |
| | |викону- | робіт |нормам на | ваності | | |
| | | ються |за рік | одиницю | | | |
| | | | | виміру | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 1. |Вологе підмітання | | | | | | |
| |сходових площадок | | | | | | |
| |і маршів перших | | | | | | |
| |3-х поверхів: | | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |- обладнання |8300 м2 | 305 | 0,737 | 18657,2 | 1 | 1 |
| |немає | | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |- ліфт і |600 м2 | 305 | 1,105 | 2022,2 | 1 | 4 |
| |сміттєпровід | | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 2. |Вологе протирання | | | | | | |
| |сходових площадок | | | | | | |
| |і маршів вище | | | | | | |
| |3-го поверху: | | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |- обладнання |5500 м2 | 156 | 0,553 | 4744,7 | 2 | 1 |
| |немає | | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |- ліфт і |1302 м2 | 156 | 0,553 | 1123,2 | 2 | 4 |
| |сміттєпровід | | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 3. |Вологе прибирання | 30 м2 | 305 | 1,658 | 151,71 | 3 | 2 |
| |місць перед | | | | | | |
| |завантажувальними | | | | | | |
| |клапанами | | | | | | |
| |сміттєпроводу | | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 4. |Вологе підмітання |140 м2 | 305 | 1,658 | 707,97 | 4 | 1 - 4 |
| |місць | | | | | | |
| |встановлення | | | | | | |
| |бачків для | | | | | | |
| |харчових | | | | | | |
| |відходів | | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 5. |Миття сходових | | | | | | |
| |площадок і маршів | | | | | | |
| |вище 3-го | | | | | | |
| |поверху | | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |- обладнання |5500 м2 | 24 | 1,8 | 2376,0 | 6 | 1 |
| |немає | | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |- ліфт і |1302 м2 | 24 | 1,105 | 345,3 | 6 | 4 |
| |сміттєпровід | | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 6. |Миття сходових | | | | | | |
| |площадок і маршів | | | | | | |
| |перших 3-х | | | | | | |
| |поверхів | | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |- обладнання |8300 м2 | 24 | 2,11 | 4402,3 | 5 | 1 |
| |немає | | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |- ліфт і |600 м2 | 24 | 1,473 | 212,1 | 5 | 4 |
| |сміттєпровід | | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 7. |Вологе | | | | | | |
| |протирання: | | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |стін |9512 м2 | 2 | 1,473 | 280,22 | 7 | - |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |дверей |980 м2 | 2 | 2,21 | 43,32 | 8 | - |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |поручнів |140 м2 | 12 | 1,658 | 27,85 | 11 | - |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |плафонів | 820 | 2 | 0,074 | 12,14 | 16 | - |
| | | шт. | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |підвіконь | 15 м2 | 12 | 2,21 | 3,98 | 9 | - |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |віконних огорож | 42 м2 | 12 | 2,26 | 10,21 | 10 | - |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |опалювальних |235 м2 | 12 | 2,763 | 77,92 | 13 | - |
| |приладів | | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |поштових |315 м2 | 12 | 1,105 | 41,77 | 14 | - |
| |скриньок | | | | | | |
| |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |шаф для |350 м2 | 12 | 1,105 | 46,41 | 15 | - |
| |електрощитків | | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 8. |Миття вікон |3800 м2 | 2 | 0,516 | 39,22 | 17 | - |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 9. |Обмітання пилу із | 1020 м | 2 | 0,920 | 18,77 | 18 | - |
| |стель | 2 | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|10. |Очищення приямків | 142 | 52 | 0,958 | 707,4 | 19 | - |
| |з металевою | шт. | | | | | |
| |решіткою при | | | | | | |
| |вході на сходи | | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|11. |Прибирання | | | | | | |
| |майданчиків перед | | | | | | |
| |входом у під'їзд: | | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |підмітання |242 м2 | 52 | 1,289 | 162,21 | 20 | - |
| |майданчиків | | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| |миття |242 м2 | 52 | 3,315 | 417,16 | 21 | |
| |майданчиків | | | | | | |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-----------------|
| |РАЗОМ: | | | | | 36631 год. |
--------------------------------------------------------------------------------------
Чисельність прибиральників:
Чп = 36631: 2100 = 17,44 = 17 чол.
Чсл = 17,44 х 1,2 = 21 чол.


Создан 10 сен 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником