Звернення з приводу безпідставного нарахування плати за ЖКП

 
 

Звернення з приводу безпідставного нарахування плати за ЖКП

ТОВ „Житло-Буд" встановило щомісячну плату за ЖКП (квартира площею 137 кв.м) 1234,25грнМаксим - Киев - Украина 2008-09-19 11:02:48
Добрый день! Виктор Иванович, помогите, пожалуйста, победить еще одну зажравшуюся контору, которая требует от меня подписи под этим договором:

ДОГОВІР №_про надання послуг з утримання житлового комплексу і прибудинкової території та комунальних послуг
м. Київ 2008 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Житло-Буд" в особі директора департаменту гарантійного та сервісного обслуговування Кривов'яза І.Ф., що діє на підставі довіреності від 01 квітня 2008 року №334/1, (далі - виконавець), з однієї сторони, і ____________, який (яка) є власником (наймачем, орендарем) квартири Х, нежитлового приміщення (-)/машиномісця Х (далі - споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
Предмет договору
1. Предметом договору є забезпечення виконавцем надання послуг з утримання житлового комплексу і прибудинкової території та комунальних послуг між точками розподілу (згідно з переліком - Додатки 1,2,3) (далі - послуги) у будинку № 5/24 по вул. Ірининська, а споживачем своєчасної оплати цих послуг за встановленим тарифом у строки та на умовах, передбачених договором.
2. Невід'ємною частиною договору є копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги, що додаються до договору (для жилих приміщень).
3. Виконавець надає основні послуги відповідно до затвердженого органом місцевого самоврядування рішення про структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт, копія якого додається до договору (Додаток 1).
3.1 3 урахуванням рівня благоустрою будинку, нетиповості проектного рішення та наявних матеріалів і обладнання житлового комплексу та прибудинкової території Виконавець надає також додаткові послуги відповідно до затвердженого балансоутримувачем житлового комплексу рішення про структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт, копія якого додається до договору (Додатки 2 та 3).
4. Розмір щомісячної плати за надані послуги на момент укладення цього договору становить:
1438,82 гривень. * (Додаток 4 - розрахунок розміру).
*до цієї суми не включено нарахування, які проводяться відповідно до показників приладів на нежитлове приміщення обліку електроенергії, газу, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення та загальнобудинкового обліку тепла.
5. Наявність пільг з оплати послуг (назва законодавчого акта)

Оплата спожитих послуг
6. Розрахунковим періодом є календарний місяць. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим. У разі застосування авансової системи оплати послуг, якщо платежі вносяться за 6 місяців авансово - знижка 3%, якщо платежі вносяться за 12 місяців авансово - знижка 5%.
7. Послуги оплачуються в безготівковій формі.
8. Плата вноситься на поточний рахунок виконавця: п/р № 26007012717 в ЗАТ «ЄБРФ», МФО 380292; код ЄДРПОУ 24368041.
9. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня у розмірі, встановленому законом.
10. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець здійснює перерахунок розміру плати.

Права та обов'язки сторін
11. Споживач має право на:
1) отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством;
2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у встановлені законодавством строки;
3) зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному законодавством;
4) відшкодування збитків, заподіяних його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання послуг;
5) своєчасне отримання інформації від виконавця про перелік складових послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;
6) перевірку кількісних та якісних показників надання послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
7) зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;
8) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

12. Споживач зобов'язаний:
1) оплачувати послуги в установлені договором строки;
2) своєчасно інформувати виконавця про виявлення несправності в інженерних мережах, конструктивних елементах квартири/нежитлового приміщення;
3) дотримуватися правил пожежної, газової, електробезпеки та санітарних норм;
4) забезпечувати доступ до мережі, арматури, розподільних систем представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення: для ліквідації аварій - цілодобово; для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду - згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
5) у разі несвоєчасного внесення платежів за послуги сплачувати пеню у розмірі, встановленому законом і договором;
6) проводити за власні кошти ремонт квартири/нежитлового приміщення;
7) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з власної вини;
8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
9) своєчасно проводити підготовку квартири/нежитлового приміщення та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
10) після втрати права на пільги повідомити про це виконавця у десятиденний строк.

13. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) доступу, у тому числі несанкціонованого, в квартиру/нежитлового приміщення споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;
3) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом і договором;
4) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості цих робіт;
5) вносити за погодженням із споживачем зміни у договір, що впливають на розмір плати за послуги.

Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати вчасно та відповідної якості надання послуг згідно із законодавством;
2) надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік складових послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;
3) утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень у наданні послуг у строки, встановлені законодавством;
4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;
5) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
6) своєчасно ознайомлювати споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
7) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
8) відшкодовувати споживачеві збитки, заподіяні його майну та/або приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю споживача внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання послуг;
9) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;
10) своєчасно проводити підготовку будинків і технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Відповідальність сторін
15. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:
1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
2) несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені;
3) порушення зобов'язань, встановлених договором і законодавством.

16. Виконавець несе відповідальність за:
1) неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну та/або приміщенню споживача, шкоди його життю чи здоров'ю, - шляхом відшкодування збитків;
2) зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт - шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури та періодичності проведення робіт;
3) перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт - шляхом виплати споживачеві компенсації в розмірі, встановленому законодавством.
4) порушення зобов'язань, встановлених договором і законодавством.

Порядок розв'язання спорів
17. У разі порушення виконавцем умов договору споживачем та представником виконавця складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників послуг тощо.
Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача для підписання акта-претензії не пізніше ніж протягом двох робочих днів.
У разі неприбуття представника виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.
18. Акт-претензія подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.
19. Спори між сторонами розв'язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини
20. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору.

Строк дії договору
21. Цей договір укладається на 1 рік і набирає чинності з дня його укладення.
Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення його строку однією із сторін не буде письмово заявлено про розірвання або необхідність перегляду.

22. Договір може бути розірваний достроково у разі: переходу права власності (користування) на квартиру/нежитлове приміщення до іншої особи; невиконання умов договору сторонами договору.
23. У разі відмови споживача від будь-якої з послуг, передбаченої Додатком 2 до Договору, оформленої відповідною додатковою угодою до Договору за Виконавцем залишається право виключення такої послуги із Додатку 2 за умови письмового попередження про це усіх споживачів.
24. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий - у виконавця.

Інші умови
В лютому кожного року проводиться звіт балансоутримувачем про використання коштів, які були сплачені власниками з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за минулий рік.
Додатки
Додаток 1 Типовий перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
Додаток 2 Повний перелік послуг з урахуванням додаткових послуг з утримання житлового комплексу та прибудинкової території
Додаток 3 Плановий розрахунок витрат на утримання будинку та прибудинкової території Додаток 4 Характеристика приміщення та перелік щомісячних нарахувань до сплати Додаток 5 Правила проведення ремонтно-будівельних робіт

Адреса і підписи сторін
Виконавець
Товариство з обмеженою відповідальністю „Житло-Буд"
01012 м. Київ, Майдан Незалежності, 2 Код ЄДРПОУ 24368041
Банківські реквізити: п/р № 26007012717 в ЗАТ «ЄБРФ» м. Київ, МФО 380292
Система оподаткування: на загальних умовах
Свідоцтво платника ПДВ 35482730 ІПН 243680426657

Додаток №1 до ДОГОВОРУ №__про надання послуг з утримання житлового комплексу і прибудинкової території та комунальних послуг
ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
(затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 560)
Прибирання сходових кліток Прибирання прибудинкової території
Вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель Технічне обслуговування ліфтів Обслуговування систем диспетчеризації
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Дератизація
Дезінсекція
Обслуговування димовентиляційних каналів
Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення Технічне обслуговування побутових електроплит
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
Ремонт обладнання спортивних майданчиків
Ремонт обладнання дитячих майданчиків
Ремонт обладнання господарських майданчиків
Поливання дворів, клумб і газонів
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період Прибирання та вивезення снігу Експлуатація номерних знаків будинків Очищення дворових туалетів та приямків
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води Енергопостачання для ліфтів Очищення неканалізаційних люків
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та теплової енергії
Інші прямі витрати

Додаток №2 до ДОГОВОРУ №__про надання послуг з утримання житлового комплексу і прибудинкової території та комунальних послуг
ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК послуг з урахуванням додаткових послуг з утримання житлового комплексу та прибудинкової території
Прибирання місць загального користування та прибудинкової території - Послуга з прибирання надається власною службою чистоти та благоустрою. Мета - щоденне забезпечення чистоти в будинку та на території, парадний вигляд будинку та забезпечення дотримання санітарного утримання житлових будинків.
5 днів у тиждень - сухе та вологе прибирання коридорів Щоденне сухе та вологе прибирання холів 5 днів на тиждень - сухе та вологе прибирання паркінгу Щоденне прибирання прибудинкової території
2 рази на рік - миття вікон усіх загальних приміщень, колон та граніту (додатково за необхідності)
Очищення території від снігу та його вивіз
Миття фасадних вікон - передбачена можливість двічі на рік миття фасадних вікон із залученням спеціалізованих організацій
Вивезення та утилізація твердих побутових відходів - своєчасне вивезення побутового сміття за графіком 6 разів на тиждень
Технічне обслуговування ліфтів - будинок забезпечено сучасними ліфтами, які обслуговуються спеціалізованою організацією на найвищому рівні з проведенням термінового та невідкладного ремонту.
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовід ведення і зливової каналізації та насосної станції-
Технічне обслуговування здійснюється власною технічною службою. Мета - цілодобова та без вихідних аварійна служба, забезпечення планових заходів із обслуговування та ремонту інженерних мереж, конструктивних елементів будинку, забезпечення працездатності обладнання та інженерії будинку згідно будівельних, протипожежних, санітарних та інших правил та норм, що встановлені законодавством до житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом, а також надання додаткових послуг власникам приміщень для забезпечення комфортного знаходження в будинку. Обслуговування систем протипожежної автоматики (за допомогою підрядної організації) Обслуговування трансформаторної підстанції і електричних кабельних мереж (за допомогою підрядної організації
Обслуговування систем відео нагляду та контролю доступу (за допомогою підрядної організації)
Обслуговування вентиляції, каналізації, водо- та теплопостачання (тепло - і в приміщеннях при відсутності втручань третіх осіб у систему)
Обслуговування всіх загальнобудинкових інженерних мереж до точки розподілу на квартири Щомісячне зняття показників лічильників в сантехнішах та на електрощитах для виставлення рахунків
Реагування на аварії, адміністративний супровід (протоколи, акти, довідки для подальшого розгляду справ)
Обслуговування димовентиляційних каналів - виконується спеціалізованими організаціями
Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення - виконується спеціалізованими організаціями
Дератизація і дезинсексія - Послуга надається за допомогою підрядної спеціалізованої компанії та включає:
1 раз на місяць - дератизацію та дезінсекцію уражених місць загального користування, технічних та побутових приміщень та паркінгу
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період - придбання відповідного інвентарю, посипочного матеріалу, чистка ливнеприйомників, ущільнення пожежних та запасних виходів, злиття води з полив очних систем та їх консервація
Прибирання та вивезення снігу
Виготовлення та встановлення вказівників на поверхи, будинок
Ремонт обладнання дитячих майданчиків
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води, грн.
Озеленення та благоустрій (в т.ч. всередені будинку)
Благоустрій здійснюється власною службою чистоти та благоустрою. Мета - створення та підтримання комфортного і затишного користування будинком та прибудинковою територією, зразкове озеленення.
Поточний ремонт загального майна в будинку та на прибудинковій території (включаючи житлові поверхи по мірі заселення, а також реновація вхідних груп будинку)
Виготовлення та розміщення покажчиків поверховості, адресних, ліфтових покажчиків та інших вказівних знаків та подальше їх обслуговування
Обслуговування поштових скриньок
Ремонт та поновлення фасаду (гранітні, залізні, скляні ті інші поверхні)
Ремонт дверей в місцях загального користування з заміною серцевин, дверних ручок, довідників та виконанням засклення
Щосезонна підготовка місць загального користування та прибудинкової території (утеплення, провітрення, поновлення тощо)
Періодичний огляд покрівлі будинку з усуненням виявлених недоліків та її очищенням від бруду
Обслуговування, поновлення, ремонт та облаштування проїзних та пішохідних доріг
Заміна та поновлення пошкодженої плитки на стелі та підлозі
Щорічна заміна антиковзного покриття
Щорічна прикраса будинку до Нового Року та інших свят
Щорічне завезення грунту для благоустрою нових квітників
Щосезонне очищення зливнеприймальних камер на прибудинковій території
Встановлення, поновлення, ремонт огорожі по периметру будинку
Поточне виконання гідроізоляційних робіт покрівлі паркінгу та двору
Облаштування та догляд елементів благоустрою (сміттєзбірники, лави тощо)
Озеленення холів та підтримання життєдіяльності рослин
Столярні роботи

Додаток №3.1 до ДОГОВОРУ №__про надання послуг з утримання житлового комплексу і прибудинкової території та комунальних послуг
Плановий розрахунок вартості послуг для населення з утримання будинку та прибудинкової території по вул.Ирининська, 5/24 на 2008 рік
Загальна площа будинку – 27696 кв.м
Площа квартир будинку – 17359 кв.м

№ п/п Найменування послуг Житлові приміщення грн/м2 Житлові приміщення всього, грн.
1 Прибирання місць загального користування та прибудинкової території 0,759
2 Вивезення та утилізація ТПВ та НПВ 0,109
3 Технічне обслуговування ліфтів 0,148
4 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації та насосної станції 0,339
5 Дератизація, дезінсекція 0,009
6 Обслуговування димовентиляційних каналів 0,007
7 Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення 0,009
8 Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою розташованих на прибудинковій території 0,330
9 Поливання дворів, газонів 0,006
10 Прибирання та вивезення снігу 0,043
11 Обслуговування вказівників (знаків) на будинку 0,020
12 Електроенергія 0,211
13 Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води 0,054
14 Технічне обслуговування трасформаторної підстанції і електричих кабельних мереж 0,012
15 Озеленення та благоустрій (в т.ч. всередені будинку), грн. 0,187
16 Загальновиробничі витрати, грн. 0,216
17 Адміністративні витрати, грн. 0,107
Понаднормові витрати:
18 Утримання служби адміністраторів , грн. 2,38

Собівартість тарифу: 4,95 Рентабельність 0,25 ВСЬОГО з рентабельністю: 5,19 ПДВ 20 %: 1,04
Всього на 1 м2 площі приміщень: 6,23

Додаток №3.2 до ДОГОВОРУ №__про надання послуг з утримання житлового комплексу і прибудинкової території та комунальних послуг
Плановий розрахунок вартості послуг з утримання будинку та прибудинкової території для машиномісць паркінгу по вул.Ирининська, 5/24 на 2008 рік
Загальна площа будинку - 27696 кв.м Площа паркінгу - 3276 кв.м
Кількість паркомісць 100

№ п/п Найменування послуг Нежитлові паркінг, грн/м2 Нежитлові паркінг, всього, грн.

1 Прибирання місць загального користування та прибудинкової території 8,788
2 Прибирання паркінгу 16,560
3 Вивезення та утилізація ТПВ та НПВ 6,118
4 Технічне обслуговування ліфтів 1,350
5 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації та насосної станції 18,960
6 Дератизація, дезінсекція 0,531
7 Обслуговування димовентиляційних каналів 0,398
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою розташованих на прибудинковій території 18,497
9 Поливання дворів, газонів 0,332
10 Прибирання та вивезення снігу 2,432
11 Обслуговування вказівників (знаків) на будинку 1,105
12 Електроенергія 14,497
13 Опалення паркінгу 15,000
14 Технічне обслуговування трасформаторної підстанції і електричих і кабельних мереж 0,663
15 Озеленення та благоустрій будинку, грн. 4,082
16 Охорона паркінгу, грн. 165,600
17 Загальновиробничі витрати, грн. 7,500
18 Адміністративні витрати, грн. 5,698
Собівартість тарифу: 288,11 Рентабельність 14,4 ВСЬОГО з рентабельністю: 302,5 ПДВ 20 %: 60,50
Всього на 1 паркомісце: 363,0

Додаток №4 до ДОГОВОРУ №__про надання послуг з утримання житлового комплексу і прибудинкової території та комунальних послуг
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМІЩЕННЯ ТА ПЕРЕЛІК ЩОМІСЯЧНИХ НАРАХУВАНЬ ДО СПЛАТИ
буд.№5/24 ПО ВУЛ. Ірининська у М.КИЄВІ
квартира № Х загальна плоша 137,5 кв.м. опалювальна плоша 137 кв. м. нежитлове приміщення № загальна площа кв. м. опалювальна площа кв. м.
Машиномісце № Х загальна площа кв. м.

№ Назва послуги Одиниця виміру Тариф, грн.
за одиницю виміру за місяць (з ПДВ) Кількість одиниць Сума до сплати
1 Утримання будинку та прибудинкових територій основні та додаткові послуги відповідно до переліку 1 кв. м загальної площі квартири 6,23грн Х 137,5 кв.м= 856,62 грн
2 Утримання будинку та прибудинкової території 1 кв. м загальної площі нежитлового приміщення - - -
3 Утримання будинку та прибудинкової території 1 кв. м загальної площі машиномісця 363грн х 1=363 грн
4 Комунальні послуги за відсутності поквартирних/окремих на приміщення засобів обліку*
5 Холодне водопостачання і водовідведення 1 особа 8,14 - -
Гаряче водопостачання і водовідведення 1 особа 25,89 - -
Центральне опалення 1 кв. м опалювальної площі жилих приміщень 1,60грнХ137,00кв.м=219,2
Центральне опалення 1 Гкал жилі приміщення 130,60 - -
Центральне опалення 1 Гкал нежилі приміщення 205,94 - -
4.1 Вартість комунальних послуг за наявності засобів обліку в жилих приміщеннях
Холодне водопостачання і водовідведення 1 куб. м 1,48
Гаряче водопостачання і водовідведення 1 куб. м 7,38
4.2 Вартість комунальних послуг за наявності засобів обліку в нежилих приміщеннях
Холодне водопостачання і водовідведення 1 куб. м 4,50 - -
Гаряче водопостачання і водовідведення 1 куб. м 14,89 - -
* У разі наявності загальнобудинкових приладів обліку тепло/водо-постачання розрахунок здійснюється відповідно до показників цих приладів відповідно до розміру частки загальної площі квартири/приміщення у загальній площі квартир/приміщень у будинку.

Теперь, собственно, самое интересное!!! Договор этот я, естественно, подписывать отказался. Также хочу заметить, что ни зеленой зоны, ни детской площадки у дома нет. На лестничной площадке полы не мылись с первого дня сдачи дома в эксплуатацию!!! Какие я получал счета последние месяцы:

Январь-март Квартплата 151,25 грн Отопление 220,00 грн ВСЕГО 371,25 грн
Июнь: Квартплата 151,25 грн Отопление 220,00 грн Обслуживание паркинга 191,88 грн ВСЕГО 563,13 грн
Июль: Квартплата 151,25 грн Отопление 220,00 грн Обслуживание паркинга 363,00 грн
ВПИСАНО ОТ РУКИ!!!! УТРИМАННЯ КОНСЬЄРЖІВ 500,00 грн!!!!!!!
ВСЕГО: ТОЖЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КОРРЕКТОР-ВПИСЫВАНИЕ-КСЕРОКС 1234,25грн!!!
Август: Квартплата 151,25 грн Отопление 220,00 грн Обслуживание паркинга 363,00 грн
ТЕПЕРЬ УЖЕ ВПЕЧАТАНО ГИОЦ!!! Консьєрж 500,00 грн!!!!!!! ВСЕГО: 1234,25грн!!!
Долг, естественно, исправлен от руки.

Что я могу сделать в данной ситуации? Как заставить ЖЭК подписать со мной договор на нормальные 371,25 грн, как его заставить сделать нормальные расчеты по паркингу, и какое он имел право исправлять счет??????
Дополнительный вопрос: как ГИОЦ мог вписывать консьержей и паркинг, если я не подписал договор с ЖЭКом????
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!


Создан 19 сен 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником