СТАТУТ Комунального підприємства ,,Індустріальне’’ Солом'янської районної у м. Києві ради.

 
 

СТАТУТ Комунального підприємства ,,Індустріальне’’ Солом'янської районної у м. Києві ради.

Мета і предмет діяльності (зокрема) - за дорученням балансоутримувача будинків, укладання зі споживачами багатоквартирних будинків договорів про надання житлово-комунальних послуг, утримання будинків та прибудинкових територій.ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядженням Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації
від 01.02.2008 року № 144

СТАТУТ Комунального підприємства ,,Індустріальне’’ Солом'янської районної у м. Києві ради

м. Київ-2008 рік
================================================================

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство „Індустріальне" Солом'янської районної у м. Києві ради (далі - Підприємство) створене на комунальній власності територіальної громади Солом'янського району м. Києва Солом'янською районною у м. Києві радою ( далі - Власник), на підставі рішення XIV сесії Vскликання Солом'янської районної у місті Києві ради від 19.12.2007 року № 218 «Про утворення комунальних підприємств» підприємство підзвітне та підпорядковане Солом'янській районній у м. Києві раді та Солом'янській районній у м.Києві державній адміністрації (далі - Орган управління майном), підконтрольне та підзвітне Комунальному підприємству «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом'янської районної у м.Києві ради в частині утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо), надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. забезпечення схоронності житлового (нежитлового) фонду і належне його використання.
1.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України " Про житлово-комунальні послуги", іншим діючим законодавством України, рішеннями Власника та Органу управління майном, цим Статутом.
1.3. Найменування підприємства:
Повне найменування: Комунальне підприємство "Індустріальне" Солом'янської районної у м. Києві ради.
Скорочене найменування: КП " Індустріальне".
1.4. Місце знаходження Підприємства: Україна, м. Київ, вул. Виборзька, 42.
1.5. Підприємство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.
1.6. Підприємство планує свою діяльність виходячи з фінансово-господарських планів, затверджених Органом управління майна.
1.7. Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом та відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України. Від свого імені укладає договори та контракти, набуває майнових та особистих немайнових прав, виступає позивачем та відповідачем у судах.
1.8. Орган управління майном та Власник не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника та Органу управління майном.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Підприємство є юридичною особою має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку і штампи зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмові бланки та інші реквізити, веде бухгалтерський і податковий облік; надає органу Статистики статистичну звітність у встановленому законодавством порядку. Права та обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
2.2. Підприємство виконує покладені на нього обов'язки і користується
правами, що пов'язані з його діяльністю, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах.
2.3. Підприємство у своєму складі не має юридичних осіб і виконує свою
діяльність на підставі Статуту, який затверджується Засновником.
2.4. Участь Дирекції в асоціаціях, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях здійснюється за згодою Органу управління майном, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
2.5. Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за згодою органу управління майном.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Підприємство є самостійним суб'єктом господарювання, що створене з метою утримання будинків та прибудинкових територій, надання послуг по ліквідації аварій в житлово-комунальній сфері та забезпечення укладання договорів на споживання тепло-, водопостачання та водовідведення з виробниками та споживачами таких послуг.
3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
- здійснення функції виконавця житлово-комунальних послуг, послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, згідно укладених договорів з балансоутримувачем будинків;
- укладання договорів, з постачальникам (виробниками) про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газу і електроенергії;
- надання послуг з санітарної очистки юридичним та фізичним особам;
- здійснення функції виконавця будівельних робіт, робіт з благоустрою та озеленення території;
- за дорученням балансоутримувача будинків, укладання зі споживачами багатоквартирних будинків договорів про надання житлово-комунальних послуг, утримання будинків та прибудинкових територій ;
- прийом громадян з питань, пов'язаних з діяльністю підприємства, розгляд, прийняття рішень по зверненням громадян;
- контроль за станом жилого і нежилого фонду будинків;
- організація і проведення планових і позапланових оглядів жилих будинків;
- санітарне обслуговування прибудинкової території;
- технічне обслуговування жилих будівель, їх інженерних систем і обладнання;
- проведення робіт по герметизації інженерних уводів до будинків та контроль за їх належним станом;
- забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання будинків, усунення пошкоджень та дефектів та їх диспетчерське обслуговування;
- контроль за додержанням мешканцями вимог інструкцій по безпечному використанню побутових газових приладів в квартирах;
- щомісячне вручення власникам, наймачам і орендарям жилих і нежилих приміщень будинків платіжних вимог на оплату квартирної (плати за утримання житла), орендної плати, а також плати за комунальні послуги;
- контроль за своєчасністю надходження квартирної (плати за утримання житла) і орендної плати, а також плати за комунальні послуги;
- облік і контроль за економним використанням комунальних послуг;
- облік нежилої площі, передача до відділу оренди КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду" Солом'янської районної у м. Києві ради відомостей про нежилі приміщення, які звільнені орендарями, або не використовуються ними;
- співпраця з об'єднаннями мешканців за місцем проживання та окремими мешканцями з метою покращення утримання жилих будинків;
- проведення обстежень технічного стану будинків та окремих приміщень;
- здійснення ремонтно-будівельних, монтажно-налагоджувальних та спеціалізованих робіт, виготовлення будівельних матеріалів, виробів,
конструкцій, товарів народного споживання, надання побутових та інших
платних послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб;
- надання платних послуг по вивезенню побутових, будівельних та інших відходів;
- здійснення ремонту квартир, виконання столярних, електротехнічних, сантехнічних робіт на замовлення юридичних та фізичних осіб;
- забезпечення додержання норм з охорони праці і техніки безпеки серед працівників Підприємства;
- проведення всіх передбачених законом заходів для запобігання самовільному будівництву на прибудинковій території, яка закріплена за Підприємством, балконів, гаражів, сараїв, інших споруд та організація у встановленому законом порядку знесення самовільно збудованих споруд;
- надання юридичних послуг;
- надання транспортних послуг;
- проведення інноваційної діяльності;
- торгово-посередницька діяльність;
- здійснення іншої діяльності та надання платних послуг, що не заборонені чинним законодавством України.
3.3. Перелік видів діяльності у Статуті не вичерпний, і не обмежує Підприємство в здійсненні діяльності, яка не заборонена законодавством.
3.4. Здійснення Підприємством діяльності, що потребує отримання дозволів, ліцензій, провадиться у встановленому законодавством порядку.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної
громади Солом'янського району і закріплюється за підприємством на праві
господарського відання, далі – майно.
Підприємство володіє, користується та розпоряджається набутим майном
вчиняючи щодо нього будь-які дії, -які не суперечать законодавству та цьому
Статуту, рішенням Засновника та Органу управління майном.
4.2. Підприємство має статутний фонд у розмірі 300 000 ( триста тисяч)
гривень.
4.3. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а
також інші матеріальні і нематеріальні активи, вартість яких відображається
у самостійному балансі Підприємства.
4.4. Джерелами формування майна Підприємства є:
- грошові та матеріальні внески Засновника;
- комунальне майно, що закріплене за Підприємством на праві господарського відання;
- кошти, що надходять від здійснення господарської діяльності,
визначеної цим Статутом, дотації з державного, міського та районного бюджетів;
- доходи, отримані від нарахування плати за житлово-комунальні послуги, послуг з утримання будинків та прибудинкових територій;
- орендна плата і інші плати за оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є Підприємство;
- доходи, одержані від реалізації робіт і послуг, інших видів фінансово-господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- придбання майна інших підприємств;
- інше майно та кошти, набуті із джерел, не заборонених
законодавством.
4.5. Відчуження майна (основні фонди), що закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється за погодженням з Органом управління майном, на конкурентних засадах у порядку, визначеному чинним законодавством України.
4.6. Списання майна (основних фондів), що закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється за погодженням з Органом управління майном, у порядку, визначеному чинним законодавством України.
4.7. Підприємство має право здавати в оренду; відповідно до чинного
законодавства:
- підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам
устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які
йому належать, а також списувати їх з балансу.
- нерухоме майно, що закріплене за Підприємством на праві
господарського відання, за згодою Органу управління майном.
4.8. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного
законодавства України.
4.9. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових
прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються йому в
добровільному порядку або за рішенням суду.
4.10. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави,
Власника, його виконавчого органу та інших органів місцевого
самоврядування.
4.11. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями лише обіговими коштами, що перебувають у його розпорядженні.
Власник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, визначених Господарським кодексом України та іншими законами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Права:
5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України - за фіксованими цінами.

5.2. Обов'язки:
5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинне враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов'язання, а також складати і виконувати річний план та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік.
Доведені у встановленому порядку державні контракти і державні
замовлення є обов'язковими до виконання.
5.2.2. Підприємство:
- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з
чинним законодавством;
- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидшого введення в дію придбаного обладнання;
- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;
- придбаває необхідні матеріальні ресурси у фізичних і юридичних осіб, незалежно від форми власності;
- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки
безпеки, соціального страхування;
- здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в
результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи
Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду
споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки.
В разі порушення Підприємством законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства.
5.2.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
5.2.4. Підприємство щорічно звітує про результати фінансово-господарської діяльності та виконання річного фінансового плану до Органу управління майном.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на
основі поєднання права Засновника щодо господарського використання свого
майна і самоврядування трудового колективу. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату.
6.2. Управління Підприємством здійснює директор (далі - Керівник), який
призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади виконавчим органом Власника, з врахуванням рекомендацій постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, приватного житлового сектору та благоустрою Солом'янської районної у м. Києві ради, з управлінням житлово-комунального господарства виконавчого органу Солом'янської районної у м. Києві ради (Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації).
6.3. Керівник самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за
винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника, та Органу управління майном.
Компетенція Керівника:
- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;
- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства;
- укладає угоди з усіх питань господарської діяльності, видає накази і доручення;
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки;
- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів Підприємства;
- самостійно встановлює структуру керівництва Підприємством, встановлює штати, затверджує штатний розпис;
- приймає та звільняє з посади працівників;
- заступники Керівника Підприємства, призначаються на посаду і звільняються з посади наказом Керівника за погодженням з органом управління майном;
- здійснює інші повноваження, що надані йому контрактом та чинним законодавством.
6.5. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з
адміністрацією Підприємства регулюються Колективним договором, де встановлюються додаткові соціальні пільги для працівників в частині
тривалості відпусток, днів відпочинку, робочого тижня, матеріального
стимулювання праці, матеріальної допомоги та інші соціальні гарантії.
6.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися Керівник.
6.7. Право укладання колективного договору від імені Засновника надається
Керівнику, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
6.8. Уповноваженим органом від імені трудового колективу з захисті трудових, соціально-економічних прав та інтересів виступає Профспілковий комітет.

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є дохід (прибуток).
7.2. Чистий дохід (прибуток), який залишається після сплати податків та
інших обов'язкових платежів до бюджету, передбачених законодавством
України, залишається у повному розпорядженні Підприємства.
7.3. Підприємство повинно виконувати доведені до нього в установленому порядку рішення Власника щодо перерахування в бюджет району встановлені відрахування в частині чистого прибутку та надходжень від оренди нерухомого майна та продажу оборотних активів.
7.4. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:
амортизаційний фонд;
фонд розвитку виробництва;
фонд споживання (оплати праці);
інші фонди, передбачені цим статутом.
Порядок використання цих фондів визначається відповідно до затвердженого фінансового плану.
7.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
7.6. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина
доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.
7.7. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці,
встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних
розцінок, посадових окладів, премій, винагород і доплат на умовах,
передбачених колективним договором.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру. У разі зміни
розміру мінімальної заробітної плати на державному рівні тарифні ставки,
посадові оклади та інші елементи заробітної плати переглядаються у бік
підвищення в установленому законодавством порядку і вносяться зміни і
доповнення у колективний договір.
7.8. Умови праці та матеріального забезпечення Керівника обумовлюються в
трудовому контракті, який укладається між Власником та Керівником.
7.9. Відносини Підприємства з іншими юридичними особами і громадянами
в усіх сферах діяльності здійснюється на підставі договорів.
7.10. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці,
життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів
трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за
участю Керівника, якщо інше не передбачено законодавством.
7.11. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється відповідно до
чинного законодавства України.

8. ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.
8.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство
користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
відповідно до чинного законодавства.

9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

9.1. Припинення діяльності, ліквідація та-реорганізація (злиття, приєднання,
поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням
Власника чи уповноваженого ним органу, за рішенням суду, а також у
випадках передбачених чинним законодавством України, у тому числі в разі
визнання його банкрутом.
9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Власником чи уповноваженим ним органом або іншим органом, визначеним законом.
В разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно
з Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом".
9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по керівництву Підприємством. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Підприємства і подає його Власнику або органу, що
призначив ліквідаційну комісію. Явні кредитори та інші юридичні особи, які
перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується,
повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
9.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.
9.5. Майно, яке знаходилось у Підприємства і залишилось після задоволення
претензій кредиторів, використовується за вказівкою Власника.
9.6. Підприємство вважається ліквідованим з моменту його виключення з
реєстру державної реєстрації.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.
10.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформлюються не викладенням його в новій редакції, а оформлюються шляхом окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною частиною Статуту Дирекції, про що на титульному аркуші змін робиться відповідна відмітка.

===================================================================
Примітка: У тексті Статуту є два безглузді посилання на "Дирекцію", а саме, в п. 10.2 та в п. 2.4.


Создан 24 авг 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником