ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з ЦО, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

 
 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з ЦО, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Це зразок укладеного Типового договору, затвердженого постановою КМУ від 21.07.2005 р. № 630.ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення

___м. Київ________________ _23__ __липня________ 2007 р.
(населений пункт)
Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Солом’янського району м. Києва_ (найменування виконавця)
в особі _начальника ДЕЖ-914 Гороха Миколи Федоровича_____________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі __довіреності №¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ _______від 07.05.2007 року___________________________,
(назва документа)
затвердженого _директором КП УЖГ Солом'янського району м. Києва___________________
(коли і ким)
(далі - виконавець), з однієї сторони, і __Смирнова Ольга Валентинівна___________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи )
_________________________________________________________________________________
(або найменування юридичної особи)
яка (який) є власником (наймачем, орендарем) квартири (будинку садибного типу) (далі - споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Виконавець зобов'язується надавати споживачеві вчасно та відповідної якості послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених договором.

2. Суб'єкти користування послугами:

1) власник (наймач, орендар) квартири та члени його сім'ї - ______2___________;
(кількість осіб)
2) власник будинку садибного типу та члени його сім'ї - ___________________;
(кількість осіб)
(у власності є тварини _______________немає_________________________________,
(вид, кількість)
птиця_____________________________немає_________________________________,
(вид, кількість)
транспортні засоби__________________немає_________________________________).
(тип, кількість)

3. Характеристика об'єкта надання послуг:

1) опалювальна площа (об'єм) квартири (будинку садибного типу) ____84,3___ кв. метрів ( __________ куб. метрів);
2) площа зелених насаджень, саду, городу (для власників будинків садибного типу) ___________ кв. метрів.

4. Характеристика засобів обліку води і теплової енергії:

№ п/п Вид засобу обліку води і теплової енергії Тип засобу обліку води і теплової енергії Заводський номер Перше пока- зання Місце встановлення Примітка
1 Лічильник ГВП КВ-1,5 130236 00003 Душова З 14.08.03
2 Лічильник ХВП КВ-1,5 010591 00003 Душова З 14.08.03
3 Теплолічильник Actaris MaXX 067425 0 Кімната 8,1 м2 З 01.04.05
4 Розподілювач Exemper 1673573 0 Кімната 8,1 м2 З 01.04.05
5 Розподілювач Exemper 1840831 0 Кухня 12,9 м2 З 01.04.05
6 Розподілювач Exemper 1840849 0 Кімната 17,4 м2 З 01.04.05
7 Розподілювач Exemper 1840999 0 Кімната 9,2 м2 З 01.04.05
8 Розподілювач Exemper 1847766 0 Кімната 13,3 м2 З 01.04.05
9 Розподілювач Exemper 1964308 0 Холл 9,6 м2 З 01.04.05

Тарифи на послуги та їх загальна вартість

5. Тарифи на послуги становлять:

1) з централізованого постачання холодної води _____0,52____ гривень/куб. метр;
2) з централізованого постачання гарячої води _______3,42____ гривень/куб. метр;
3) з централізованого опалення __65,30_____ гривень/1 Гігакалорію);
4) з водовідведення ______0,3__________ гривень/куб. метр.

6. Розмір щомісячної плати за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання на момент укладення цього договору становить -- гривень, у тому числі за:

централізоване постачання холодної води 0,52 гривень (за 1 куб. метр);
централізоване постачання гарячої води 3,42 гривень (за 1 куб. метр);
централізоване опалення 65,30 гривень (1 Гігакалорію) та додатково згідно з пунктом
12 цього договору -- гривень;
водовідведення 0,3 гривень (за 1 куб. метр).

7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води і теплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10-13 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі - Правила).

8. Наявність пільг з оплати послуг ____Діти війни___________ _____25%_________.
(назва законодавчого акта) (відсоток)

Оплата спожитих послуг

9. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше __20_ числа місяця, що настає за розрахунковим.
У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за -- місяців у розмірі -- гривень.

10. Послуги оплачуються __готівкою або безготівково__________________________.
(готівкою або в безготівковій формі)
11. За наявності у квартирі засобів обліку води і теплової енергії справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крім випадків, передбачених договором на встановлення засобів обліку.

12. За централізоване опалення квартири (будинку садового типу) плата справляється за нормативами (нормами) споживання та додатково за перевищення розрахункової потужності приладів опалення (радіаторів) на -- відсотків -- гривень.

13. Плата вноситься за послуги на поточний рахунок – 2600106287, код отримувача 31720192 в ВАТ АБ “Укргазбанк”, м. Київ, МФО 320478, отримувач КП УЖГ Солом’янського району м. Києва
(банківські реквізити єдиного розрахункового центру або виконавця)

через _банківську установу м. Києва________________________________________________.
(найменування банківської установи або виконавця)

14. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня у розмірі, встановленому законом, -- відсотків.

15. У разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець здійснює перерахунок розміру плати згідно з додатком до Правил.

Права та обов'язки сторін

16. Споживач має право на:

1) отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством та умовами договору;
2) отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;
3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, завданої його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання послуг або їх ненадання;
4) зменшення розміру плати в разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;
5) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого у додатку до Правил;
6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім'ї (у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання цих послуг шляхом зняття пломб за свій рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;
7) зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);
8) перевірку кількісних і якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Витрати, пов'язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення споживача та споживачем - у разі необґрунтованості такого звернення;
9) установлення квартирних засобів обліку води і теплової енергії та взяття їх на абонентський облік;
10) періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку;
11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
12) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;
13) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
14) укладення з виконавцем договору на заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку, що вийшли з ладу.

17. Споживач зобов'язаний:

1) оплачувати послуги в установлені договором строки;
2) повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасово проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також про зміни у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання протягом місяця (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);
3) забезпечити доступ до мережі, арматури, квартирних засобів обліку води і теплової енергії представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення:
для ліквідації аварій - цілодобово;
для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води і теплової енергії - згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
5) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води і теплової енергії та не втручатися в їх роботу;
6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню у встановленому законом та договором розмірі;
7) у разі втрати права на пільги повідомляти про це виконавця у десятиденний строк;
8) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
9) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;
10) своєчасно проводити підготовку квартири (будинку садибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
11) у разі виявлення виконавцем несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води і теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;
12) відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій.

18. Виконавець має право:

1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом та договором;
2) вносити за погодженням із споживачем зміни у договір, що впливають на розмір плати за послуги;
3) вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
4) вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;
5) доступу в приміщення споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку, усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань квартирних засобів обліку води і теплової енергії відповідно до законодавства;
6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку води і теплової енергії звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки.

19. Виконавець зобов'язаний:

1) забезпечувати вчасне та відповідної якості надання послуг згідно із законодавством та умовами договору;
2) надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;
3) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку води і теплової енергії, забезпечувати їх обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж);
4) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі подання ним письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);
5) відновлювати надання послуг за заявою споживача шляхом зняття пломб протягом доби;
6) забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк квартирних засобів обліку води і теплової енергії;
7) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта;
8) здійснювати контроль за технічним станом санітарно-технічного та інженерного обладнання квартир (будинків садибного типу);
9) своєчасно проводити підготовку будинку і його санітарно-технічного та інженерного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
10) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;
11) утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень кількісних і якісних показників надання послуг у строки, встановлені згідно із законодавством;
12) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
14) ознайомлювати споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг.

Відповідальність сторін

20. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
2) несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені;
3) втручання у роботу засобів обліку води і теплової енергії;
4) порушення зобов'язань, встановлених договором або законодавством.

21. Виконавець несе відповідальність у разі:

1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків майну та/або приміщенню споживача, шкоди його життю чи здоров'ю, - шляхом відшкодування збитків;
2) зниження кількісних і якісних показників послуг, надання послуг не в повному обсязі - шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт в розмірі, встановленому законодавством, _3,3_ відсотка місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;
3) порушення прав споживачів згідно із законодавством;
4) порушення зобов'язань, встановлених договором або законодавством.

Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві

22. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є:

у багатоквартирному будинку:

- з централізованого опалення - стояки в межах квартири;
- з постачання холодної та гарячої води - водорозбірні крани (душова сітка);
- з водовідведення - зливний отвір санітарно-технічних приладів;

у будинку садибного типу - місце підключення мереж будинку до мереж виконавця.


Порядок розв'язання спорів

23. У разі порушення виконавцем умов договору споживач викликає представника виконавця для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види порушень кількісних і якісних показників послуг тощо. Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше двох робочих днів.
Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписами. У разі неприбуття представника виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

24. Акт-претензія подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

25. Виконавець може відмовити споживачеві в задоволенні його претензій щодо відхилення кількісних і якісних показників послуг на підставі:

показань реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих відповідними органами Держспоживстандарту;
правильності показань засобів обліку води і теплової енергії;
аналізу якості води.

У разі обґрунтованості претензій споживача витрати, пов'язані з їх перевіркою, відшкодовуються виконавцем, у разі необґрунтованості - споживачем.

26. Спори між сторонами розв'язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

27. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

Строк дії договору

28. Цей договір укладається на необмежений строк, набирає чинності з дня його укладення.
(строк)
Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення його строку однією із сторін не буде письмово заявлено про розірвання або необхідність перегляду.

29. Договір може бути розірваний достроково у разі:

зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами виконавця;
переходу права власності (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до іншої особи;
невиконання умов договору сторонами договору.

30. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий - у виконавця.

Інші умови

Періодична повірка, технічне обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку проводяться за рахунок виконавця (п. 9 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою КМУ від 21.07.2005 р. № 630). Зазначені роботи та контроль за функціями квартирних засобів обліку виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами, які мають відповідну ліцензію (постанова КМУ від 27.11.1995 р. № 947).

Довідкові відомості

Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій

Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж:
_ОДС, вул. Виборзька, 42, тел. 457-88-73______________________________________________
(адреса і телефон виконавця послуг)
Органи, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення:

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства:

назва_Міністерство житлово-комунального господарства

адреса _вул. Димитрова, 24, м. Київ, 03150_________ телефон __227-74-27_____________

Територіальний орган Держспоживстандарту:

назва_Головне Київське міське управління у справах захисту прав споживачів_____________

адреса вул. Сагайдачного, 29-а, м. Київ, 04070________ телефон ___417-21-27_______________

Антимонопольний комітет та його органи на місцях:

назва _Київське міське територіальне відділення АМК України__________________________

адреса вул. Хрещатик, 50-б, м. Київ, 01601____________ телефон __235-50-09______________

Управління житлово-комунального господарства місцевої державної адміністрації:

назва_Головне управління житлово-комунального господарства КМДА___________________

адреса вул. Б. Хмельницького, 3, м. Київ, 01601_________ телефон __235-87-21______________

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради:

назва__Солом’янська районна в м. Києві державна адміністрація_______________________

адреса _пр-т Повітрофлотський, 40, м. Київ, 03186__ телефон 226-20-88, 249-46-29 (ф)_____

Адреси і підписи сторін

Виконавець Споживач

КП УЖГ Солом’янського району м. Києва, Смирнова Ольга Валентинівна,___
(найменування юридичної особи) (прізвище, ім'я та по батькові)
ідентифікаційний код 31720192,________ _______________________________

адреса вул. Соціалістична, 6, м. Київ, адреса вул. Вадима Гетьмана, 46-А,__
______03186_____________________ корп. 2, кв. 261, м. Київ, 03058__

телефон ___249-46-96_____________ телефон__457-40-72_____________

Виконавець ______________________ Споживач _____________________
(підпис) (підпис)

МП


Создан 06 мар 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником