ДОГОВІР ОРЕНДИ цілісного майнового комплексу плодоовочевої бази КП "Світ"

 
 

ДОГОВІР ОРЕНДИ цілісного майнового комплексу плодоовочевої бази КП "Світ"

Орендодавець: Солом'янська районна у м. Києві рада, орендар ТОВ "Світ Плюс".ДОГОВІР ОРЕНДИ
цілісного майнового комплексу

місто Київ "15" травня 2008 року

Солом’янська районна у м.Києві державна адміністрація (надалі -Орендодавець ) в особі голови Сидорова Івана Петровича, що діє на підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та розпорядження Президента України від 25.05.2002 року № 139/2002-РП, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю „СВІТ ПЛЮС" (надалі -Орендар) в особі директора Качкалди Петра Григоровича, що діє на підставі статуту, зареєстрованого Солом'янською районною у м.Києві державною адміністрацією 13.04.2006 року (ідентифікаційний код 34353218) з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до розпорядження Солом'янської районної у м.Києві державної адміністрації від 21.04.2008 №686 „Про укладання договору
оренди цілісного майнового комплексу плодоовочевої бази Комунального підприємства "Світ" Солом'янського району м.Києва" Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування цілісний майновий комплекс плодоовочевої бази Комунального підприємства "Світ" Солом'янського району м.Києва, розташованого за адресою: м.Київ, вул. Молодогвардійська, 32 (надалі - Підприємство), склад і вартість якого визначено відповідно до акта оцінки, протоколу про результати інвентаризації та передавального балансу Підприємства, складеного за
станом на 01 травня 2008 року, вартість якого становить 22224,5 тис.грн., у тому числі: основні фонди за залишковою вартістю 22156,0 тис.грн.
1.2. Грошові кошти та цінні папери, з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості, передаються Орендареві в користування на
умовах кредитного договору, що укладається одночасно з підписанням цього Договору.
1.3. Орендар викуповує на підставі договору купівлі - продажу, що укладається одночасно з підписанням цього Договору, оборотні матеріальні
засоби (малоцінні та швидкозношувані предмети) вартістю 131,4 тис.грн.
1.4. Цей Договір є підставою для виникнення у разі приватизації підприємства пріоритетних прав Орендаря на довгострокову оренду земельної ділянки, на якій розміщене Підприємство, з наступним викупом цієї ділянки відповідно до законодавства.
1.5. Після укладення цього Договору Орендар приєднує до свого майна Підприємство в установленому порядку.
1.6. Орендар виступає правонаступником, усіх прав та обов'язків реорганізованого Комунального підприємства "Світ" Солом'янського району
м.Києва.
1.7. Майно Підприємства враховується окремо від іншого майна Орендаря, на окремому балансі з зазначенням того, що це майно є орендованим.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Підприємством у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Підприємства.
2.2. Передача Підприємства в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно.
Власником Підприємства залишається територіальна громада Солом'янського району м.Києва, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Передача Підприємства в оренду здійснюється за вартістю.
визначеною в акті оцінки, складеному за Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 року № 629 зі змінами і доповненнями, та згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2002 року № 92.
2.4. Вартість майна Підприємства, яке Орендар повертає Орендодавцю (або юридичній особі, яку вкаже Орендодавець), визначається на підставі
передавального балансу Підприємства та акта оцінки, складеного за даними інвентаризації на момент припинення дії цього Договору, звіреного з актом приймання - передачі Підприємства в оренду.
Орендар повертає Підприємство Орендодавцю (варіант: юридичній особі, вказаній Орендодавцем) у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.
Підприємство вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання - передачі.
2.5. Передача Підприємства в оренду здійсняється з дотриманням прав кредиторів та заставоутримувачів Підприємства.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1. Орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку і порядком використання орендної плати за користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади Солом'янського району м.Києва, затвердженої рішенням Солом'янської районної у м.Києві ради від 20.12.2006 року № 101 і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (квітень місяць 2008 року, останній місяць по якому є інформація про індекс інфляції) 190357,00 грн. (сто дев'яносто тисяч триста п'ятдесят сім грн. 00 коп.).
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.
3.3. Орендна плата перераховується щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним в бюджет Солом'янського району на розрахунковий рахунок 33213850700010, одержувач УДК у Солом'янському районі м.Києва, код ЄДРПОУ 26077951, банк одержувача : УДК у м.Києві, МФО 820019, код платежу 22080402.
3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в
інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету, відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі потрійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
3.6. Заборгованість по орендній платі може бути стягнута в безакцептному порядку за виконавчим написом нотаріуса або в іншому порядку згідно з чинним законодавством.
3.7. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ
4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно Підприємства залишаються в розпорядженні Орендаря і використовуються для відновлення основних фондів.
4.2. Поліпшення орендованого майна Підприємства, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади Солом'янського району м.Києва.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
Орендар зобов'язується :
5.1. Використовувати орендоване майно Підприємства відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до бюджету Солом'янського району м.Києва.
5.3. Забезпечити збереження орендованого майна Підприємства, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна Підприємства.
5.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване майно Підприємства на суму не меншу за його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку, визначеному чинним законодавством.
5.6. Щомісяця, до 20 числа, надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою банку, що обслуговує Орендаря).
5.7. Щоквартально, до 20 числа місяця слідуючого за кварталом надавати Орендодавцеві (управлінню майном Солом'янської районної у м.Києві державної адміністрації) інформацію стосовно залишкової вартості орендованого майна.
5.8. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване майно Підприємства, у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або його частини) орендованого майна Підприємства з вини Орендаря.

6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ
Орендар має право :
6.1. Самостійно визначати і здійснювати напрями господарської діяльності Підприємства в межах, визначених статутом Орендаря.
6.2. За згодою Орендодавця продавати, обмінювати, позичати, іншим чином розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу
орендованого майна Підприємства за умови, що це не спричинить зміни вартості Підприємства і не порушує інших положень цього Договору. За згодою Орендодавця здавати в суборенду частину нерухомого майна за умови, що це не суперечить чинному законодавству. Матеріальні цінності і кошти, отримані від цих операцій, є власністю Орендодавця і направляються на відтворення основних фондів Підприємства.
6.3. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна Підприємства, здійснювати його реконструкцію, технічне переозброєння та інші поліпшення, що зумовлюють підвищення його вартості.
6.4. У встановленому порядку з дозволу Орендодавця списувати орендоване майно Підприємства.
6.5. Самостійно розподіляти доходи, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально - культурних заходів тощо,).
6.6. Орендар має право розпоряджатися або іншим чином передавати третім особам належні йому право оренди та інші права (повністю, чи в певній частині), які випливають з цього Договору, тільки за попередньою згодою Орендодавця.

7. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
Орендодавець зобов'язується :
7.1. Передати Орендарю в оренду цілісний майновий комплекс згідно з цим Договором за актом приймання - передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.
7.2. Передати Орендарю на умовах довгострокового кредиту грошові кошти у сумі 484,5 тис.грн.
7.3. Продати Орендарю інші матеріальні цінності (малоцінні та швидкозношувані предмети) на суму 131,4 тис.грн.
7.3. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном Підприємства на умовах цього Договору.
7.4. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
7.5. Витрати Орендаря, пов'язані з невід'ємними поліпшеннями орендованого майна, що підтверджені документами і виконані за згодою
Орендодавця, в разі приватизації орендованого майна, при його оцінці зараховуються як частка майна Орендаря.

8. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ
Орендодавець має право :
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання комунального майна, переданого в оренду за Договором.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна
Підприємства внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬШСЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ
9.1. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця .
9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
України.
9.3. Спори і суперечки, які виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір укладено строком на 10 років (десять), що діє з "15" травня 2008 року до "14" травня 2018 року включно.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення
законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.
10.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни/та. доповнення,-що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншій стороні.
10.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського (арбітражного) суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
10.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого майна-в результаті зазначених невідокремлюваних
поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.
10.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, Договір підлягає продовженню на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження цього Договору.
10.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації Підприємства за участю Орендаря;
- загибелі Підприємства;
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням господарського (арбітражного) суду;
- банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
10.8. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
10.9. Цей Договір укладено в 4 - х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для Орендодавця і Орендаря.

11. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Орендодавець:
Солом'янська районна у м.Києві державна адміністрація.
Адреса: 03020, м.Київ, просп. Повітрофлотський, буд.41.
Розрахунковий рахунок для перерахування орендної плати: 33213850700010, одержувач : УДК у Солом'янському районі м.Києва, код ЄДРПОУ 26077951, банк одержувача : УДК у м.Києві, МФО 820019, код платежу 22080402.

Орендар:
Товариство з обмеженою відповідальністю " СВІТ ПЛЮС"
Адреса: 03151, м.Київ, вул. Молодогвардійшоса, 32.
Розрахунковий рахунок: 2600422013080, код ЄДРПОУ 34353218 у ВАТ КБ „Хрещатик", МФО 322595.

12. ДОДАТКИ
Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До Договору додаються :
12.1. Відомість основних фондів (будівель і споруд №1, №1А);
12.2. Відомість основних фондів (обладнання та малоцінних предметів №2);
12.3. Передаточний баланс;
12.4. Розрахунок орендної плати;
12.5. Акт оцінки вартості майна, що передається в оренду;
12.6. Акт приймання - передачі орендованого майна ;
12.7. Договір купівлі-продажу майна (малоцінних та швидкозношуваних предметів) від " 15 " травня 2008 року;
12.8. Кредитний договір грошових коштів (акт приймання-передачі) від " 15 " травня 2008 року.

Орендодавець:
Солом'янська районна у м.Києві державна адміністрація

Голова _____________І.Сидоров
м. п.

Орендар:
Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІТ ПЛЮС"

Директор ___________П.Качкалда
м. п.
=================================================
P.S. А додатків поки-що у нашому розпорядженні немає. Витребовуємо через суд. Особливо цікаві додатки 12.7, 12.8.


Создан 20 мар 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником