Розпорядження КМДА №№ 619, 620 від 27 травня 2009 р. про внесення змін.

 
 

Розпорядження КМДА №№ 619, 620 від 27 травня 2009 р. про внесення змін.

Внесені зміни до розпоряджень від 29.04.2009 р. №№ 518, 519, 520Хрещатик 10 червня 2009

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(Київська міська державна адміністрація)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін та доповнень до розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 29.04.2009 № 519 та від 29.04.2009 № 520

Розпорядження № 619 від 27 травня 2009 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто-герой Київ", "Про теп­лопостачання" , "Про житлово-комунальні послуги", з метою виправлення редакційних помилок та реалізації власних (самовряд­них) повноважень:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2009 № 518 "Про встановлен­ня та погодження тарифів на послуги з утримання бу­динків і споруд та прибудинкових територій" наступ­ні зміни та ввести в дію з 01.06.2009:
1.1. Пункт 11 розпорядження викласти в новій ре­дакції:
"11. Виконавцям послуг з вивезення та знешко­дження твердих побутових відходів, експлуатації та об­слуговування ліфтів та диспетчерських систем, об­слуговування димовентиляційних каналів, з метою прискорення надходження коштів на рахунки під­приємств шляхом розщеплення платежів населення з тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надати Комунальному підприємству "Головний інформаційно-обчислюваль­ний центр" інформацію про договірні стосунки з ЖЕО, ЖБК, ОСББ та іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків усіх форм власності"
2. Внести зміни до Тарифів на послуги з утриман­ня будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2009 № 518 "Про встановлення та погоджен­ня тарифів на послуги з утримання будинків і спо­руд та прибудинкових територій", що додаються.
2.1. У назві вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) слова "вул. Січових Стрільців" замінити словами "вул. Артема", слова "вул. Баума-на" та "вул. Багряного Івана" на "вул. Бауманська".
3. Внести зміни до Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоугримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або упра­вителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2009 № 518 "Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери­торій", виклавши в новій редакції, що додається.
4. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішен­ня щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова Л. Черновецький


Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 29.04.2009 №518)

Розпорядження № 620 від 27 травня 2009 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про столицю України — місто-герой Київ", з метою упорядкування нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Ки­ївської міської державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на житлово-комунальні послуги та реалізації власних (са­моврядних) повноважень:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2009 № 519 "Про погодження тарифів на теплову енергію, вста­новлення та погодження тарифів на комунальні по­слуги з централізованого опалення і постачання га­рячої води для бюджетних установ та інших спожи­вачів":
1.1. У назві розпорядження, пункті 1 та тарифах на теплову енергію, що виробляється АК "Київенерго" та ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль", для відпуску бю­джетним установам та іншим споживачам, слово "по­годити" замінити на слово "затвердити".
1.2. Абзац 2 пункту 5 розпорядження викласти у на­ступній редакції:
"розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс­трації) від 18.06.2007 № 715 "Про встановлення та­рифів на комунальні послуги з централізованого пос­тачання гарячої води для бюджетних установ і орга­нізацій."
2. Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2009 № 520 "Про погодження тарифів на теплову енергію, вста­новлення та погодження тарифів на комунальні по­слуги з централізованого опалення і постачання га­рячої води для населення":
2.1. У назві розпорядження, пункті 1 та тарифах на теплову енергію, що виробляється АК "Київенерго" та ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль", для відпуску балансоутримувачам теплових пунктів, в тому числі житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-бу-дівельним кооперативам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим балансоутримува-чам жилих будинків усіх форм власності, для вироб­лення/створення комунальних послуг з централізо­ваного опалення і постачання гарячої води населен­ню, слово "погодити" замінити на слово "затверди­òè".
2.2. Пункт 6 розпорядження викласти у наступній редакції:
"6. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (районним у місті Києві державним адміністра­ціям), Головному управлінню житлового господар­ства виконавчого органу Київської міської ради (Ки­ївської міської державної адміністрації) забезпечити до 01.09.2009 укладання договорів виконавців кому­нальних послуг із споживачами на їх надання."
2.3. Доповнити розпорядження пунктом 7 наступ­ного змісту:
"7. Головному управлінню соціального захисту на­селення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним у м. Києві державним адміністраціям:
забезпечити безумовне виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.12.2006 № 1838 "Про соціальний захист населен­ня міста Києва в умовах запровадження економічно обгрунтованих цін та тарифів на житлово-комуналь­ні послуги" із змінами і доповненнями);
організувати роботу із найшвидшого нарахування субсидій громадянам, які звернулись з цього питан­ня, та провести перерахунки призначених субсидій."
В зв'язку з цим пункти 7-12 вважати відповідно пунктами 8-13.
2.4. Пункт 10 розпорядження викласти у наступній редакції:
"10. Взяти до відома, що рішенням Київської місь­кої ради від 06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міс­та Києва на 2009 рік" передбачені бюджетні призна­чення на дотацію житлово-комунальному господар­ству для відшкодування різниці в тарифах на житло­во-комунальні послуги."
3. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішен­ня щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова Л. Черновецький

Перелік змін до Тарифів буде надрукований у найближчому номері газети


Создан 05 авг 2009  Комментарии       
Всего 1, последний 9 лет назад
--- 30 ноя 2011 ответить
..............................)
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником